งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องตรวจวัด และเตือนภัยระดับน้ำ ด้วย Image Processing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องตรวจวัด และเตือนภัยระดับน้ำ ด้วย Image Processing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องตรวจวัด และเตือนภัยระดับน้ำ ด้วย Image Processing
(Water Level Measurement and Warning System Using Image Processing) จัดทำโดย นางสาวสุพรรษา คัพภะเจริญ นายอธิวัฒน์ แดงพูนผล

2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี   อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์

3 หัวข้อที่นำเสนอ 1 ที่มาของโครงการ 2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ 3
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 3 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 5 แนวทางในการพัฒนาโครงการ 6 สรุป 7

4 ที่มาของโครงการ ปัญหาภาวะโลกร้อน น้ำท่วม แห้งแล้ง
ก่อให้เกิดความเสียหาย เครื่องตรวจวัดติดตั้งยาก ค่าใช้จ่ายสูง

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อนำเทคโนโลยีกล้องเว็บแคมมาใช้ในด้านระบบเตือนภัยระบบตรวจวัด เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำให้มีความสะดวกในการใช้งาน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการเตือนภัยให้ทันท่วงที

6 ขอบเขตของโครงการ ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดและเตือนภัยระดับน้ำที่สามารถทำการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนได้ โปรแกรมที่พัฒนาสามารถใช้กับ Embedded Board ที่มีหน่วยแสดงผลเป็นจอ LCD ได้

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้หลักและวิธีการใหม่ในการวัดระดับน้ำที่มีราคาถูกลง ได้ระบบใหม่ที่ทดแทน Sensor แบบเดิม ลดต้นทุนการนำเข้า Sensor ที่มีราคาแพง สามารถนำไปใช้พัฒนาสถานีเตือนภัยน้ำแล้ง/น้ำหลาก

8 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
แบบไม่บันทึก เครื่องตรวจวัดระดับน้ำแบบดิ่งอันเดียว เครื่องตรวจวัดระดับน้ำ แบบเอียงตามความลาดชันของตลิ่ง

9 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
เครื่องตรวจวัดระดับน้ำแบบบันทึก เครื่องตรวจวัดระดับน้ำแบบทุ่นลอยหรือลูกลอย เครื่องตรวจวัดระดับน้ำแบบฟองแก๊ส เครื่องตรวจวัดระดับน้ำแบบความดัน

10 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
Friendly ARM9 Mini2440 Board เหมาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประหยัดพลังงาน ราคาถูก พัฒนาได้หลายระบบปฏิบัติการ User interface ติดต่อกับผู้ใช้ได้ดี

11 ความละเอียด 8 ล้าน pixels ทำเป็นกล้องวงจรปิด CCTV ได้
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา WEB CAM OKER177 ความละเอียด 8 ล้าน pixels ปรับแสงอัตโนมัติ USB 1.1/2.0 ทำเป็นกล้องวงจรปิด CCTV ได้ อินฟราเรด ภาพคมชัดสูงมาก

12 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ET-GSM SIM300CZ Module บอร์ดพร้อมโมดูลโทรศัพท์ รองรับความถี่ GSM900, GSM1800 รองรับระบบของผู้ให้บริการในประเทศไทย ติดต่อโมดูลโทรศัพท์ทาง PORT RS232

13 แนวทางในการพัฒนาโครงการ
4. การคำนวณเพื่อการแสดงผล 3. การ matching ค่าหรือภาพที่ต้องการ 2. การตั้งค่าค่าโฟกัสตามระยะห่างที่ตั้งกล้อง 1. การเก็บข้อมูลค่าโฟกัสที่ดีที่สุดที่ระยะห่างจากวัตถุที่ระยะต่างๆ 5. การแจ้งเตือนแก่ผู้ควบคุม

14 สรุป โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเทคโนโลยีกล้องเว็บแคมพัฒนาโปรแกรมบน Embedded Board โดยใช้หลักการ Image Processing ออกแบบและสร้างระบบตรวจวัดและเตือนภัยระดับน้ำและสามารถทำการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือน

15 เอกสารอ้างอิง 1.บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) [ออนไลน์] ไม่ระบุปีที่พิมพ์ [อ้างเมื่อ 21 กรกฎาคม 2553 ]. จาก 2.การตรวจวัดระดับ (Level Sensor) [ออนไลน์] 16 สิงหาคม 2552 [อ้างเมื่อ 21 กรกฎาคม 2553]. จาก 3.Mini2440|s3c2440 ARM9 Board [online] 2010 [cited 2010 July 21]. Available from : 4.Chapter 1.5 Windows CE Characteristic. FriendlyARM English User Manual [serial online] 2009 Aug 9 [cited 2010 July 21]. Available form:

16 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt เครื่องตรวจวัด และเตือนภัยระดับน้ำ ด้วย Image Processing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google