งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

2 โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
Knowledge society science & technology information technology logistics Global village

3 of knowledge central activities of civilization persuit production
University central activities of civilization persuit production dissemination application preservation of knowledge

4 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Local Regional Asean Asia Global

5 ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
ความเข้มแข็ง : ความเป็นผู้นำในการบริการสุขภาพและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ 17 คณะ 7 สถาบัน 6 วิทยาลัย 10 ศูนย์ 3 วิทยาเขตในส่วนภูมิภาค โรงพยาบาล 3 วิทยาเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 research clusters 3 creative academy 3 national centers of excellence 5 research centers

6 Vision Mission Value Motto Philosophy Determination 6

7 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ

8 ปัญหาสังคมไทย/นโยบายภาครัฐ
ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยสิ้นหวัง, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล ปัญหาสังคมไทย/นโยบายภาครัฐ

9 ปัญหาสังคมไทย/นโยบายภาครัฐ
การบริหารจัดการน้ำของประเทศ นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรของรัฐฯและนักการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ฯลฯ ปัญหาสังคมไทย/นโยบายภาครัฐ

10 Value Added 1. มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ
ปัญหาผู้สูงอายุ Value Added ผู้ป่วยระยะสุดท้าย นโยบาย: เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงพยาบาล การฝึกอบรมบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย accreditation โดยมหาวิทยาลัย/องค์กร การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ราคาถูก oxygen tank vacuum pump เตียงไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับผู้ทุพลภาพ การเฝ้าระวังติดตาม

11 1. มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ คณะ/สถาบัน
International Medical Hub Service Academic แพทย์, ทันตแพทย์, เวชศาสตร์เขตร้อน, เภสัช, พยาบาล, วิศวกรรม, ICT, CMMU Medical Tourism MUIC, CMMU, ICT, ดุริยางค์ศิลป์

12 Thailand Medical Hub Service hub Capacity building Academic hub
Cutting-edged technology transfer IT network Thailand International Health Care Standard Training Center Local made medical equipment/supply Academic hub International conference Medical Conference Promotion Center Clinical trial

13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและผลักดันมาตรฐานการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ
18 มกราคม 2554

14 Founded January 2009

15 เครือข่ายโรงพยาบาลรัฐ และ เอกชน 30 แห่ง
ความร่วมมือ TITC-JCI เครือข่ายโรงพยาบาลรัฐ และ เอกชน 30 แห่ง

16 ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3 พฤษภาคม 2554

17 1. มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ
คณะ/สถาบัน การพัฒนาระบบการบริการสุขภาพครบวงจร แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, พยาบาล, สถาบันสาธารณสุขอาเซียน, สถาบันวิจัยประชากร, ICT,สังคมศาสตร์, CMMU ประเทศไทยเป็นครัวโลก แพทย์, CMMU, วิทยาศาสตร์, สถาบันวิจัยโภชนาการ, ICT

18 Ramathibodi Poison Center โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายไต
ความร่วมมือกับสปสช. Ramathibodi Poison Center Hemophilia Home Care โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายไต

19 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ 2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพิ่มคุณค่าแก่สังคม

20 2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและ เพิ่มคุณค่าแก่สังคม
สร้างเครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล network analysis context niche funding deliverables R to R การบริหารจัดการบุคคล มาตรการสนับสนุนอื่นๆ สร้างบรรยากาศการวิจัย Mahidol Research Expo

21 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ 2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพิ่มคุณค่าแก่สังคม การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

22 transformative education
3. การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ transformative education ปรับปรุงหลักสูตรวิชาความรู้ทั่วไปอย่างมีร่วม ประยุกต์กระบวนการทางจิตตะปัญญาศึกษา ใช้ประโยชน์สูงสุดจากศูนย์การเรียนรู้ มหิดลปัญญาวาส Salaya College Master

23

24

25 team work honesty social responsibility
Competency-based curriculum leadership management team-based interprofession communication team work honesty social responsibility เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข

26

27 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ 2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพิ่มคุณค่าแก่สังคม การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4. มุ่งสู่ความเป็นสากล

28 4. มุ่งสู่ความเป็นสากล อาจารย์แลกเปลี่ยน นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษานานาชาติ Global health Asean presidential visit Presidential forum

29 Prince Mahidol Award Conference WHO Rockefeller Foundation
Bill – Melinda Gates Foundation One Health Global Health

30 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพิ่มคุณค่าแก่สังคม การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งสู่ความเป็นสากล ใช้โอกาสของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

31 5. ใช้โอกาสการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ Cardiovascular & Metabolic Center (CVMC) Rama Facilities Services Co., Ltd. (RFS) Siam Bioscience Co., Ltd.

32 Cardiovascular & Metabolic Center
32

33 Rama Facility Services Co., Ltd.
ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ธุรกิจหลัก บริการจัดการอาคารโรงพยาบาลอย่างครบวงจร ผู้ถือหุ้น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

34 Facility Management Building management engineering security fire & safety car park gardening linen & laundry general & clinical waste cleaning Biomedical equipment implementation and maintenance Central sterilization service department Food & Beverage Information technology

35

36 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
6. การสร้างเครือข่าย

37 6. การสร้างเครือข่าย public private community international

38 6. การสร้างเครือข่าย public - public network กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย สวทช, สสส, สวรส, สช , สกอ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โครงการวิจัยร่วม

39 เครือข่ายมหิดลพญาไท สถาบัน คณะฯ ประสาทวิทยา วิทยาศาสตร์ มะเร็ง
เภสัชศาสตร์ ผิวหนัง ทันตแพทย์ พยาธิวิทยา เวชศาสตร์เขตร้อน นราธิวาสราชนครินทร์ สาธารณสุข องค์กรเภสัชกรรม รามาธิบดี เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา วิทยาลัยการจัดการ โรงพยาบาล ราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กฯ วพม. เดชา สงฆ์ พญาไท 1 สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ พญาไท 2

40 อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ศูนย์กลางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
ถนนพญาไท แยกพญาไท ศูนย์กลางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร แยกตึกชัยฯ ถนนพระราม 6 แยกศรีอยุธยา 2 1 โรงพยาบาล สถาบันการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

41 The Medical Complex sharing of resources/expertise exchange of staff/resident/medical student clinical resource clinical service cardiology critical care etc. academic conference/symposium/lecture laboratory high-cost medical equipment imaging radiotherapy

42 เครือข่ายวิชาการมหิดลพญาไท

43 Healthcare สังคม พยาบาล แพทย์ เวชศาสตร์เขตร้อน สาธารณสุข สถาบันอาเซียน
Logis tics IT ครอบครัว Healthcare Management One health แพทย์ สาธารณสุข ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ ประชากร ฯลฯ พยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน สถาบันอาเซียน การจัดการ IT โภชนาการ ประชากร สังคม โภชนาการ Music Bio-Engineer ing

44 ความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
ความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายมหิดลพญาไท รามา-คณะวิทย์ : ทุนวิจัยร่วม รามา-วิศวะ : Logistics in Healthcare รามา-เภสัช : Pharm D รามา-ดุริยางคศิลป์ : ดนตรีบำบัด รามา-CMMU รามา-ICT : หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล : Health informatics

45 6. การสร้างเครือข่าย International network ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศ Asean University Network (global knowledge network)

46 MOU Signing Ceremony @ the Embassy of Japan
11 August 2554

47 6. การสร้างเครือข่าย public-private partnership industrial science park products
การศึกษา:เพิ่ม ประสบการณ์ อาจารย์/นักศึกษา การวิจัย กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การสนับสนุนงบประมาณ

48 6. การสร้างเครือข่าย Community linkage - ศาลายา - นครปฐม, กาญจบุรี, นครสวรรค์, อำนาจเจริญ - ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพันธกิจ Value added

49 6. การสร้างเครือข่าย public-private partnership True CPF Modernform ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชน

50 Medication cart managing pharmacy service effectively

51 ความร่วมมือ-รามาธิบดี-พญาไท 2

52 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
6. การสร้างเครือข่าย 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี

53 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี
ความมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่สำคัญ การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากขึ้น

54 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
6. การสร้างเครือข่าย 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน

55 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน
ศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การใช้สื่อสนับสนุน multimedia รายการประจำ โทรทัศน์ (Mahidol Channel) วิทยุ

56 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน
สร้างมุมมองใหม่ของบทบาทของ มหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมไทย การแสดงความเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าง proactive, “Voice of Mahidol”

57 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
6. การสร้างเครือข่าย 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน 9. การดึงพลังจากศิษย์เก่า

58 9. การดึงพลังจากศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าในประเทศ ศิษย์เก่าต่างประเทศ Asean/ South Asia สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล Alumni national/international forum เชิดชูเกียรติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนมหิดลในอนาคต

59 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
6. การสร้างเครือข่าย 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน 9. การดึงพลังจากศิษย์เก่า 10. การระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจ

60 10. การระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดมิติในการระดมเงินบริจาคใหม่ เครือข่ายรัฐ-เอกชน เปลี่ยนกลยุทธ์การของบประมาณจากรัฐบาล

61 องค์กรของรัฐ องค์กรต่างประเทศ มหาวิทยาลัย ปัญหาสังคม เอกชน ชุมชน
สถาบัน คณะ ปัญหาสังคม การบริหารจัดการน้ำ ประเทศไทยเป็นครัวโลก ปัญหาผู้สูงอายุ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ เอกชน ชุมชน

62 Academic Leadership มหาวิทยาลัยมหิดล Transformative education
World class research Excellent services Enterprise spirit Integration/borderless Networking Alumni Fund raising Management /finance/personel Good governance Academic Leadership

63 การดำเนินงานใน 3 เดือนแรก
ดำเนินการเกี่ยวกับอุทกภัย เยี่ยมส่วนงานและทำ PA อธิการบดีพบสภาคณาจารย์ อธิการบดีพบบุคลากร อธิการบดีพบนักศึกษา ระดมความคิดปรับข้อบังคับ, ระเบียบ , ประกาศ ระดมสมองนักวิจัย พัฒนาหลักสูตร MUGE เตรียมการรับการเยี่ยมสำรวจจาก สมศ. สร้างเครือข่าย การดำเนินงานใน 3 เดือนแรก

64 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google