งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านศิลปาชีพ A8 คุณวรนุช ภาคานาม A9 คุณนิภาพร เหล่าคำ D24

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านศิลปาชีพ A8 คุณวรนุช ภาคานาม A9 คุณนิภาพร เหล่าคำ D24"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านศิลปาชีพ A8 คุณวรนุช ภาคานาม A9 คุณนิภาพร เหล่าคำ D24
อาคารพระมิ่งมงคล ชั้น ๑ D21 คุณโยธิน ตรังคิณีนาถ D24 ห้องสมาชิก ศ.ศ.ป. D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D20 D23 D26 D29 D30 C24 B14 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D24 B13 บริษัทคิวบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล ของเล่น D21 D22 D3 คุณวารินทร์ สิทธิสน ของแต่งบ้าน D1 คุณอรุณ กิจใน ของแต่งบ้าน D5 คุณสุภา สันติทวีฤกษ์ ของขวัญ D2 คุณกมลพร พรหมอนันต์ ของแต่งบ้าน A7 คุณเบญจมาศ สุขสายี ของแต่งบ้าน D5 คุณกรรณิการ์ หวังมะ เครื่องจักสาน B10 กลุ่มสมุนไพรสปากุลดา สปา-สมุนไพร B11 คุณณัฐวสา แย้มเนตร์ สมุนไพร B12 คุณปิติมา เพชรรัตน์ (ย้ายออก) A12 คุณสุคนทิพย์ ชะเกตุ ศิลปะ ประดิษฐ์ D27 คุณกัญณิญานันท์ จิตตคาม D19 คุณกัญญนันทน์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D6 คุณบัวทิพย์ ถือเหมาะ เครื่องประดับ D11 คุณธวัลรัตน์ ทองทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D8 คุณอรินทร์ จรกรรณ ของแต่งบ้าน D7 คุณธีรชัย จันทรังษี เครื่องประดับ D12 คุณจินดา เจริญรัตน์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D14 คุณระเบียบ ปรีเปรม (ครูระเบียบ บูติก) ผลิตภัณฑ์ผ้า D14 คุณอำไพ พรหมจันทร์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D10 คุณเพ็ญวดี ตัณฑ์ไพบูลย์ เครื่องประดับ D15 คุณอนงค์ อินทร์รักษ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D16 คุณกิตติศักดิ์ โสภา ผลิตภัณฑ์ผ้า D17 คุณสมบัติ อยู่ประเสริฐ ผลิตภัณฑ์ผ้า D18 คุณกันทิมา ยวงทอง (กันทิมาผ้าไหม) ผลิตภัณฑ์ผ้า A13 คุณนัยนา สาลีผล D9 คุณอโรชา จรกรรณ ผลิตภัณฑ์ไม้ B17 คุณศิริกุล พัฒนาเรืองรอง ของแต่งบ้าน C22 คุณพยงค์ สุขเจริญ ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา D28 คุณพิมาย ลางคุณเสน A14 คุณมัณฑนา แสงผดุง ไม้แกะสลัก B15 คุณณัฐพร ทองทรัพย์ เครื่องประดับ B16 คุณแอริค ไตรวิทยาคุณ ของขวัญ C21 คุณพิชชุดา ธนาวีรกุล D23 คุณสรวงสมร สาครินทร์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป A11 คุณวารินทร์ สิทธิสน ศิลปะ ประดิษฐ์ DEP คุณพรทิพย์ จิระพันธ์ ของแต่งบ้าน D28 D27 D25 A11 A12 A13 A14 B10 B11 B12 B13 B15 B16 B17 C21 DEP C25 ห้องสมุด ศ.ศ.ป. C22 C23 A2 A3 A5 A4 A1 A6 A15 A16 A22 A23 A21 A20 A19 A18 A24 A25 A26 A27 B7 B8 A7 A10 A9 B9 A8 A17 B6 B5 B4 B1 B2 B3 A10 คุณอาภรณ์ หวงตระกูล ของแต่งบ้าน A17 คุณสิทธิชัย พุดชา ภาพเขียน ร้านศิลปาชีพ A9 คุณนิภาพร เหล่าคำ B9 คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ ศิลปะ ประดิษฐ์ หอศิลปาชีพ สนง.พัฒนาการตลาด A8 คุณวรนุช ภาคานาม (สมุนไพรสูตรคุณยายปลั่ง) สมุนไพร คลิกบล็อคหมายเลขที่ต้องการดูรายละเอียด ค้นหาตามรายชื่อ

2 ร้านศิลปาชีพ D24 ห้องสมาชิก ศ.ศ.ป. C25 ห้องสมุด ศ.ศ.ป.
อาคารพระมิ่งมงคล ชั้น ๑ D24 ห้องสมาชิก ศ.ศ.ป. D21 คุณโยธิน ตรังคิณีนาถ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D20 D23 D26 D29 D30 C24 B14 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D24 D21 D22 D3 คุณวารินทร์ สิทธิสน ของแต่งบ้าน D1 คุณอรุณ กิจใน ของแต่งบ้าน D5 คุณสุภา สันติทวีฤกษ์ ของขวัญ D27 คุณกัญณิญานันท์ จิตตคาม D19 คุณกัญญนันทน์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D2 คุณกมลพร พรหมอนันต์ ของแต่งบ้าน A7 คุณเบญจมาศ สุขสายี ของแต่งบ้าน D5 คุณกรรณิการ์ หวังมะ เครื่องจักสาน D6 คุณบัวทิพย์ ถือเหมาะ เครื่องประดับ D11 คุณธวัลรัตน์ ทองทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D8 คุณอรินทร์ จรกรรณ ของแต่งบ้าน D12 คุณจินดา เจริญรัตน์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D10 คุณเพ็ญวดี ตัณฑ์ไพบูลย์ เครื่องประดับ D15 คุณอนงค์ อินทร์รักษ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D16 คุณกิตติศักดิ์ โสภา ผลิตภัณฑ์ผ้า D17 คุณสมบัติ อยู่ประเสริฐ ผลิตภัณฑ์ผ้า D18 คุณกันทิมา ยวงทอง (กันทิมาผ้าไหม) ผลิตภัณฑ์ผ้า D7 คุณธีรชัย จันทรังษี เครื่องประดับ D9 คุณอโรชา จรกรรณ ผลิตภัณฑ์ไม้ D14 คุณระเบียบ ปรีเปรม (ครูระเบียบ บูติก) ผลิตภัณฑ์ผ้า D14 คุณอำไพ พรหมจันทร์ ผลิตภัณฑ์ผ้า D28 คุณพิมาย ลางคุณเสน A11 คุณวารินทร์ สิทธิสน ศิลปะ ประดิษฐ์ DEP คุณพรทิพย์ จิระพันธ์ ของแต่งบ้าน D28 D27 D25 DEP A11 A12 A13 A14 B10 B11 B12 B13 B15 B16 B17 C21 C22 C23 C25 ห้องสมุด ศ.ศ.ป. A2 A3 A5 A4 A1 A6 A15 A16 A22 A23 A21 A20 A19 A18 A24 A25 A26 A27 B7 B8 A7 A10 A13 คุณนัยนา สาลีผล A14 คุณมัณฑนา แสงผดุง ไม้แกะสลัก B15 คุณณัฐพร ทองทรัพย์ เครื่องประดับ B10 กลุ่มสมุนไพรสปากุลดา สปา-สมุนไพร C21 คุณพิชชุดา ธนาวีรกุล A9 A12 คุณสุคนทิพย์ ชะเกตุ ศิลปะ ประดิษฐ์ B17 คุณศิริกุล พัฒนาเรืองรอง ของแต่งบ้าน B16 คุณแอริค ไตรวิทยาคุณ ของขวัญ B11 คุณณัฐวสา แย้มเนตร์ สมุนไพร B12 คุณปิติมา เพชรรัตน์ (ย้ายออก) B13 บริษัทคิวบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล ของเล่น D23 คุณสรวงสมร สาครินทร์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป C22 คุณพยงค์ สุขเจริญ ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา B9 A8 A17 A10 คุณอาภรณ์ หวงตระกูล ของแต่งบ้าน B6 B5 B4 A9 คุณนิภาพร เหล่าคำ A17 คุณสิทธิชัย พุดชา ภาพเขียน B9 คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ ศิลปะ ประดิษฐ์ A8 คุณวรนุช ภาคานาม (สมุนไพรสูตรคุณยายปลั่ง) สมุนไพร บล็อกสีฟ้า มีร้านค้าวางจำหน่ายสินค้าแล้ว ร้านศิลปาชีพ สนง.พัฒนาการตลาด B1 B2 B3 A7 คุณเบญจมาศ สุขสายี B1-B6 ร้านศิลปาชีพ D1 คุณอรุณ กิจใน D13 คุณระเบียบ ปรีเปรม DEP คุณพรทิพย์ จิระพันธ์ A8 คุณวรนุช ภาคานาม B9 คุณจิดาภา บุญญิกาวงศ์ D2 คุณกมลพร พรหมอนันต์ D14 คุณอำไพ พรหมจันทร์ A9 คุณนิภาพร เหล่าคำ B10 กลุ่มสมุนไพรสกุลดา D3 คุณวารินทร์ สิทธิสน D15 คุณอนงค์ อินทร์รักษ์ A10 คุณอาภาภรณ์ หวงตระกูล B11 คุณณัฐวสา แย้มเนตร์ D4 คุณสุภา สันติทวีฤกษ์ D16 คุณกิตติศักดิ์ โสภา A11 คุณวารินทร์ สิทธิสน B12 คุณปิติมา เพชรรัตน์ D5 คุณกรรณิการ์ หวังมะ D17 คุณสมบัติ อยู่ประเสริฐ A12 คุณสุคนทิพย์ ชะเกตุ B13 บริษัท คิวบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล D6 คุณบัวทิพย์ ถือเหมาะ D18 คุณกันทิมา ยวงทอง A13 คุณนัยนา สาลีผล B15 คุณณัฐพร ทองทรัพย์ D7 คุณธีรชัย จันทรังษี D19 คุณกัญญนันทน์ พันธ์ภิญญาภรณ์ A14 คุณมัณฑนา แสงผดุง B16 คุณเอริค ไตรวิทยาคุณ D8 คุณอรินทร์ จรกรรณ D21 คุณโยธิน ตรังคิณีนาถ A17 คุณสิทธิชัย พุดชา B17 คุณศิริกุล พัฒนาเรืองรอง D9 คุณอโรชา จรกรรณ D24 ห้องสมาชิก ศ.ศ.ป. A18 ร้านศิลปาชีพ C21 คุณพิชชุดา ธนาวีรกุล D10 คุณเพ็ญวดี ตัณฑ์ไพบูลย์ D25 ห้องสมุด ศ.ศ.ป. A19 ร้านศิลปาชีพ C22 คุณพยงค์ สุขเจริญ D11 คุณธวัลรัตน์ ทองทรัพย์ D27 คุณกัญณิญานันทน์ จิตตคาม BACK C23 คุณสรวงสมร สาครินทร์ D12 คุณจินดา เจริญรัตน์ D28 คุณพิมาย ลางคุณเสน


ดาวน์โหลด ppt ร้านศิลปาชีพ A8 คุณวรนุช ภาคานาม A9 คุณนิภาพร เหล่าคำ D24

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google