งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principle

2 ความแตกต่างจากระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์
สามารถที่จะติดต่อไปยังไซต์อื่นๆ และส่งแบบสอบถามและข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีการกระจาย และข้อมูลที่มีการสำเนา ไว้ในแคตตาลอกของ DDBMSได้ สามารถวางแผนการสืบค้นข้อมูลได้ และการทำทรานแซกชันที่มีการใช้ข้อมูลมากกว่า 1 ไซต์

3 การมองผ่านของฐานข้อมูลแบบกระจาย
การมองผ่านของสถานที่ตั้ง (LocationTransparency) การมองผ่านของการเก็บซ้ำ (Replication Transparency) การมองผ่านของการแตกกระจาย (Fragmentation Transparency)

4 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
ความเหมือนและความแตกต่างกันของระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ในเครื่อง ความเป็นอิสระของการใช้ข้อมูลในแต่ละแห่ง คือการใช้ภายใน(local use) และการใช้ส่วนรวม (global use) ระดับของมองผ่านการกระจายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระดับของการรวมเค้าร่าง (Degree of schema integration)

5 เหตุจูงใจสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลแบบกระจาย
งานฐานข้อมูลบางอย่างมีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ เพิ่มความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูล เพื่อควบคุมการเข้าใช้ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

6 ลักษณะสำคัญของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
ภาวะอิสระเฉพาะที่ (Local Autonomy) ภาวะไม่ขึ้นกับหน่วยงานกลาง (No Reliance on a central Site) เพิ่มความน่าเชื่อถือ (Reliability) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ความไม่ขึ้นกับตำแหน่ง (Location Independence) ความไม่ขึ้นกับการแตกกระจาย (Fragmentation Independence) ความไม่ขึ้นกับการทำซ้ำ (Replication Independence)

7 ลักษณะสำคัญของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
การประมวลผลข้อคำถามแบบกระจาย (Distributed Query Processing) การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงแบบกระจาย (Distributed Transaction Management) ความไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ (Hardware Independence) ความไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (Operating System Independence) ความไม่ขึ้นกับเครือข่าย (Network Independence) ความไม่ขึ้นกับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Independence)

8 ผลดีและผลเสียของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
ความสามารถในการควบคุมการใช้ข้อมูลแบบภายใน ความสะดวกในการขยายขนาดของระบบ ความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

9 ผลเสีย การแก้ไขข้อมูลที่เก็บซ้ำกัน ความซับซ้อนในการประมวลผลการเรียกใช้ข้อมูล ความซับซ้อนในการควบคุมภาวะพร้อมกัน ความซับซ้อนในการฟื้นสภาพ


ดาวน์โหลด ppt Principle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google