งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร?
ก.อี ข.เอีย ค.เอ

3 2. เห็น คำนี้ประสมด้วยสระอะไร?
ก.เอ ข.เอะ ค.เออ

4 3. ตัว คำนี้ประสมด้วยสระอะไร?
ก.อัว ข.ออ ค.เอ

5 4. เจอ คำนี้ประสมด้วยสระอะไร?
ก.เอ ข.เอีย ค.เออ

6 5. บัว คำนี้ประสมด้วยสระอะไร?
ก.ออ ข.เออ ค.อัว

7 6.ม-อึ-น สะกดได้ว่า..? ก.มืด ข.มึน ค.มึด

8 7.ห-แอ-น สะกดได้ว่า? ก.แหน ข.แห ค.แอน

9 8.ด-เอะ-ก สะกดได้ว่า..? ก.เด็ก ข.เดะ ค.เดอะ

10 9.ต-เอือ-น สะกดได้ว่า? ก.เอือน ข.เตียน ค.เตือน

11 10.ห-โอ-น สะกดได้ว่า? ก.เห็น ข.โหน ค.หิน


ดาวน์โหลด ppt 1. เปีย คำนี้ประสมด้วยสระอะไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google