งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BOON Array. BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) Type array_name [Nmax],…; Ex. char fname[5]; char sname[5];

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BOON Array. BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) Type array_name [Nmax],…; Ex. char fname[5]; char sname[5];"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BOON Array

2 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) Type array_name [Nmax],…; Ex. char fname[5]; char sname[5];

3 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[5]; char sname[5]; scanf(“%s”,fname); scanf(“%s”, sname); printf(“%s %s”,fname,sname);

4 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[5]={‘B’, ‘O’, ‘O’, ‘N’, ‘\0’}; printf(“%c”,fname[0]); printf(“%c”,fname[1]); printf(“%c”,fname[2]); printf(“%c”,fname[3]); printf(“\n%s\n”,fname)

5 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[5]={‘B’, ‘\0’, ‘O’, ‘O’, ‘N’}; printf(“%c”,fname[0]); printf(“%c”,fname[1]); printf(“%c”,fname[2]); printf(“%c”,fname[3]); printf(“%c”,fname[4]); printf(“\n%s\n”,fname)

6 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[5]={‘B’, ‘O’, ‘O’, ‘N’}; int i=0; printf(“%c\n”,fname[i]); i++; printf(“%c\n”,fname[i]);

7 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[5]={‘B’, ‘O’, ‘O’, ‘N’} for(int i = 0; i<4;i++) printf(“%c\n”,fname[i]);

8 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[20]; scanf(“%s”,fname); for(int i = 0; i<19;i++) printf(“%c\n”,fname[i]);

9 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[20]; scanf(“%s”,fname); for(int i = 0; fname[i]!=‘\0’;i++) printf(“%c\n”,fname[i]);

10 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0; char fname[15]; clrscr(); scanf("%s",fname); while(i<15){ printf("%c\n",fname[i]); i++; }

11 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0; char fname[10]; clrscr(); scanf("%s",fname); while(fname[i]!='\0'){ printf("%c\n",fname[i]); i++; }

12 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) char fname[15]; clrscr(); scanf("%s",fname); printf(“%d”,strlen(fname));

13 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0; char fname[15]; clrscr(); scanf("%s",&fname); for(i=0;i<strlen(fname);i++); printf(“%c\n”,fname[i]);

14 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0,count=0; char fname[10]; clrscr(); scanf("%s",fname); while(fname[i]!='\0'){ if(fname[i]=='a‘) count++; i++; } if(count>0) printf("Yes,Count A = %d",count); else printf("No, Count A = 0");

15 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i = 0,count=0; char fname[10]; clrscr(); scanf("%s",fname); while(fname[i]!='\0'){ if(fname[i]=='a‘ || fname[i]=='A') count++; i++; } if(count>0) printf("Yes,Count A = %d",count); else printf("No, Count A = 0");

16 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) An = 7 A = {1, 2, 3, 4, 7, 10, 11} Bn = 6 B = {2, 5, 7, 8, 11, 20}

17 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int An,Bn, A[20],B[20],AUB[40];

18 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,An,Bn, A[20],B[20],AUB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i<An ; i++) scanf(“%d”,&A[i]); scanf(“%d”,&Bn); for(i=0; i<Bn ; i++) scanf(“%d”,&B[i]);

19 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,An,Bn, A[20],B[20],AUB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i<An ; i++) scanf(“%d”,&A[i]); scanf(“%d”,&Bn); for(i=0; i<Bn ; i++) scanf(“%d”,&B[i]); clrscr(); printf(“A={”); for(i=0; i<An ; i++) printf(“%d,”,A[i]); printf(“} \n B={”); for(i=0; i<Bn ; i++) printf(“%d,”,B[i]); printf(“}”);

20 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i<An ; i++) scanf(“%d”,&A[i]); scanf(“%d”,&Bn); for(i=0; i<Bn ; i++) scanf(“%d”,&B[i]); for(i=0; i<An ; i++) AUB[i] = A[i];

21 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i<An ; i++) scanf(“%d”,&A[i]); scanf(“%d”,&Bn); for(i=0; i<Bn ; i++) scanf(“%d”,&B[i]); for(i=0; i<An ; i++) AUB[i] = A[i]; k = i; for(i=0; i<Bn ; i++) { c = 0; for(j=0;j<An;j++) if(A[j]==B[i]) c++; if(c==0){ AUB[k] = B[i]; k=k+1; }

22 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i<An ; i++) scanf(“%d”,&A[i]); scanf(“%d”,&Bn); for(i=0; i<Bn ; i++) scanf(“%d”,&B[i]); for(i=0; i<An ; i++) AUB[i] = A[i]; k = i; for(i=0; i<Bn ; i++) { c = 0; for(j=0;j<An;j++) if(A[j]==B[i]) c++; if(c==0){ AUB[k++] = B[i]; }

23 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i<An ; i++) scanf(“%d”,&A[i]); scanf(“%d”,&Bn); for(i=0; i<Bn ; i++) scanf(“%d”,&B[i]); for(i=0; i<An ; i++) AUB[i] = A[i]; k = i-1; for(i=0; i<Bn ; i++) { c = 0; for(j=0;j<An;j++) if(A[j]==B[i]) c++; if(c==0){ k=k+1; AUB[k] = B[i]; }

24 BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) int i,j,k,c, An,Bn, A[20],B[20],AUB[40],AIB[40]; scanf(“%d”,&An); for(i=0; i<An ; i++) scanf(“%d”,&A[i]); scanf(“%d”,&Bn); for(i=0; i<Bn ; i++) scanf(“%d”,&B[i]); for(i=0; i<An ; i++) AUB[i] = A[i]; k = i-1; for(i=0; i<Bn ; i++) { c = 0; for(j=0;j<An;j++) if(A[j]==B[i]) c++; if(c==0){ AUB[++k] = B[i]; }


ดาวน์โหลด ppt BOON Array. BOON ตัวแปรอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติ (One Dimension) Type array_name [Nmax],…; Ex. char fname[5]; char sname[5];

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google