งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า ศ.กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า ศ.กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า ศ.กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
จากพลังงานหมุนเวียน ศ.กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ นำเสนอ 22 มิถุนายน 2552 1 1

2 การส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (SPP & VSPP)
SPP 10 MW <ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย < 90 MW VSPP ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย < 10 MW Cogeneration Renewable Cogeneration Renewable วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ โครงการก๊าซธรรมชาติ โครงการถ่านหิน 2. เพื่อการกระจายเชื้อเพลิง และสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เทคโนโลยี Co-generation การส่งเสริม การเปิดประมูล การให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder)

3 การผลิตไฟฟ้าจาก (SPP & VSPP)
SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบของการไฟฟ้าเกินกว่า 10 MW แต่ไม่เกิน 90 MW ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. สามารถแบ่งเป็นดังนี้ Cogeneration Renewable สัญญา Firm ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย >10 MW ,<= 90 MW อายุสัญญาตั้งแต่ ปี สัญญา Non-Firm Cogeneration Renewable ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย >10 MW <= 90 MW อายุสัญญา 5 ปี และต่อเนื่องอัตโนมัติ VSPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเอง ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบของการไฟฟ้าไม่เกิน 10 MW ขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. สัญญา Non-Firm Cogeneration Renewable ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย <= 10 MW อายุสัญญา 5 ปี และต่อเนื่องอัตโนมัติ

4 ส่วนเพิ่มฯ สำหรับ SPP พลังงานหมุนเวียน (เดิม)
กำหนดส่วนเพิ่มฯ สำหรับ SPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย > 10 MW แต่ < 90 MW) ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. กำหนดเป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้าที่จะรับซื้อ ไม่กำหนดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอ เชื้อเพลิง ส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อ (MW) ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) หมายเหตุ ขยะชุมชน 2.50 100 7 อัตราคงที่ พลังงานลม 3.50 115 10 พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00 15 พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ * 0.30 300 เปิดประมูล รวม 530 หมายเหตุ * เปิดประมูลและกำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายในปี 2555

5 ส่วนเพิ่มฯ สำหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (เดิม) ระยะเวลาสนับสนุน (ปี)
กำหนดส่วนเพิ่มฯ สำหรับ VSPP พลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย < 10 MW) ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟภ. และ กฟน. กำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในปี พ.ศ. 2551 ไม่มีการกำหนดปริมาณพลังไฟฟ้าที่จะรับซื้อ เชื้อเพลิง ส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) ชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ 0.30 7 พลังน้ำขนาดเล็ก ( kW) 0.40 พลังน้ำขนาดเล็ก (<50 kW) 0.80 ขยะชุมชน 2.50 พลังงานลม 3.50 10 พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย < 10 MW)

6 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สำหรับโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เดิม) เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าเดิม (บาท/kWh) ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ(บาท/kWh) ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้ารวม (บาท/kWh) ชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ 0.30 1.0 1.30 พลังน้ำขนาดเล็ก ( kW) 0.40 1.40 พลังน้ำขนาดเล็ก (< 50 kW) 0.80 1.80 ขยะ 2.50 3.50 พลังงานลม 1.50 5.00 พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00 9.50 หมายเหตุ : กฟผ. ออกประกาศ 23 ก.ค และ กฟภ. ออกประกาศ 13 ก.ค. 2550 มีโครงการที่ได้รับส่วนเพิ่มพิเศษ 1 ราย คือ บจก. กัลฟ์ ยะลากรีน ที่ตั้ง อ. เมือง จ. ยะลา ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย MW ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง

7 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP พลังงานหมุนเวียน ที่ขอรับส่วนเพิ่มฯ (เดือนมกราคม 2552 )
เชื้อเพลิง ส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อ (MW) ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย (MW) หมายเหตุ ยื่นคำร้อง ตอบรับซื้อ ขายเข้าระบบ ขยะชุมชน 2.50 7 100 - เสนอขายให้ กฟผ. พลังงานลม 3.50 10 115 1,458 60 พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00 15 55 ชีวมวล/1 0.30 335 110 เปิดประมูล รวม 565 1,623 170 หมายเหตุ /1 กำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายในปี 2555 เสนอขายเกินเป้าตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน จำนวน 1,343 MW

8 การรับซื้อไฟฟ้า SPP ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการประมูลแข่งขัน
ผู้สนใจซื้อซองเอกสารเชิญชวนฯ (1 พ.ค. -15 มิ.ย. ) 11 ซอง ผู้สนใจยื่นข้อเสนอฯ (1 สิงหาคม 2550) 9 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย MW โครงการที่ได้รับการคัดเลือก 7 ราย ดังนี้ ที่ ชื่อโครงการ จังหวัดที่ตั้งโรงไฟฟ้า ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (บาท/kWh) ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย (MW) 1 บ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จก. ชัยภูมิ 0.295 10 2 บ. ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จก. สุพรรณบุรี 3 บ. ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จก. ฉะเชิงเทรา 65 4 บ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จก. ปราจีนบุรี 0.300 5 บ. ไฟฟ้าชีวมวล จก. 90 6 บ. ไทยเพาเวอร์เจนเนอเรติ้ง 1 จก. 70 7 บ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร จก. (มหาชน) 25 รวม 0.2987 335 กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ภายในปี 2555

9 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP พลังงานหมุนเวียนที่ขอรับส่วนเพิ่มฯ (ณ เดือนธันวาคม 2551)
ประเภทเชื้อเพลิง โครงการที่ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าแล้ว โครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อแล้ว โครงการที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว จำนวน (ราย) กำลังผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณ พลังไฟฟ้าเสนอขาย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย(MW) กำลังผลิตติดตั้ง(MW) พลังงานแสงอาทิตย์ 658 2,969.70 2,809.26 279 931.57 856.11 45 1.84 1.78 ก๊าซชีวภาพ 109 221.58 188.84 78 121.24 101.31 24 26.19 19.48 ชีวมวล 339 3,351.56 2,278.93 145 1,508.00 900.64 40 547.69 215.04 ขยะ 52 237.34 211.21 20 116.76 99.61 3 3.92 2.45 พลังน้ำ 5 0.30 0.27 2 0.08 0.06 พลังงานลม 95 818.78 810.92 9 18.43 18.13 1 รวม 1,258 7,599.26 6,299.43 536 2,696.30 1,976.07 115 579.80 238.89 ปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าปี 2551

10 มติ กพช. 9 มีค. 52 และ ครม. 24 มี.ค. 52 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มติ ครม. 24 เมย. 52 ให้รับซื้อเกินกว่าเป้าตามแผนได้เท่าที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่า Ft 1 รับซื้อและ SCOD ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของโครงการ/bid security เพิ่ม Adder : ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ ลม และน้ำขนาดเล็ก Adder พิเศษ : 3 จังหวัดชายแดน และโครงการทดแทนดีเซล 2 3 4 อนุกรรมการพิจารณานโยบายการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ให้ สนพ. ศึกษาและเสนอแนะมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ให้ มท. สำรวจพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าเสนอ กพช. ภายใน 6 เดือน เสนอคณะอนุฯพิจารณา

11 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับพลังงานหมุนเวียน
แยกตามประเภทเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง ส่วนเพิ่มฯ ปัจจุบัน (บาท/kWh) ส่วนเพิ่มฯ ใหม่ ส่วนเพิ่มพิเศษ* ส่วนเพิ่มฯ พิเศษสำหรับ 3 จว. ชายแดนภาคใต้ (บาท/kWh) ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) 1. ชีวมวล - กำลังการผลิตติดตั้ง <= 1 MW 0.30 0.50 1.00 7 - กำลังการผลิตติดตั้ง >1 MW 2. ก๊าซชีวภาพ (จากทุกประเภทแหล่งผลิต) 3. ขยะ (ขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย และไม่เป็นขยะที่เป็นอินทรียวัตถุ) - ระบบหมักหรือหลุมฝังกลบขยะ 2.50 - พลังงานความร้อน (Thermal Process) 3.50 4. พลังงานลม - กำลังการผลิตติดตั้ง <= 50 kW 4.50 1.50 10 - กำลังการผลิตติดตั้ง > 50 kW 5. พลังน้ำขนาดเล็ก - กำลังการผลิตติดตั้ง 50 kW - <200 kW 0.40 0.80 - กำลังการผลิตติดตั้ง <50 kW 6. พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00

12 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี

13 เป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อและภาระต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน (1)
ประเภท ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (บาท/kWh) ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ (MW) ปี ปี ปี เป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อ (MW) ค่าไฟฟ้ารวมที่ส่งผ่านค่า Ft ค่าไฟฟ้ารวมที่ส่งผ่าน ค่า Ft ชีวมวล 563.64 2,800 0.0482 3,220 0.0411 3,700 0.0359 <= 1 MW 0.50 1,400 0.0301 1,610 0.0257 1,850 0.0224 >1 MW 0.30 0.0181 0.0154 0.0135 ก๊าซชีวภาพ 19.48 60 0.0008 90 0.0009 120 ขยะ 3.45 78 0.0101 130 0.0125 160 0.0117 ระบบหมักและหลุมฝังกลบ 2.50 39 0.0042 65 0.0052 80 0.0049 Thermal Process 3.50 0.0059 0.0073 0.0068

14 เป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อและภาระต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน (2)
ประเภท ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (บาท/kWh) ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ (MW) ปี ปี ปี เป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อ (MW) ค่าไฟฟ้ารวมที่ส่งผ่าน ค่า Ft พลังน้ำ ขนาดเล็ก 0.06 166 0.0041 282 0.0052 324 0.0045 kW 0.80 83 0.0014 141 0.0018 162 0.0016 < 50 kW 1.50 0.0027 0.0034 0.0029 พลังงานลม 0.08 115 375 0.0112 800 0.0239 <= 50 kW 4.50 23 0.0008 75 0.0020 160 0.0033 > 50 kW 3.50 92 0.0026 300 0.0063 640 0.0102 พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00 1.78 55 0.0032 95 0.0042 500 0.0166 รวม - 3,273 0.0696 4,191 0.0721 5,604 0.0830 5,604 0.0830

15 แนวทางการดำเนินการแก้ไขการรับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบ SPP และ VSPP
ขั้นตอนและเอกสารประกอบการพิจารณา การยื่นคำร้อง การ ตอบรับซื้อ การ ทำสัญญา ผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ เอกสารแสดงความพร้อมของโครงการที่เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน การจัดการด้านเชื้อเพลิง การจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยี การวางหลักค้ำประกันการยื่นข้อเสนอ หลักประกันที่เหมาะสมกับขนาดโครงการ การคืนหลักประกัน การไฟฟ้าฯปฏิเสธรับซื้อ เมื่อ COD (เพื่อเป็นบทปรับกรณีจ่ายไฟฟ้าไม่ได้)

16 การปรับปรุงระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
SPP ที่ขายไฟฟ้า < 10 MW สามารถเปลี่ยนไปใช้ระเบียบ VSPP ได้ สามารถรับ Adder ตามระเบียบ VSPP สนับสนุน 7 ปี นับจาก COD ตามสัญญาเดิม การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า เห็นชอบหลักการให้การไฟฟ้าสั่งการเดินเครื่อง SPP พลังงานหมุนเวียนตามความสามารถในการผลิตตามสัญญาทั้งในช่วง Peak และ Off-Peak การคำนวณส่วนเพิ่มจากปริมาณผลิต เห็นควรให้ปรับปรุงระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ในส่วนของการคำนวณส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ให้คิดจากหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้

17 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า ศ.กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google