งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

03/04/60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "03/04/60."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 03/04/60

2 Course Outline & Class Schedule
Class meeting : Tu,F 9:00 – 10:30 น. Sc1103 Quizzes : % In-Class Test : % 19 มิ.ย , Midterm exam. : % 27 ก.ค , WEEK TOPICS 1 Structures & properties atomic orbitals molecular orbitals hybrid orbitals bonding 03/04/60

3 03/04/60 reaction mechanisms free radicals chain reaction
WEEK TOPICS 2 Methane : Model of Organic Reactions oxidation halogenation reaction mechanisms free radicals chain reaction 2/3 Alkanes nomenclature classification conformations preparations reactions 03/04/60

4 3/4 Stereochemistry Geometric isomerism Conformational isomerism Chirality of Molecules : Optical Activity Enantiomers Configuration Sequence Rules diastereomers 4/5 Alkenes & Dienes structures nomenclature preparations : elimination ( E1 & E2 reaction ) dehydrohalogenation dehydration 03/04/60

5 Alkynes structure nomenclature preparations reactions
Alkenes & Dienes reactions : addition ( Markovnikov’s rule) cleavage with ozone conjugation & resonance polymerization Alkynes structure nomenclature preparations reactions 03/04/60

6 Problem Sets :. Included with each chapter of the textbook
Problem Sets : Included with each chapter of the textbook and also on the home page 03/04/60

7 การวัดผลการศึกษา สอบข้อเขียน = 28% Quizzes = 5% ประเภทข้อสอบ
1. ปรนัยหลายตัวเลือก ( Multiple-choice Test ) โดยเมื่อตอบผิดจะตัดคะแนน 1/2 ของคะแนนเต็ม ในข้อนั้น 2. อัตนัยแบบจำกัดคำตอบ 03/04/60

8 วิเคราะห์+สังเคราะห์ 15%
ลักษณะของข้อสอบ ความรู้ % ความเข้าใจ % การนำไปใช้ % วิเคราะห์+สังเคราะห์ % การตัดเกรด การตัดเกรดโดยประมาณดังนี้ : 80% = A % = B,B+ % = C,C+ % = D,D+ 03/04/60

9 SCIENCE ORGANIC 03/04/60 BIOLOGY CHEMISTRY PHYSICS Analytical
Inorganic Physical ORGANIC Chemistry of Life ! Chemistry of Life ! 03/04/60

10 ? Clitoria ternata (อัญชัน) 03/04/60

11 delphinidin H+ OH- H2O H+ OH- 03/04/60

12 SPACE-FILLING MODEL OF DELPHINIDIN
03/04/60

13 03/04/60

14 ? สารประกอบของคาร์บอน จำนวน+โครงสร้างหลากหลาย
สารประกอบของคาร์บอน จำนวน+โครงสร้างหลากหลาย ? ธาตุคาร์บอนมี ความสามารถพิเศษในการสร้างพันธะ จำนวนพันธะมากถึง 4 พันธะ กับธาตุคาร์บอนได้อย่างเสถียรแบบไม่จำกัดจำนวนอะตอม กับธาตุชนิดอื่นได้หลากหลาย 3 แบบ : เดี่ยว , คู่ , สาม 03/04/60

15 Atomic orbitals : บริเวณที่อิเล็คตรอนโคจรในอะตอม
03/04/60

16 C 12 6 Carbon atom มี Atomic orbitals 3 แบบ : 1s , 2s , 2p 2p ENERGY
Morrison & Boyd. p.6-7 03/04/60

17 Z Y X 03/04/60

18 ลักษณะเฉพาะตัวของ orbitals ที่น่าสังเกต ขนาด (size) รูปร่าง (shape)
ทิศทาง (direction) 03/04/60

19 Electronic configuration : การเรียงลำดับอิเล็คตรอนลงใน
หลักการเรียงลำดับ 1. Aufbau (building-up) principle : เรียงจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปหาสูง 2. Pauli exclusion principle : ออร์บิทัล 1 อัน บรรจุอิเล็คตรอนได้ 1 คู่ และ ต้องมี spin ตรงข้ามกัน 3. Hund’s rule : อิเล็คตรอน(ชอบที่จะ)อยู่แบบเดี่ยวๆโดยมีspinแบบเดียว กันในบรรดาออร์บิทัลที่มีพลังงานเท่ากัน Schaum’s outline 2nd Ed. p. 12 03/04/60

20 12 6 C พลังงาน 2py 2pz 2px 2s 1s Electronic configuration ของ C คือ 1s2 2s2 2p2 03/04/60

21 MOLECULAR ORBITALS = BOND ORBITALS
Atomic orbitals รวมตัวกัน กลายเป็น molecular orbital อยู่ตรงกลางระหว่าง nuclei ทั้งสองที่ก่อพันธะ ลักษณะสำคัญ : อิเล็คตรอนทั้งคู่อยู่ใกล้ nuclei ทั้งสอง รูปร่างและทิศทางมีลักษณะทำนองเดียวกันกับ atomic orbitals ที่มารวมตัวกัน 03/04/60

22 MOLECULAR ORBITAL ของ H2
1s H H 1s H s-bond Bond length = 0.74 A Bond energy= 104 kcal/mole 03/04/60

23 แต่ละ atomic orbital มี 1 อิเล็คตรอน อิเล็คตรอนต้องมี spin ตรงข้ามกัน
THE COVALENT BOND nucleus Atoms ทั้งสองอยู่ในตำแหน่งที่ atomic orbitals จะ “ซ้อนทับ” (overlap) กันได้ แต่ละ atomic orbital มี 1 อิเล็คตรอน อิเล็คตรอนต้องมี spin ตรงข้ามกัน 03/04/60

24 เกิดพันธะแล้วมีอะไรดีขึ้น
? ระบบเสถียรขึ้น มีการปล่อยพลังงานออกมาจำนวนหนึ่ง เมื่อคิดต่อ mole แล้ว เรียกว่า Bond dissociation energy (H หรือ D) 03/04/60

25 F 1s 2s 2px 2py 2pz F2 MOLECULE 2 2 2 2 1 Bond length = 1.42 A
9 : 1s 2s 2px 2py 2pz 2p 2p  bond Bond length = 1.42 A Bond energy= 38 kcal/mole 03/04/60

26 Bond energy= 104 kcal/mole
Bond length = 0.74 A H Bond energy= 104 kcal/mole F Bond length = 1.42 A Bond energy= 38 kcal/mole 03/04/60

27 End of Presentation 03/04/60


ดาวน์โหลด ppt 03/04/60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google