งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator
การเพิ่มอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ.ดร. ชัชชัย คุณบัว อ.ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร รหัส

2 รายละเอียดการนำเสนอ เป้าหมายของโครงการ สิ่งที่ได้ดำเนินการ
Data Encryption Standard การทำงานของโปรแกรม สิ่งที่จะพัฒนาต่อ ปัญหาและอุปสรรค

3 เป้าหมายของโครงการ พัฒนาอัลกอริทึมที่ลด k บิตที่มีความสำคัญน้อยที่สุดลงใน Blum Blum Shub สำหรับบิตสุ่มที่มีความเร็วสูง และยังปลอดภัยเหมาะกับ Cryptosystem ประยุกต์อัลการิทึมที่ได้พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานร่วมกับ Symmetric Cryptosystem ที่ใช้ในปัจจุบันได้

4 สิ่งที่ได้ดำเนินการ ได้ทำการ Extract K Bits เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตบิตสุ่ม ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมให้ทำงานร่วมกับ DES (Data Encryption Standard)

5 อัลกอริทึมการ Extract K Bits
รูปที่ 1 Flow Chart แสดงอัลกอริทึมในการ Extract K Bits

6 ผลการทำงานของอัลกอริทึม
รูปที่ 2 กราฟแสดงความเร็วที่เพิ่มขึ้นเมื่อทำการเพิ่มจำนวน Bit ของ Random Bit

7 Data Encryption Standard
Data Encryption Standard (DES) เป็นวิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลในรูป 64 bit โดยในที่นี้จะประยุกต์ใช้ Blum Blum Shub แทนวิธีการเดิม (Hash Function) ในการผลิตกุญแจซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาในรูป Cipher Text 64 bit

8 การทำงานของ DES

9 การทำงานของ DES (ต่อ)

10 การทำงานของโปรแกรม เริ่มต้นจากการ Random prime number แล้วทำการตรวจสอบด้วย Miller-Rabin test เพื่อตรวจสอบความเป็น Prime number นำ Prime number ที่ได้มา generate random bit ที่ใช้สำหรับเป็น Keyของ DES ทดลองใช้ DES โดยนำ Key และ Plaintext มาเปลี่ยนเป็น Cipher Text 10

11 ผลของการทำงาน การทำงานของโปรแกรมในส่วนของ Miller Rabin
การทำงานของโปรแกรมในส่วนของ Blum Blum Shub

12 ผลของการทำงาน (ต่อ) การทำงานของโปรแกรมในส่วนของ DES

13 ผลของการทำงาน (ต่อ)

14 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ จะทำการประยุกต์อัลกอริทึมที่ได้พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานร่วมกับการเข้ารหัสแบบ Triple Data Encryption Standard (3DES) ได้

15 ปัญหาและอุปสรรค แหล่งอ้างอิงข้อมูลมีน้อย ทำให้เป็นอุปสรรคแก่การหาข้อมูล

16 Thank You for Your Attention
Q & A Thank You for Your Attention


ดาวน์โหลด ppt Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google