งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ที่ด่านกักกันสัตว์ตากรับผิดชอบภายในจังหวัดตาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้งจุดตรวจ ที่ด่านกักกันสัตว์ตากรับผิดชอบภายในจังหวัดตาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ตั้งจุดตรวจ ที่ด่านกักกันสัตว์ตากรับผิดชอบภายในจังหวัดตาก
จุดตรวจสัตว์บ้านห้วยไม้แป้น จุดตรวจสัตว์แม่สอด จุดตรวจสัตว์บ้านแม่ระมาดน้อย

2 ภารกิจหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์ตาก
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสารวัตรกรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ นำเข้าและนำออกราชอาณาจักรตามแนวเขตด่านศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และตามแนวชายแดนไทย-พม่า ตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ บนทางหลวงหมายเลข สายอุ้มผาง - เปิ่งเคลิ่ง ตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1175 สายอำเภอแม่ระมาด – อำเภอบ้านตาก (จุดตรวจสัตว์แม่ระมาดน้อย หมู่ 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก)

3 5. ตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ บนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข สายอำเภอแม่สอด - อำเภออุ้มผาง (จุดตรวจสัตว์ห้วยไม้แป้น หมู่ 5 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จังหวัดตาก) 6. ตั้งจุดสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 สายแม่สอด-ตาก (จุดตรวจสัตว์แม่สอด หมู่ 7 บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ. แม่สอด จังหวัดตาก) 7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้ เกษตรกรและพ่อค้าสัตว์ได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดสัตว์ และความเสียหายเนื่องจากการเกิดโรคระบาดสัตว์


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้งจุดตรวจ ที่ด่านกักกันสัตว์ตากรับผิดชอบภายในจังหวัดตาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google