งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Substation Data Logger เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Substation Data Logger เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Substation Data Logger เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว อ. กานดา สายแก้ว จัดทำโดย น.ส. ชลธิดา หลงพลอยพัด รหัส น.ส. เสาวภาคย์ จำปาทอง รหัส

2 Outline ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน การออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านฮาร์ดแวร์ สรุป

3 ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
เครื่องบันทึกข้อมูลที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อยเป็นแบบกระดาษต่อเนื่องซึ่งมีความชำรุดและไม่สะดวกต่อการใช้งาน พัฒนาเครื่องต้นแบบของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบดิจิตอล แก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชิงกลที่ล้าสมัยของสถานีไฟฟ้าย่อย

4 แผนการดำเนินงาน ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนที่กำลังดำเนินการต่อไป

5 รูป : ระบบของเครื่องบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล
การออกแบบระบบ รูป : ระบบของเครื่องบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล

6 การออกแบบฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับการ์ดรับส่งข้อมูลได้ การ์ดรับส่งข้อมูลซึ่งเป็น DAQ Card วงจรปรับสภาพสัญญาณ

7 รูป : การออกแบบซอฟต์แวร์

8 การพัฒนาระบบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนซอฟต์แวร์ ส่วนฮาร์ดแวร์

9 การพัฒนาระบบ ส่วนซอฟต์แวร์
แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจรรับและแยกสัญญาณ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร 3Phase Power Analysis การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Save File

10 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจรรับและแยกสัญญาณ
ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจรรับและแยกสัญญาณ รูป : แสดงวงจรรับและแยกสัญญาณ

11 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร 3Phase Power Analysis

12 รูป : วงจร 3Phase Power Analysis

13 รูป : แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือน(Alarm)

14 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm(ต่อ)
รูป : แสดงหน้าต่างกรอกข้อมูลค่า Reference และค่า Threadhold

15 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm(ต่อ)
รูป : แสดง Frequency Alarmและ Voltage Alarm

16 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm(ต่อ)
รูป : แสดง VSurge Alarm และ ISurge Alarm

17 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm(ต่อ)
รูป : แสดง I Unbalance Alarm

18 การพัฒนาระบบ ส่วนฮาร์ดแวร์
ออกแบบวงจร ทำการทดลอง เขียนวงจรลงในโปรแกรม Eagle 5.2.0 กัดแผ่นปริ้น ทดสอบกับส่วนซอฟแวร์

19 ส่วนฮาร์ดแวร์ การออกแบบ
ส่วนฮาร์ดแวร์ การออกแบบ Voltage Sensor Current Sensor Supply High volt side Low volt side

20 ส่วนฮาร์ดแวร์ ทำการทดลอง
ส่วนฮาร์ดแวร์ ทำการทดลอง รูป : แสดงการต่อวงจรลงบอร์ด

21 ส่วนฮาร์ดแวร์ เขียนวงจรลงในโปรแกรม Eagle 5.2.0
รูป : แสดงการออกแบบวงจร Current sensor ในโปรแกรม Eagle

22 ส่วนฮาร์ดแวร์ เขียนวงจรลงในโปรแกรม Eagle 5.2.0
รูป : แสดงการออกแบบวงจร Voltage sensor ในโปรแกรม Eagle

23 ส่วนฮาร์ดแวร์ เขียนวงจรลงในโปรแกรม Eagle 5.2.0
รูป : แสดงการออกแบบวงจร Supply ในโปรแกรม Eagle

24 สรุป

25 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt Substation Data Logger เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google