งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและพัฒนาวินัยในตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและพัฒนาวินัยในตนเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและพัฒนาวินัยในตนเอง

2 ข้อตกลง กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ หรือใช้ระบบสั่น
กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ หรือใช้ระบบสั่น นำบทเรียนจากสิ่งที่เราคุยกันนี้ ไปทดลองใช้ภายใน 2 วัน มาให้ตรงเวลา สนุกกับการฟังและใช้ชีวิต เรียนรู้เพิ่มขึ้น ใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น สนุกมากขึ้น

3 ทำไมต้อง มีวินัย วินัย คืออะไร
ทำไมต้อง มีวินัย วินัย คืออะไร ระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังบับสำหรับควบคุมความประพฤติทางกายของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกัน ด้วยความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ให้ห่างไกลจากความชั่วทั้งหลาย

4 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑                                          งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน. ข้าราชการจึงต้องสำเหนียก          ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่าง          โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความ          มีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้          งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญ          มั่นคงของประเทศชาติและประชาชน.                                                                                                                                 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน                                                              วันที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๑   

5 น.พ. ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์
ดาบคมที่ไร้ฝัก ย่อมก่อโทษแก่เจ้าของง่ายฉันใด ความรู้ ความสามารถที่ไร้วินัยกำกับ ก็ฉันนั้น น.พ. ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

6 โลกทุกวันนี้ยุ่งเพราะไม่มีวินัย
การจราจร การดำรงตนในสังคม การใช้พื้นที่สาธารณะ การปฏิบัติตามกฏหมาย การตรงต่อเวลา ฯลฯ

7 วินัย Discipline การควบคุมให้เกิดผลดี โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเชื่อฟัง เป็นสิ่งควบคุมการปฏิบัติงานของคนหมู่มาก เพื่อทำให้คนอยู่ในขอบเขตที่ดี เป็นเครื่องมือของผู้นำในการควบคุมพฤติกรรมของคนในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดพฤติกรรมของคนโดยอาศัยการลงโทษและการให้รางวัล

8 ชนิดของวินัย วินัยทางโลก เป็นการตกลงกันของแต่ละสังคม เช่น จารีต ประเพณี กฏหมาย กฏสังคม ข้อวัตรปฏิบัติ ฯ วินัยทางธรรม คนครองเรือน พี้นฐานก็มีศีล 5 พื้นฐานชาวพุทธ นักบวช วินัยภายนอก การแต่งกาย การจัดการสิ่งรอบตัว (รถ ที่อยู่อาศัย ตู้ ฯ) การไม่เคารพกฏระเบียบ วินัยภายใน การตรงต่อเวลา การผลัดวันประกันพรุ่ง ความไม่รับผิดชอบ การควบคุมตนเอง ฯ

9 ประโยชน์ของวินัย ๑.เพื่อรองรับความตั้งอยู่ดีของหมู่คณะ
๒.เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก หน้าด้าน ๓.เพื่อความสุขสำราญแห่งคนหมู่มาก ๔.เพื่อป้องกันปัญหาอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๕.เพื่อป้องกันปัญหาอันจะบังเกิดในอนาคต ๖.เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน

10 วินัยนำไปดี เป็นการยกฐานะ เด็กกลางถนนเข้าโรงเรียนมีวินัย กลายเป็นนักเรียน เด็กชาวบ้านถือศีล 10 กลายเป็นสามเณร วินัยนำไปแจ้ง เปิดเผยไม่คลุมเครือ เปิดเผยธาตุแท้ของคนได้ วินัยนำไปแตกต่าง หมู่คนที่มีอาวุธ ขาดวินัยเรียก กองโจร มีวินัยเรียกทำตรวจ ทหาร

11 ๏ อันวินัย นำระเบียบ สู่เรียบร้อย คนใหญ่น้อย เปรมปรีดิ์ ดีนักหนา วินัยสร้าง กระจ่างข้อ ก่อศรัทธา เพราะรักษา กติกา พาร่วมมือ ไม่พูดเท็จ พูดสอดเสียด และพูดมาก ละความยาก สร้างวิบาก ฝากยึดถือ คนหมู่มาก มักถางถาก ปากข่าวลือ ต้องสัตย์ซื่อ ถือวินัย ใช้ร่วมกัน.

12 result Action/ behaviors Mind set/ belief conditioning state

13 มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดกล่าวถึงผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ไว้ สี่ ประการ (ย่อๆ) คือ 1 หลอกตนเอง (ไม่ยอมรับความจริง) 2 โทษผู้อื่น (มองไม่เห็นความผิดพลาดของตน) 3 ผลัดวันประกันพรุ่ง (รีรอ ลังเล เกียจคร้าน ท้อแท้) 4 เป้าหมายไม่ชัดเจน (นับวัดไม่ได้ กระจายไม่เด่นชัด ไม่เน่วแน่ต่อเป้าหมายที่มี ไม่ทุ่มสุดตัวต่อสิ่งนั้น) สุดท้าย ฮาร์เวิดสำรวจพบว่า มีผู้ประกอบการเพียง ๕ % ในโลกนี้เท่านั้นที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ ในนิยามที่ว่า เมื่อสร้างกิจการแล้ว กิจการนั้นสามารถดำเนินไปเองได้โดยผู้สร้างไม่ต้องทำงานในองค์กรแห่งนั้นอีกต่อไปแต่ยังได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง คือกิจการดำเนินไปได้ด้วยระบบโครงสร้างการจัดการตามกลไกที่วางไว้อย่างถูกต้องแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในโลกนี้ล้วนต้องจมชีวิตอยู่กับการทำงานในกิจการของตนจนวันตายแม้ในยามเจ็บป่วยก็ยังไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างแท้จริง และระหว่างที่ทำงานนั้นก็ปลีกตัวไปทำประโยชน์อย่างอื่นทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้น้อยมาก.

14 กติกา Game ไม่มีการใช้ความรุนแรง เวลาเป็นตามผม ถือเป็นที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและพัฒนาวินัยในตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google