งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป
$/BBL 2551 2552 2553 2554 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. Dubai 93.56 70.64 78.05 77.31 83.59 76.96 73.99 72.49 74.09 75.12 80.21 89.05 92.46 100.24 108.71 ULG95 102.64 79.84 88.46 90.90 94.06 86.60 83.25 82.42 82.52 82.48 89.71 93.07 102.09 106.28 111.84 120.97 HSD 119.46 80.91 89.87 87.79 94.77 92.54 85.70 84.69 87.14 87.06 93.08 96.47 102.61 108.13 117.46 130.41 $/BBL ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

2 ราคาขายส่งและขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
หน่วย : บาท/ลิตร เบนซิน 95 ดีเซลหมุนเร็ว ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

3 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
หน่วย : บาท/ลิตร 2550 2551 2552 2553 2554 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 0.93 1.39 1.49 1.50 1.11 1.74 1.32 1.80 1.83 1.51 1.57 1.40 1.23 1.14 1.13 1.20 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

4 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95
หน่วย : บาท/ลิตร 2550 2551 2552 2553 2554 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 1.12 2.84 5.54 4.88 4.82 5.24 4.87 5.03 5.39 4.98 5.01 5.12 4.69 4.76 4.65 5.16 5.28 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

5 ค่าการตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล95(E10)
หน่วย : บาท/ลิตร 2550 2551 2552 2553 2554 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 1.37 2.36 1.58 1.52 1.75 1.81 1.32 1.64 1.90 1.40 1.10 1.20 1.24 1.25 1.29 1.48 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

6 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 91
หน่วย : บาท/ลิตร 2550 2551 2552 2553 2554 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 1.04 1.83 1.61 1.45 1.33 1.82 1.40 1.60 1.95 1.53 1.50 1.52 1.09 1.48 1.39 1.66 1.56 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554

7 ค่าการตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล 91
หน่วย : บาท/ลิตร 2550 2551 2552 2553 2554 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 1.28 2.32 1.80 1.75 1.97 2.02 1.53 1.47 2.11 1.61 1.30 1.40 1.41 1.43 1.66 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2554


ดาวน์โหลด ppt ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google