งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคืนหลักประกันสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคืนหลักประกันสัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคืนหลักประกันสัญญา
ให้คืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว หนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว ลงวันที่ 5 ต.ค. 44 ไม่ต้องรอให้มีการร้องขอคืนจากคู่สัญญาก่อน คู่สัญญาไม่มารับภายในกำหนด ให้ปฏิบัติตามข้อ 144 วรรคท้าย พร้อมกับให้มีหนังสือรับรองให้ผู้ค้ำประกันไปด้วยว่า หลักประกันสัญญาดังกล่าว หมดระยะเวลาการค้ำประกันแล้ว

2 วิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา
หนังสือที่ นร (กวพ) 1002/ว 42 ลงวันที่ 15 ก.ย. 32 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองหรือมีหลายหน่วยงานครอบครองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น

3 วิธีปฏิบัติในการ คืนหลักประกันสัญญา
2. ในกรณีที่ปรากฏความชำรุด บกพร่องภายในระยะเวลาของการ ประกันตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่ ตาม 1 รีบรายงานหัวหน้าส่วน ราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง แก้ไขซ่อมแซมทันที

4 วิธีปฏิบัติในการ คืนหลักประกันสัญญา
3. หลักประกันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุด บกพร่อง ภายใน 15 วัน สำหรับหลักประกันอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้น ไปภายใน 30 วัน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของพัสดุ และรายงานให้หัวหน้า ส่วนราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีความชำรุดบกพร่องให้รีบแจ้งผู้รับจ้าง มาดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาของการประกันความชำรุด บกพร่องตามหลักประกันสัญญา


ดาวน์โหลด ppt การคืนหลักประกันสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google