งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่พฤติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่พฤติกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่พฤติกรรม
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 15 สิงหาคม 2555 Action on Smoking and heath Foundation/มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2

3

4

5

6

7

8

9 If you think we are in a bad shape, the worst is yet to come

10 Total number of major NCDs
Hypertension = 10,000,000 case Diabetes = 3,200, case Cardiovascular disease = 690, case Stroke = 730, case COPD = 270, case Thailand’s 4th National Health Examination 2009.

11 HT & DM situations from National Health Exam Survey (NHES) 3rd & 4th
Hypertension NHES 3 in 2004 (%) Hypertension NHES 4 in 2009 (%) Diabetes NHES 3 in 2004 (%) Diabetes NHES 4 in 2009 (%) Prevalence 22 21.4 6.9 Proportion of detected cases 30.4 49.7 43.4 69.8 Proportion of well-controlled cases among detected cases 36.7 50.6 29.3 43.5 Aekplakorn W. et.al. The report of Thailand population health examination survey IV. Nonthaburi: Health System Research Institute

12 Diseases and risk factors of NCD
Diseases/risk factors Tobacco use Unhealthy diets Physical inactivity Harmful use of alcohol Overweight & obesity Cardiovascular diseases + Hypertension Diabetes Cancer Chronic Respiratory disease +* *as a result of obesity including obstructive sleep apnea

13 Prevalence (%) of risk behaviors among Thai population in 2007
Risk behaviors/conditions Obesity (BMI > 30 kg/m2) 2.7 4.7 Consumption of high fat diet (3 times/day) 31.2 33.1 Consumption of sweet diet (3 times/day) 41.5 40.5 Inadequate consumption of fruits and Vegetables 79.5 74.5 Inadequate physical activity 57.6 67.3 Consumption of alcohol 63.4 16.1 Currently smoking 2.4

14 Smoking prevalence in major NCDs (%)
Male Female Diabetes = Hypertension = Heart disease = Stroke = COPD = Thailand’s 4th National Health Examination ,2009.

15 Achievements on tobacco control (2001-2010)
Regular increase of tobacco tax ( ) Community based programs (2002) Mass media campaign (2003) National surveillance system (2004) Ban on cigarette pack display (2005) Health professional/Teacher network against tobacco (2005) Pictorial warnings (2005/2007/2010) National quitline (2009) 100% Smoke Free environment Regulation (2010)

16 Lessons from Thailand : Smoking Control is not an easy task
Current smoker (million) Smoking % male female 1991 12.26 59.3 4.9 1996 12.53 54.6 3.5 2001 11.98 48.4 2.9 2004 11.36 43.6 2.6 2006 11.03 42.1 2.8 2007 10.86 41.7 1.9 2009 10.91 40.7 2.0 2011 11.50 2.1 National Bureau of Statistic

17 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ (GATS)
2552 2554 จำนวนผู้สูบบุหรี่ (ล้านคน) 12.5 13.0 % ที่ไปพบบุคลากร สธ.ใน 1 ปี 34.9 34.6 คิดเป็นจำนวนคน (ล้านคน) 4.3 4.5 % ที่ได้รับการสอบถามประวัติการสูบบุหรี่ 60 65 2.5 2.9 % ที่ได้รับคำแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ 50 55 1.25 1.6

18 คณะทำงานจัดทำข้อเสนอมาตรการ จัดตั้งสถาบันเอกชนเพื่อสาธารณสุขและกองทุน เพื่อส่งเสริมและประกันสุขภาพ
น.พ.สงวน นิตยรัมภ์พงศ์ ประธาน น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ รองประธาน น.พ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร คณะทำงาน น.พ.พงห์พิสุทธ์ จงอุดมสุข คณะทำงาน น.พ.ศุภกร บัวสาย คณะทำงาน พ.ศ.2539

19 Thailand in 1995 - 96 Death from tobacco = 42,000 per year
Estimates economic lost from smoking related diseases = million US$ Per capita alcohol consumption rank no. 7th of the world and increased 13,000 traffic accident death per year, Half of which age year 26% related to drunk driving Traffic accident cost 1,707 million US$ = % of GDP

20 Frame it as an economic issue
If health promotion efforts succeed in reducing expenditure in tobacco, alcohol, traffic accident by 10 percent, the country would save 488 million US$ per year.

21 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล ของแผนงานควบคุมยาสูบ ของ สสส.
ต้นทุนเฉลี่ยต่อปี ( ) = 143 ล้านบาท จุดคุ้มทุน ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ได้ปีละ 920 ราย การทำให้ผู้สูบบุหรี่อายุ 40 ปี เลิกสูบบุหรี่ ได้ปีละ 3,520 คน หรือ ผศ.ดร.มนทรัตน์ / ดร.นพ.ยศ และคณะ 2554

22 ข้อเสนอเชิงนโยบาย สสส. และภาคีเครือข่ายควรทำงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมกันอย่างองค์รวม โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

23

24 CDC Recommended Annual Per Capita Funding Levels for State Program
Total Program Cost = USD. Community Interventions = “ Health Communication = “ Surveillance & evaluation = “ Administration = “ Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs CDC October 2007

25 Pre capital annual funding on tobacco control
Thailand = 7 cent USA = 8.85 dollar USA : Thailand = 126 : 1

26 2008-2013 Action Plan for Prevention & Control of NCDs WHO
วัตถุประสงค์ที่ 1 ยกระดับความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ NCDs กับการพัฒนา บูรณาการการป้องกันและควบคุม NCDs เข้าในนโยบายของทุกภาคส่วนของรัฐบาล

27 2008-2013 Action Plan for Prevention & Control of NCDs WHO
วัตถุประสงค์ที่ 2 กำหนดนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ในการป้องกันและควบคุม NCDs

28 2008-2013 Action Plan for Prevention & Control of NCDs WHO
วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการที่จะลดปัจจัยเสี่ยงหลักของ NCDs : ยาสูบ : สุรา : การขาดการออกกำลังกาย : โภชนาการที่ไม่เหมาะสม วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อป้องกันและควบคุม NCDs

29 2008-2013 Action Plan for Prevention & Control of NCDs WHO
วัตถุประสงค์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุม NCDs วัตถุประสงค์ที่ 6 เฝ้าระวัง NCDs และประเมินความคืบหน้า

30 Political declaration of UN HLM on NCDs
43 (c) Accelerate implementation of state parties Of the WHO FCTC …. recognizing that substantially reducing tobacco consumption is an important contribution to reducing NCD (Blue-chip investment)

31

32

33 Effective Interventions in Chronic Disease Prevention and Control
Intervention main focus Laws and Regulations Tax and Price Interventions Improving the built environment for physical activity Advocacy communication and information Community –based interventions School-based interventions Workplace interventions Screening-CVD, diabetes, HBP, some cancers Clinical prevention-focus on overall risk Disease Management Rehabilitation Palliative care Population-based Individual-based

34 Indicators and Target for NCDs Prevention & Control by 2025
30 % reduction in smoking prevalence 30 % reduction in salt intake 25 % reduction in hypertension 10 % reduction of physical inactivity 25 % reduction in premature death from NCDs

35 Challenges 1. Tax - High prevalence of hand roll cigarette (50%) - Poor excise tax structure – trading down effect 2. Smoke free law - Weak enforcement 3. Marketing control - Selling of single stick cigarette - Violation of ad-ban 4. Tobacco industry interference - Opposing government initiative - CSR activities 5. Inadequate funding for tobacco control 6. Poor cessation support

36

37


ดาวน์โหลด ppt ภาระโรคไม่ติดต่อ ลดหรือเพิ่มเริ่มที่พฤติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google