งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ.401 เศรษฐศาสตร์การเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ.401 เศรษฐศาสตร์การเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ.401 เศรษฐศาสตร์การเมือง
การกำเนิดระบบทุนนิยม

2 สังคมศักดินายุโรป เจ้าที่ดิน ไพร่ กฎเกณฑ์และ ประเพณีปกครอง
ภาษี ส่วยและแรงงาน

3 ชุมชน manor ชุมชนเกษตรและช่างฝีมือ ปกครองโดย “เจ้านาย”
ไพร่ส่งส่วยและแรงงานแก่เจ้านาย มีการค้าเฉพาะ “ส่วนเกิน” ที่เหลือจากการบริโภค การแบ่งชนชั้นและหน้าที่ที่เข้มงวด ปกครองด้วยระบบประเพณี ธรรมเนียม พันธะบุคคลระหว่างไพร่กับ “เจ้านาย”

4 ศาสนจักรคาทอลิก เจ้าที่ดินรายใหญ่ที่สุด ปกครองไพร่และช่างฝีมือ
ภักดีต่อองค์พระสันตประปา ณ กรุงโรม อำนาจอิทธิพลเหนือกษัตริย์ยุโรป พลังอำนาจทางจิตวิญญาณต่อประชาชน

5 เมือง ช่างฝีมือ “อิสระ” รวมตัวเป็นสมาคมช่างฝีมือ (guilds) ผูกขาดการผลิตของใช้ “นายช่าง” (master) และ “ช่างฝึกหัด” (apprentice) ควบคุมการผลิต การขาย และราคา เป็นฐานอิทธิพลของชนชั้นพ่อค้า ค้าขายกับชุมชน manors และดินแดนห่างไกล

6 การเสื่อมสลายของระบบศักดินา
การเพิ่มผลิตภาพในภาคเกษตร การเพาะปลูกระบบสองส่วนเป็นระบบสามส่วน การใช้ม้าแทนวัว เกวียนสี่ล้อแทนเกวียนสองล้อ และการลดลงของต้นทุนขนส่ง การเพิ่มอุปทานอาหารและการเพิ่มประชากร

7 เมืองมีขนาดใหญ่ ประชากรหนาแน่นขึ้น
มีการแบ่งงานกันทำมากขึ้น การเพิ่มผลิตภาพในภาคหัตถกรรม การเฟื่องฟูของการค้าทางไกล (ศ.11) สงครามครูเสดเปิดเส้นทางการค้าใหม่ การค้ากับโลกอาหรับและตะวันออกไกล การเติบโตของเมืองใหญ่ที่แยกจากเกษตรกรรมอย่างชัดเจน (ศ.11-15)

8 การเกิดของการผลิตทุนนิยม
ระบบ putting-out (ศ.16) การเสื่อมลงของสมาคมช่างฝีมือ ช่างฝีมือกลายเป็นลูกจ้าง (คนงาน) พ่อค้ากลายเป็นนายจ้าง (นายทุน) การตัดสินใจการผลิตกระทำโดยนายทุน ไม่ใช่โดยคนงาน การเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

9 การสลายตัวของชุมชน manors
ผลิตภัณฑ์ เมือง ผลผลิต เจ้าที่ดิน เกษตรกรผู้เช่า ค่าเช่าเป็นเงิน

10 การทำลายล้างชุมชน manors (ศ.14-15)
ความสัมพันธ์เชิงเงินตรา (สัญญาเช่าที่ดิน) แทนที่ความสัมพันธ์เชิงประเพณีศักดินา การทำลายล้างชุมชน manors (ศ.14-15) สงครามระหว่างเจ้าตระกูลต่าง ๆ กบฏ จลาจล โดยไพร่ เกษตรกร โรคระบาด ความอดอยาก การเกิดเกษตรกรรมแบบทุนนิยมที่จ้างคนงานเกษตร นายทุนเกษตร คนงานเกษตร และเจ้าที่ดิน

11 ขบวนการล้อมรั้วในอังกฤษ (ศ.13-16)
การเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมทอผ้าในยุโรป ราคาวัตถุดิบ (ขนแกะ) ขึ้นสูง การกวาดล้างชนบทอังกฤษ ขับไล่ประชากรผู้เช่า แทนที่ด้วยฝูงแกะและการล้อมรั้ว คนจรจัด ขอทาน อาชญากร รัฐบาลบังคับโดย Poor Laws ให้เข้าทำงานในโรงงาน

12 การเกิดขึ้นของชนชั้นคนงาน
การล่มสลายของเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม การเสื่อมสลายของ manors เกษตรกรและช่างฝีมือที่ล้มละลาย การแตกสลายของสมาคมช่างฝีมือ (guilds) การบังคับของรัฐโดยกฎหมายต่าง ๆ ยกเลิกความสัมพันธ์แบบศักดินา

13 การเฟื่องฟูของการค้าโลก
เทคนิคการเดินเรือแบบใหม่ (ศ.16) การสำรวจเส้นทางเดินเรือใหม่สู่เอเชีย การล่าเมืองขึ้นในทวีปอเมริกาและอาฟริกา การหลั่งไหลของทองและเงินมาสู่ยุโรป ภาวะราคาสินค้าขึ้นในระยะยาว กำไรเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าค่าเช่าที่ดินและค่าจ้างแรงงาน

14 การค้าทาสในอาฟริกาและทวีปอเมริกา
การค้าฝิ่นและเครื่องเทศในเอเชีย การลดต้นทุนค่าขนส่งและเทคโนโลยีการต่อเรือแบบใหม่ ความสำคัญของพลังอำนาจทางทะเลกับลัทธิล่าเมืองขึ้น อังกฤษเป็นมหาอำนาจทางทะเลแทนที่สเปน (ศ.16)

15 การเกิดของรัฐชาติ (nation states)
การสร้างตลาดภายในประเทศ มาตรฐานเงินตรา การชั่งตวงวัด ภาษี และการบังคับใช้กฎหมาย ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับชนชั้นผู้ดีเก่า “การสร้างชาติ” โดยพันธมิตรกษัตริย์-พ่อค้าด้วยการสร้างระบบราชการและกองทัพประจำการ

16 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ยุโรป
ลัทธิเทวสิทธิ์ของกษัตริย์ (Divine rights of kings) กษัตริย์คือ “ชาติ” และ “รัฐ” ทำลายอำนาจท้องถิ่นของชนชั้นผู้ดีเก่า แนวร่วมกับชนชั้นพ่อค้าและชาวนา รวมศูนย์อำนาจรัฐมาที่กษัตริย์ สร้าง “รัฐบาลกลาง” ระบบราชการ การคลังแบบรวมศูนย์ และกองทัพ

17 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ยุโรป
กษัตริย์กับพ่อค้า ชนชั้นผู้ดี รัฐชาติ และลัทธิชาตินิยม ระบบราชการและกองทัพประจำการ

18 “ลัทธิชาตินิยม” (nationalism) เป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่
ทำอย่างไร “องค์อธิปัตย์และชาติ” จึงจะ “เข้มแข็ง”? อำนาจทางการเมือง อำนาจทางทหาร อำนาจทางเศรษฐกิจ พาณิชย์นิยม mercantilism แนวคิดเศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt ศ.401 เศรษฐศาสตร์การเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google