งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบ้านฉาง

2 การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบ้านฉาง

3 7 สอ. 3 PCU 1 ร.พ. สอ.ชากหมาก สอ.เขาคลอก สอ.คลองบางไผ่ สอ.สำนักท้อน
สอ.สระแก้ว สอ.สำนักท้อน 7 สอ. 3 PCU 1 ร.พ. สอ.ยายล้า โรงพยาบาลบ้านฉาง สอ.เขาภูดร PCUพยูน PCU มะขามคู่ PCU พลา

4 คณะกรรมการนิเทศ และประเมินผล
การบริหารจัดการ คณะทำงาน 4 คณะ กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเชิงรุก คณะกรรมการเชิงรับ คณะกรรมการนิเทศ และประเมินผล มีการกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

5 การบริหารจัดการ (2) แผนงาน/โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง
ระดับ Cup โดยทีมเชิงรุก เชิงรับ ประเมินผลงานและนำเสนอระดับ Cup ปีละครั้ง

6 การทำงานเป็นทีม สื่อสารประสานงานต่อเนื่อง, Multidisciplinary, Collaboratory : วางแผนร่วมกัน, สหสาขาวิชาชีพ, เสนอแนะ และร่วมตัดสินใจร่วมกัน

7 คัดกรองผู้ป่วย จัดอบรมสัมมนา ประชุมใหญ่ปีละ 2 ครั้ง นิเทศติดตามงาน 1 ครั้ง/ปี

8 ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
คัดกรองเบาหวาน 20,618 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.69 คัดกรองความดันโลหิตสูง 23,304 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.68 คัดกรองอัมพฤกษ์ อัมพาต 20,618 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.69 เชิงคุณภาพ คัดกรองด้วยวาจาและแบบฟอร์มของ สปสช ครบถ้วนและมีรายงานการคัดกรอง

9 เป้าหมาย DTX = 110mg% sig ที่ 0.03
ผลการดำเนินงาน (ต่อ) ผลประเมินDTX ผู้เป็นเบาหวาน 17 คนที่เข้าค่าย ดังนี้ พ.ค.51 มิ.ย. 51 ก.ค. 51 DTX (เฉลี่ย) 158 137.52 137.23 SD 41.78 38.97 47.10 T- test 4.7 2.91 2.38 เป้าหมาย DTX = 110mg% sig ที่ 0.03

10 การรักษา คลินิกบริการ
คลินิกบริการเบาหวานและความดันโลหิตสูง : โรงพยาบาล และ PCU โดยมีแพทย์ออกตรวจ การรักษา ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คลินิกดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ทีมให้สุขศึกษา เช่น ผู้ป่วนรายใหม่จะได้รับการสอนรายกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน , ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จะได้รับการสอนการดูแลตนเองครบร้อยละ 100 ผู้ป่วยได้รับการตรวจโดยแพทย์ทุกราย

11 การรักษา (2) การส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน
กำหนดเกณฑ์การส่งต่อที่ชัดเจนทั้งในกรณีการให้บริการทั่วไปในคลินิก , กรณีวิกฤต และกรณีที่ต้องมีการดูแลต่อเนื่อง มีแนวปฏิบัติในการส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน ทีม HHC : โรงพยาบาล PCU สถานีอนามัย โดยเจ้าหน้าที่ การส่งต่อระหว่างหน่วยงานและเยี่ยมบ้านร้อยละ 80

12 นวัตกรรม ตัวอย่างยาช่วยตรวจสอบการรับประทานยา
บัตรผู้ป่วยเบาหวานคำนวนแคลอรี่ และการจัดอาหารด้วยตัวเอง Clinical pathway ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ Hyper-Hypoglycemia คู่มือสอนสุขศึกษา Cup บ้านฉาง หมอนที่รัก

13 ผล...เกิดเป็น ทีมสหสาขาวิชาชีพเบาหวาน- ความดันโลหิตสูง ของ Cup บ้านฉาง
ร่วมกันให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

14 PCT ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง CUP บ้านฉาง
ด้วยความขอบคุณ PCT ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง CUP บ้านฉาง โรงพยาบาลบ้านฉาง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google