งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หญ้าปักกิ่ง Murdannia bracteata (C.B. Clarke) J.K. Morton ex D.Y. Hong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หญ้าปักกิ่ง Murdannia bracteata (C.B. Clarke) J.K. Morton ex D.Y. Hong"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หญ้าปักกิ่ง Murdannia bracteata (C.B. Clarke) J.K. Morton ex D.Y. Hong
รศ.ดร.ภญ.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 27 มีนาคม 2555

2 หญ้าปักกิ่ง กับ การรักษาโรคมะเร็ง

3 การเกิดมะเร็ง จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9 โดยนายแพทย์ไพรัช เทพมงคล

4

5 ฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านมะเร็งของหญ้าปักกิ่ง
ต้านการอักเสบ ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านการแบ่งเซลล์ ทำให้เซลล์ตายแบบ apoptosis เป็นพิษกับเซลล์ กระตุ้นเอ็นไซม์ dt-diaphorase

6 ฤทธิ์ต้านการอักเสบ หญ้าปักกิ่ง มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase และ lipooxygenase สารจากหญ้าปักกิ่ง (bractenolide A และ B) มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ iNOS (inducible nitric oxide synthase) (ทดสอบใน LPS-activated macrophages)

7 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์
สารสกัดหญ้าปักกิ่งด้วยแอลกอฮอล์ มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของเชื้อ Salmonella typhimurium strain TA 100 และ TA98 ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย Aflatoxin B และ IQ (อุษณีย์และคณะ, 1996 และ สีหณัฐ และคณะ, 2549)

8 ฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์
สารสกัดน้ำ และสารสกัดเอทานอล 80% ของหญ้าปักกิ่ง ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (เชียงใหม่เวชสาร 2001 Vol.40(4), )

9 ความเป็นพิษต่อเซลล์ สารสกัดน้ำ และสารสกัดเอทานอล 80% ของหญ้าปักกิ่ง ไม่เป็นพิษต่อมะเร็งเม็ดเลือดขาว (เชียงใหม่เวชสาร 2001 Vol.40(4), ) สารสกัด (fractions) ไม่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมทั้ง 3 ชนิดที่ทำการทดสอบ (THE SIXTH PRINCESS CHULABHORN INTERNATIONAL SCIENCE CONGRESS (VOL.II), BANGKOK THAILAND, NOV 25-29, Vol.(II),238)

10 ความเป็นพิษต่อเซลล์ น้ำคั้นหญ้าปักกิ่ง เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ และเซลล์มะเร็งเต้านมของคน (การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ, ตุลาคม ) น้ำคั้นหญ้าปักกิ่ง เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด ตับ รังไข่ ปากมดลูก (ในขนาดความเข้มข้นสูง) (งานสัมมนา เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม กรุงเทพฯ, ก.ย. 2549)

11 ฤทธิ์ทำให้เซลล์ตายแบบ apoptosis

12

13 ฤทธิ์กระตุ้นเอ็นไซม์ dt-diaphorase

14 ต้านการอักเสบ  ฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านมะเร็งของหญ้าปักกิ่ง
ต้านการอักเสบ  ต้านการก่อกลายพันธุ์  ต้านการแบ่งเซลล์ X ทำให้เซลล์ตายแบบ apoptosis , X เป็นพิษกับเซลล์ , X กระตุ้นเอ็นไซม์ dt-diaphorase 

15 ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง
สารสกัดน้ำมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเนื้องอกบนผิวหนังสัตว์ทดลอง (3ก./กก.) สารสกัดเอทานอล 80% ขนาด 0.1 ก./กก.ยับยั้งการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูแรท (เหนี่ยวนำด้วย azoxymethane) ในระยะเริ่มต้นและระยะส่งเสริมได้ 39% และ 17% ตามลำดับ (มีฤทธิ์อ่อน) [เชียงใหม่เวชสาร 1999 Vol.38(1-2),1-6]

16 สารสำคัญ : glycospingolipid
1b-O-D-glucopyranosyl-2-(2’-hydroxy-6’-ene-cosamide)-sphingosine Jiratchariyakul W, P Moongkrandi, H Okabe H and AW Frabm. A study of antitumor compounds from Thai medicinal plants. การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ, ตุลาคม 2542 Cytotoxic glycosphingolipid from Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy. Thai Journal of Phytopharmacy Vol.5(1)Jun 1998.

17 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆของหญ้าปักกิ่ง
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (1.6 ก./กก.) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (0.5 – 1 ก./กก.) ความเป็นพิษ

18 ความเป็นพิษ น้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่ง
LD50 มีค่า > 120 ก./นน. หนูแรท โดยการป้อน ป้อนหนูแรทด้วยน้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่งสด 14 ก./กก. ติดต่อกัน 3 เดือน ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติในด้านการเจริญเติบโต เคมีเลือดและพยาธิสภาพของอวัยวะสำคัญ น้ำคั้นหญ้าปักกิ่ง มีความปลอดภัยสูง

19 ความเป็นพิษ (ต่อ) หญ้าปักกิ่ง
ผสมในอาหาร ร้อยละ 6 ให้นกกระทา กินนาน 6 สัปดาห์ ไม่พบความเป็นพิษ

20 ขอบคุณค่ะ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทร ต่อ 3152


ดาวน์โหลด ppt หญ้าปักกิ่ง Murdannia bracteata (C.B. Clarke) J.K. Morton ex D.Y. Hong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google