งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอำนวยการ และ การสั่งงาน(Directing and Issuing comands)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอำนวยการ และ การสั่งงาน(Directing and Issuing comands)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอำนวยการ และ การสั่งงาน(Directing and Issuing comands)

2 ความหมายของ การอำนวยการ
การอำนวยการ (directing) เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการทำให้องค์การ หรือหน่วยงานปฏิบัติตามแผนต่าง

3 การสั่งงาน หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานปฏิบัติจัดทำซึ่งอาจมอบหมายหรือสั่งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้

4 งานของผู้บริหารในขั้นอำนวยการและการสั่งงาน
การแปลแผนของผู้บังคับบัญชาออกเป็นแผนปฏิบัติและคำสั่ง การสั่งงาน การให้คำแนะนำและทำความเข้าใจเฉพาะงาน การนิเทศงานและการประเมินผลงาน การจูงใจ

5 การแปลแผน สิ่งที่ต้องคำนึง
ความต้องการของผู้บังตับบัญชา ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา บทบาทของเพื่อนผู้บริหารอื่นๆในระดับเดียวกัน

6 การสั่งงาน ควรพิจารณา
การสั่งงาน ควรพิจารณา การกำหนดงานที่จะสั่งให้ปฏิบัติ การเลือกคนที่จะปฏิบัติ การสั่งงาน การให้การสนับสนุน การตรวจสอบความก้าวหน้า การวัดความสำเร็จ

7 การนิเทศงานและประเมินผลงาน
การนิเทศ (supervision) เป็นกระบวนการเฝ้ามอง ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นภายในขอบข่ายหน้าที่ของงานที่ตนกำลังบริหารอยู่ ใครกำลังทำอะไร สภาพการทำงานของเขาเป็นอย่างไร

8 สิ่งที่ต้องประเมินเพื่อการนิเทศ
ปริมาณงาน คุณภาพงาน ราคา เวลาที่ใช้ปฏิบัติ เจตคติของผู้ปฏิบัติงาน สภาพการทำงาน ความประหยัด สภาพทางการเมืองและสังคม


ดาวน์โหลด ppt การอำนวยการ และ การสั่งงาน(Directing and Issuing comands)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google