งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-09 Carbon Footprint Calculator  Chayuda Thambandalsuk 503040220-8 2. Nophakoon Sarawong 503040235-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-09 Carbon Footprint Calculator  Chayuda Thambandalsuk 503040220-8 2. Nophakoon Sarawong 503040235-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-09 Carbon Footprint Calculator  Chayuda Thambandalsuk 503040220-8 2. Nophakoon Sarawong 503040235-5

2 Agenda • วัตถุประสงค์ของโครงการ • แผนการดำเนินงาน • ผลงานที่ได้ทำ • สรุป

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ • พัฒนาระบบการคำนวณ Carbon Footprint ออนไลน์ • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสใน การเพิ่มความสามารถในการนำสูตร คำนวณนี้ไปใช้ได้กว้างขวางมากขึ้น

4 แผนการดำเนินงาน

5 ผลงานที่ได้ทำ

6 รูปที่ 1 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน กดที่ปุ่ม หรือ รูปภาพ เพื่อเข้าสู่ หน้าการ คำนวณ

7 รูปที่ 2 หน้าการคำนวณ รายละเอียด ของผู้ใช้ เลือกกดปุ่มใน ด้านที่ต้องการ คำนวณ

8 รูปที่ 3 การเรียกดูข้อมูล LCA กดเพื่อดู ข้อมูล LCA

9 รูปที่ 4 ข้อมูล LCA ของโทรทัศน์สี

10 รูปที่ 5 หน้าผลลัพธ์ ผลลัพธ์ใน รูปแบบตาราง ปริมาณ ก๊าซ คาร์บอนไ ดออกไซด์ ทั้งหมดที่ผู้ ใช้ได้สร้าง ขึ้น ผลลัพธ์ในรูปแบบ กราฟวงกลม กดเพื่อดู ข้อมูล LCA

11 รูปที่ 6 การแบ่งปันผลลัพธ์ไปยัง Facebook

12 รูปที่ 7 ผลลัพธ์ที่หน้า Facebook ของผู้ใช้

13 รูปที่ 8 หน้าเว็บเซอร์วิส

14 รูปที่ 9 หน้าเว็บเซอร์วิสด้านพลังงาน

15 รูปที่ 10 ผลลัพธ์จากการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสด้านพลังงาน

16 สรุป • โครงการนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการ คำนวณ Carbon Footprint และบอก LCA ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ • ได้เว็บเซอร์วิสเพื่อให้บริการแก่ผู้อื่น • ได้พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบน Facebook

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt COE2010-09 Carbon Footprint Calculator  Chayuda Thambandalsuk 503040220-8 2. Nophakoon Sarawong 503040235-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google