งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคำถาม-คำตอบบริการสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคำถาม-คำตอบบริการสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคำถาม-คำตอบบริการสารสนเทศ
โครงการก้าวใหม่ ระบบคำถาม-คำตอบบริการสารสนเทศ

2 สมาชิกกลุ่ม นายเชิดวงศ์ หงส์ศรีจินดา ศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล

3 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
6.1 ระบบคำถาม-คำตอบสารสนเทศ 6.2 จำนวนคำถามซ้ำๆ ลดลง 6.3 จำนวนการเข้าใช้ระบบคำถาม-คำตอบต่อเดือนเพิ่มมากขึ้น

4 ปัญหา 1. คำถามที่พบจำแนกได้ 2 ประเภท
1.1 คำถามซ้ำๆ หรือมีเนื้อหาคล้ายกัน พบบ่อยครั้ง ค้นหาคำตอบได้ง่าย 1.2 คำถามที่พบไม่บ่อย แต่ต้องใช้เทคนิคและความชำนาญในการค้นหาข้อมูล พอสมควร 2. ผู้รับบริการใช้เวลานานในการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางการ สื่อสารต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ให้บริการในเคาน์เตอร์ให้คำอธิบายหรือคำแนะนำในงานตอบ คำถามจากประสบการณ์และความชำนาญที่ไม่เท่ากัน

5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ก้างปลา

6

7

8

9 รูปแบบในการเข้าถึง ผ่านเว็บด้วยวิธี Browsing
ผ่านเว็บด้วยวิธี Searching

10

11 เมนูคำถามแบบ Browsing (1)

12 เมนูคำถามแบบ Browsing (2)

13 เมนูคำถามแบบ Browsing (3)

14 เมนูคำถามแบบ Browsing (4)

15 กดโหวต

16 ผลลัพธ์การดำเนินการ  อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญสร้างเว็บเพจและสร้างฐานข้อมูลคลังคำถาม-คำตอบบริการสารสนเทศและ upload ขึ้นเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt ระบบคำถาม-คำตอบบริการสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google