งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment กำหนดส่ง ศุกร์ 12 ก.พ. 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment กำหนดส่ง ศุกร์ 12 ก.พ. 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment กำหนดส่ง ศุกร์ 12 ก.พ. 2553
รายวิชา การวิจัยทางทันตแพทย์ 1: สถิติในงานวิจัย Assignment กำหนดส่ง ศุกร์ 12 ก.พ. 2553 สมมติฐาน: จำนวนชั่วโมงของการพักผ่อนของนศ.ทพ.ปี 3 มีความแตกต่างกันระหว่างวันหยุดและวันเรียน ประชากร 59 คน กลุ่มตัวอย่าง 25 คน การเก็บข้อมูล จำนวนชั่วโมงการพักผ่อน บันทึกเวลานอน, ตื่นตอนเช้า 6 ชม. 30 นาที 6.5 ชม. 7 ชม. 15 นาที ชม.

2 วันเรียน กลางคืนวันจันทร์-เช้าวันอังคาร กลางคืนวันอังคาร-เช้าวันพุธ
การเก็บข้อมูล (ต่อ) วันเรียน กลางคืนวันจันทร์-เช้าวันอังคาร กลางคืนวันอังคาร-เช้าวันพุธ กลางคืนวันพุธ-เช้าวันพฤหัสบดี กลางคืนวันพฤหัสบดี-เช้าวันศุกร์ วันหยุด กลางคืนวันเสาร์-เช้าวันอาทิตย์ วันที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างวันหยุดและวันเรียน กลางคืนวันศุกร์-เช้าวันเสาร์ กลางคืนวันอาทิตย์-เช้าวันจันทร์

3 ข้อมูลจำแนกเป็น 2 ชุด 1. วันหยุดและวันเรียน
วันหยุด เก็บข้อมูล 3 วัน (ใช้เวลา 3 อาทิตย์) วันเรียน เก็บข้อมูล 4 วัน (ใช้เวลา 1 อาทิตย์) 2. วันหยุด (รวมถึงวันคาบเกี่ยว; กลางคืนวันศุกร์-เช้าวันเสาร์)และวันเรียน (รวมถึงวันคาบเกี่ยว; กลางคืนวันอาทิตย์-เช้าวันจันทร์) วันหยุด เก็บข้อมูล 4 วัน (ใช้เวลา 2 อาทิตย์) วันเรียน เก็บข้อมูล 5 วัน (ใช้เวลา 1 อาทิตย์)

4 ตาราง, box plot, histogram, stem and leaf plot
การเก็บข้อมูล (ต่อ) จำแนกชนิดข้อมูลตามมาตรวัด อธิบายตัวแปรว่าเป็นมาตรวัดชนิดใด หาค่าเฉลี่ยของจำนวนชม.การพักผ่อนของวันหยุดและวันเรียน การสุ่มตัวอย่าง simple random sampling การนำเสนอข้อมูล ตาราง, box plot, histogram, stem and leaf plot

5 อธิบายหลักการเลือกใช้สถิติที่นำมาทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล Normality test อธิบายหลักการเลือกใช้สถิติที่นำมาทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ วันหยุดและวันเรียน วันหยุด (รวมถึงวันคาบเกี่ยว; กลางคืนวันศุกร์-เช้าวันเสาร์)และวันเรียน (รวมถึงวันคาบเกี่ยว; กลางคืนวันอาทิตย์-เช้าวันจันทร์) เลือกใช้สถิติมาทดสอบข้อมูลทั้ง 2 ชุด แล้วเปรียบเทียบผลที่ได้ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Assignment กำหนดส่ง ศุกร์ 12 ก.พ. 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google