งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่แพงและมั่นคง? จะถ่านหิน.. หรือพลังงานสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่แพงและมั่นคง? จะถ่านหิน.. หรือพลังงานสะอาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม่แพงและมั่นคง? จะถ่านหิน.. หรือพลังงานสะอาด
ไม่แพงและมั่นคง? จะถ่านหิน.. หรือพลังงานสะอาด เวทีรวมพลคนไม่เอาถ่านหิน จังหวัดลำปาง 23 มกราคม 2548 คริส กรีเซน กลุ่มพลังไท

2 สองเหตุผลในการสนับสนุนถ่านหิน (?!?)
“ไฟฟ้าจากถ่านหินมีราคาถูก” “การใช้ถ่านหินจะช่วยเพิ่มความหลากหลายด้านเชื้อเพลิง และลดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ”

3 “ไฟฟ้าจากถ่านหินราคาถูก!”
ต้นทุนการผลิต (บาท/หน่วย) With externalitiies included, coal is more expensive than all sources except fuel oil and solar.

4 “ไฟฟ้าจากถ่านหินราคาถูก!”
บาท/หน่วย Note – coal = lignite, but externality is for coal With externalitiies included, coal is more expensive than all sources except fuel oil and solar.

5 ต้นทุนภายนอก ค่าเฉลี่ยจากผลการศึกษาของสหภาพยุโรป
คำนวนจากบริบทของประเทศในยุโรป ควรมีการศึกษากรณีของประเทศไทยเอง ต้นทุนภายนอกเหล่านี้คำนวนจาก: ผลกระทบทางด้านสุขภาพ ผลกระทบต่อการเกษตร (ฝนกรด) ผลกระทบต่อตึกอาคาร (ฝนกรด) แต่ยังไม่รวม: ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยา ที่มา:การศึกษาของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน โดยมูลนิธิพลังงานและสิ่งแวดล้อม

6 ความเสี่ยงจากราคาถ่านหิน
ประเทศไทยพึ่งพาถ่านหินนำเข้าสูงขึ้นเรื่อยๆ ราคาถ่านหินนำเข้าผันผวนตามราคาน้ำมัน ความผันผวนของราคาถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภค ผ่านค่า เอฟที (Ft) วิธีวางแผนพลังงานในปัจจุบัน ไม่พิจารณาความเสี่ยจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง ราคาไฟฟ้าจากถ่านหินหลังการปรับค่าความเสี่ยงแล้วสูงกว่าราคาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

7 ประเทศไทยใช้ถ่านหินนำเข้า ในปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
% increasing as domestic lignite is of low quality ถ่านหินนำเข้า คิดเป็น 25% ของถ่านหินที่ใช้กันอยู่ในประเทศ

8 ความผันผวนของราคาถ่านหินนำเข้า
Coal is 60% indexed to oil price. Oil goes up, coal goes up.

9 ต้นทุนค่าไฟหลังการปรับค่าความเสี่ยงด้านราคา
Adjusted using Capital Asset Pricing Model (CAPM) – a widely used tool in corporate finance Production cost (baht/kWh) Traditional approaches to estimating cost of electricity generation assume that the risk of fuel price is the same for all fuel types. This may have made sense 50 years ago when the main options were coal and oil, but t does not make sense today comparing renewable energy to fossil fuels. ก่อนปรับ หลังปรับค่าความเสี่ยง Source: Awerbach, Shimon “The true cost of fossil-fired electricity”. Power Economics. May; Awerbuch, S. (2003). “Determing the real cost: why renewable power is more cost-competitive than previously believed.” Renewable Energy World 6(2): 52.

10 ไฟฟ้าจากถ่านหินจะมี “ราคาถูก”…
ก็ต่อเมื่อ เราไม่นับรวม ต้นทุนภายนอก และ ถ้าไม่มีการคำนึงถึง ความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวน ภาระตกอยู่กับคนไทย โดยเฉพาะชาวแม่เมาะ With externality costs and fuel price risk included, coal is = more expensive any renewable source, probably even more expensive than solar electricity. ภาระตกอยู่กับผู้บริโภค ในรูปค่า Ft

11 ราคาถ่านหินนำเข้าอ้างอิงกับราคาน้ำมันถึง 60%
“การใช้ถ่านหินจะช่วยเพิ่มความหลากหลายด้านเชื้อเพลิง และลดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ” เป็นจริงเฉพาะถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งภายในประเทศ ไม่จริงหากเป็นถ่านหินนำเข้า ราคาถ่านหินนำเข้าอ้างอิงกับราคาน้ำมันถึง 60%

12 “การใช้ถ่านหินจะช่วยเพิ่มความหลากหลายด้านเชื้อเพลิง และลดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ”
การเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงจากปี ถ่านหิน 153% น้ำมันเชื้อเพลิง 207% ก๊าซ 237% พลังงานหมุนเวียนและDSM ราคาลดลงเรื่อยๆ (ยกเว้นแกลบ) ราคาถ่านหินนำเข้าเพิ่มขึ้น 60% ของราคาถ่านหินยังขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: เพิ่มอัตราเงินเฟ้อ เพิ่มอัตราการว่างงาน ทำให้เงินบาทอ่อนตัว สถาบันพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ประมาณการว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทุก 10$ จะส่งผลลบต่อ GDP ของโลกถึง 0.5% หรือ 10ล้านล้าน บาท Price per BTU of coal has risen 153% from 2538 to This is less than gas, which 237%, but much higher than renewable energy, which on average has risen little. In contrast, renewable energy costs, in general, have been decreasing over this time.

13 พลังงานหมุนเวียนนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าน้อยมาก
0.6% จากพลังงานหมุนเวียน Diversify in direction of clean energy ข้อมูลปี ที่มา: กฟผ. แผน PDP2003

14 พลังงานหมุนเวียน ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของเม็กซิโก
ความเสี่ยง/ผลตอบแทนของระบบผลิตไฟฟ้ารวม 0.50 Gas: $.03/kWh 0.46 Coal: $.04/kWh Wind: $.05/kWh 0.42 Mix S Mix Q 60% Fossil 98% Fossil 0.38 17% Hydro 0% Wind Mix P 10% Wind 2% Geo 0.34 40% Fossil 12% New geo 2% Nuclear ผลตอบแทนของระบบผลิตไฟฟ้ารวม [kWh/cent] 20% Wind Mix N 0.30 20% Wind 27% Hydro 12% Geo 2010 Mix 0.26 74% Fossil 2% Nuclear 0.22 20% Hydro 2000 Mix 2% Geo 0.18 67% Fossil 4% Nuclear 26% Hydro 0.14 2% Geo 0.10 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 ความเสี่ยง (Portfolio Standard Deviation)

15 สองเหตุผลสนับสนุนถ่านหิน.. ที่ไม่เป็นจริง
“ไฟฟ้าจากถ่านหินราคาถูก” ก็ต่อเมื่อไม่นับรวมต้นทุนภายนอก (ผลกระทบต่อสุขภาพ/การเกษตร/อื่นๆ) และไม่นับรวมความเสี่ยงของด้านราคาเชื้อเพลิง “การใช้ถ่านหินจะช่วยเพิ่มความหลากหลายด้านเชื้อเพลิง และลดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ” ราคาถ่านหินผูกอยู่กับราคาน้ำมัน และราคาทั้งสองสูงขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง “พลังงานสะอาด” ถูกกว่า และกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่า

16 ข้อเสนอแนะ เพื่อการวางแผนนโยบายที่ถูกต้องและเป็นธรรม
ข้อเสนอแนะ เพื่อการวางแผนนโยบายที่ถูกต้องและเป็นธรรม การวางแผนควรใช้ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ และคำนึงถึงต้นทุนต่อสังคมด้วย.. มิใช่พิจารณาเฉพาะต้นทุนทางการเงินของการไฟฟ้า ในการวางแผนเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ควรสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านราคา ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในการดำเนินธุรกิจอื่นๆ (ยกเว้นการไฟฟ้า เพราะความเสี่ยงนี้ได้ถูกส่งผ่านให้ผู้บริโภคแล้วในรูป ค่าFt) ความเสี่ยงด้านราคา (ค่าFt) ไม่ควรให้ผู้บริโภคเป็นผู้รับ ข้อเสนอแนะทั้ง 3 ข้อนี้ หากนำมาปฏิบัติจะทำให้เราเห็นว่า “ถ่านหิน” ไม่ดีอย่างที่กล่าวอ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ “พลังงานสะอาด” ที่ยั่งยืน

17 Download this presentation at:
For more information Contact: Tel Download this presentation at:


ดาวน์โหลด ppt ไม่แพงและมั่นคง? จะถ่านหิน.. หรือพลังงานสะอาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google