งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
ศ ทฤษฎีและนโยบายการเงิน โดย ผศ. ดร. โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 บทที่ 1 Classical Theory Keynes Monetarists New-Classical Theory
New-Keynesian Theory

3 Classical Theory Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py
Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py 2. Perfect Foresight ใน Labor Market

4 Classical AS y Y=f(K,L) L NL’ W SL=f(w/p) NL MPN*p MPN*p L

5 การสร้างเส้น IS r IS I y S I=S S

6 การสร้างเส้น LM r LM Mds y Ms+Mt=M0 Mt=f(y) Mdt

7 การสร้างเส้น LM กรณี Ms ไม่ยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ย
r LM Ms y Ms+Mt=M0 Mt=f(y) Mt

8 IS-LM IS คือ คู่สัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย และผลผลิต ที่ทำให้ตลาดผลผลิตอยู่ในดุลยภาพ LM คือ คู่สัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและผลผลิต ที่ทำให้ตลาดการเงินอยู่ในดุลยภาพ r LM IS y

9 IS-LM เมื่อระดับราคาเปลี่ยน โดยที่ p<p’<p’’
r LM(p’’) LM(p’) LM(p) P < p’ < p’’ IS y

10 Keynesian AS y Y=f(K,L) L NL’ W SL=f(w/p) NL MPN*p MPN*p L

11 Keynes's Theory p AS AD y Assumptions:
1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Wage Downward Rigidity

12 Both Policies are effective.
Keynes's Theory p AS AD’ AD y y0 y1 Both Policies are effective. Monetary policy has weaknesses ie., liquidity trap.

13 Monetarist Theory Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py
y Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py 2. Imperfect Foresight ใน Labor Market

14 Monetary Policy is effective
Monetarist Theory (2) P AS AD’ AD y Monetary Policy is effective

15 Ploicies are ineffective.
Newclassical Theory p AS’(pe) AS(pe) AD’ AD y Assumptions: 1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Rational Expectation Ploicies are ineffective.

16 New Keynesian Theory Ploicy is ineffective. p AS’(pe) AS(pe) AD’ AD y
y Assumptions: 1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Rational Expectation 3. Wage Contract Ploicy is ineffective.

17 บทที่ 2 New Neoclassical Theory Monetary Business Cycle Theory
Real Business Cycle Theory Modelling in Business Cycle Theory Leading Indicator

18 New Neoclassical Theory (Verspagen 1993)
1. Neoclassical Growth assuming Perfect Competition is no longer reasonable. 2. A more reasonable assumption : Monopolistic Competition 3. Endogenous Technological Innovation

19 Monetary Business Cycle Theory
Sources of business fluctuations Money credit

20 Monetary B-C (Lucas 1976) Price Change %Specific %General Temporary
Permanent no change in hrs worked or investment work the same or less investment increases works more investment unchanged

21 Real Business Cycle Theory
Sources of Fluctuation: real factor technological innovation new discovery of resource war

22 Real Business Cycle Theory (2)
คำถามคือ มี technological innovation ที่เป็นลบบ้างหรือไม่ คำตอบคือ มี แต่เรามักไม่เลือกมาใช้ เช่น Computer Virus

23 Business Cycle Model y = t

24 Business Cycle Model (2)
+ y y t t

25 Cycle Determination Fluctuation = f (MS, FS, NS,KS) MS = money shocks
FS = fiscal shocks NS = labor sectoral shocks KS = capital sectoral shocks

26 Leading Indicator นำอนุกรมแยกส่วนเป็น T * S * C * I
T = Trend Component S = Seasonal Component C = Cyclical Component I = Irregular Component

27 Endogenous Growth Model (1)
สมมติตัวแทนทางเศรษฐกิจที่เป็นผู้ผลิต ที่ต้องการทำกำไรสูงสุด

28 where p = output price K = capital N = labor R = interest rate
depreciation rate anticipated rate of increase in price of capital goods

29 Endo Growth Model (2) by substitution

30 Endo Growth Model (3)

31 Endo Growth Model (4)

32 Endo Growth Model (5) ถ้า และนี่ก็เป็นกรณีของโลกแห่งความเป็นจริง
เป็นฟังก์ชั่นของ หรือถูกกำหนดโดยนโยบายการเงินและการคลัง เท่ากับว่า ถูกกำหนดในระบบเศรษฐกิจ (endogenously determined) และนี่ก็เป็นกรณีของโลกแห่งความเป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google