งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Standard (มาตรฐานซอฟต์แวร์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Standard (มาตรฐานซอฟต์แวร์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Standard (มาตรฐานซอฟต์แวร์)
ดร ผาณิต วัชรวิชญ์

2 หัวข้อบรรยาย 9:00-9:15 ทักทาย 9:15-9:30 มาตรฐานซอฟต์แวร์
9:00-9:15 ทักทาย 9:15-9:30 มาตรฐานซอฟต์แวร์ 9:30-10:00 CMMI Overview & PDCA 10:00-10:30 Plan 10:30-10:45 Break 10:45-11:45 Implementation - Do - Check - Act 11:50-12:00 Q&A

3 ทักทาย แนะนำตัว (โดยย่อ)
การศึกษา: ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง (part-time) ปริญญาโท Engineering Dept, U. of Cambridge (อังกฤษ) ปริญญาเอก Processor Design, U. of Cambridge (อังกฤษ) ประสบการณ์: วิศวกรคอมพิวเตอร์ Firmware Design, Silicon Valley, USA Research Associate Fellow, Microsoft Research, UK Post-doc Fellow, Cambridge-MIT Institute, UK ผู้บริหารแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทเอกชนประเทศไทย (6 ปี) อาจารย์พิเศษปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ Future Healthcare Preview

4 Before the class starts…
“ The emptiness of the sea allows waves to rise; The emptiness of mountain valley makes voice echo ” - Bukko

5 Software related standards…
ISO/IEC Software Lifecycle Processes ISO/IEC Software Measurement Process ISO/IEC Software Product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) ISO/IEC Process Assessment ISO 9000 Quality Management System Series [ISO Quality Management Standard for Software Products and Services] TSP Team Software Process PSP Personal Software Process PSM Practical Software Measurement SECAM Systems Engineer Capability Assess Model (by INCOSE) SE-CMM Systems Engineering CMM by (EPIC) SPICE Software Process Improvement and Capability Evaluation RUP Rational Unified Processes ISO/IEC Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Entities (VSE) [TQS Thai Quality Standard] Note ISO: International Standard Organization IEC: International Electronic Commission INCOSE: INternational Council On System Engineering EPIC: Enterprise Process Improvement Collaboration

6 Relationships of Standards
SECAM (1996) ISO/IEC 15939 (2002) PSM (1999) SE-CMM (1995) SECM (1998) CMMI-DEV v 1.2 (2006) RUP (2003) CMMI-ACQ v 1.2 (2007) IPD-CMM (1997) CMMI (2000) ISO/IEC 25000 (2005) CMMI v 1.1 (2002) CMMI-SVC v 1.2 (2009) TSP (1999) SW-CMM v 2 (1997) ISO/IEC 15504 (1997) ISO 9000 (1987) PSP (1994) CMM for SW v 1.1 (1993) ISO/IEC 12207 (1995) ISO 29110 TSQ (2009) SPICE (1993)

7 CMMI CMMI (Capability Maturity Model Integration) is a process improvement maturity model for the development of products and services. It consists of best practices that address development and maintenance activities that cover the product lifecycle from conception through delivery and maintenance. CMMI provides a set of best practices that address: Productivity Performance Costs Stakeholder Satisfaction

8 CMMI Models There are two representations in CMMI:
Continuous uses Capability levels to measure process improvement Based on SECM Apply to each Process Area Characterize improvements relative to individual PA Organization may choose to improve performance of a single-related trouble spot, or on several areas that are closely aligned to objectives Staged uses Maturity levels to measure process improvement Based on SW-CMM Pre-define set of Process Area (PA) Define improvement step-by-step for the organization Apply to organization’s overall maturity The content is nearly identical in both representations Flexible Systematic

9 CMMI-Dev: Process Areas
Category Process Area (PA) Maturity Level Process Management Organization Process Focus (OPF) Organization Training (OT) Organization Process Definition (OPD) Organization Process Performance (OPP) Organization Innovation and Deployment (OID) 3: Defined 4: QM 5: Optimizing Project Management Project Planning (PP)* Project Monitoring and Control (PMC)* Supplier Agreement Management (SAM) Integration Project Management (IPM) RiSK Management (RSKM) Quantitative Project Management (QPM) 2: Managed Engineering REQuirement Management (REQM)* Requirement Development (RD) Technical Solution (TS) Product Integration (PI) VERification (VER) VALidation (VAL) Support Configuration Management (CM)* Process and Product Quality Assurance (PPQA)* Measurement and Analysis (MA)* Decision Analysis and Resolution (DAR) Casual Analysis and Resolution (CAR)

10 CMMI Recommended Material
CMMI®: Guideline for Process Integration and Product Improvement, Addison Wesley, 2nd Edition, Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, and Sandy Shrum, 2007 Can download from:

11 Plan-Do-Check-Act (PDCA)
ประกอบไปด้วย Plan: วางแผน (ขึ้นใหม่หรือเพื่อพัฒนาแผนเดิม) Do: ทำตามแผนที่วางเอาไว้ Check: ตรวจสอบผลของการกระทำตามแผน Act: แก้ไขหรือปรับปรุงตามผลที่ตรวจสอบพบ โดยจะวนเป็นวัฏจักรที่พัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนำไปจัดการกับงานที่ซับซ้อนขึ้น ตามเวลาที่ผ่านไปอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)

12 Define and Control… “ If you don’t allow any requirements changes,
you could build the wrong product.” “ If you don’t rigorously control changes, you will never finish development.” - Watt S. Humphrey

13 การวางแผนโครงการ [Project Planning: PP]
SG 1 Establish Estimates (การจัดทำการประมาณ) SP 1.1 Estimate the Scope of the Project SP 1.2 Establish Estimates of Product and Task Attributes SP 1.3 Define Project Lifecycle SP 1.4 Determine Estimates of Effort and Cost SG 2 Develop a Project Plan (การพัฒนาแผนโครงการ) SP 2.1 Establish the Budget and Schedule SP 2.2 Identify Project Risks SP 2.3 Plan for Data Management SP 2.4 Plan for Project Resources SP 2.5 Plan for Knowledge and Skills SP 2.6 Plan for Stakeholder Involvement SP 2.7 Establish the Project Plan SG 3 Obtain Commitment to the Plan (การได้มาซึ่งพันธะสัญญาตามแผนงาน) SP 3.1 Review Plans that Affect the Project SP 3.2 Reconcile Work and Resource Levels SP 3.3 Obtain Plan Commitment

14 System development life cycle (SDLC)
System Investigation Understand problem System Analysis Understand solutions System Design Select and plan best solution System Implementation Place solution into effort System Maintenance and Review Evaluate results of solution

15 Maintenance and Design

16 IT strategy plan Executive Summary (Concise: 1-2 pages)
Introduction (Purpose, Method, Scope, Team) Business Perspective (Mission, Objectives, CSFs) Capability Assessment (Past Efforts, Current Tech) Proposed Information Systems [Key] Application Architecture Data Architecture System Architecture (Platform, Network, Security) Prioritization of Application Portfolio Resource Requirements Potential Benefits and Issues (e.g. Charts, ROI) Recommendation (e.g. Follow-up Action Plan) Appendices

17 Complex Operations… “ The only way to manage complex operations was
to manage to detailed and precise plans. ” - Judson Neff

18 Break  15 minutes

19 Critical elements… “ Developing software requires
a complex system in which human beings are critical elements. ” - Tomoo Matsubara

20 REQM: Requirement Management
Requirements Providers Requirements Receivers Requirements Agree An agreed-to set of requirements SG 1 Manage Requirements (บริหารความต้องการของโครงการ) SP 1.1 Obtain and Understanding of Requirements SP 1.2 Obtain Commitment to requirements SP 1.3 Manage Requirements Changes SP 1.4 Maintain Bidirectional Traceability of Requirements SP 1.5 Identify Inconsistencies

21 Freezing Design Specifications

22 ต้องเข้าใจว่าคนเราระบบการทำงานของสมองไม่เหมือนกัน
ทวนเข็มนาฬิกา สมองซีกขวาทำงานมากกว่าสมองซีกซ้าย Art จินตนาการ ตามเข็มนาฬิกา สมองซีกซ้ายทำงานมากกว่าสมองซีกขวา Science การวางแผน การคิดแบบใช้เหตุผล

23 Software Requirements Specification (SRS)
มีข้อแนะนำมาตรฐานการเขียน ในเอกสาร IEEE : IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification

24 MA: Measurement and Analysis
SG 1 Align Measurement and Analysis Activities (วางแนวทางกิจกรรมการวัดและวิเคราะห์) SP 1.1 Establish Measurement Objectives SP 1.2 Specify Measures SP 1.3 Specify Data Collection and Storage Procedure SP 1.4 Specify Analysis Procedures SG 2 Provide Measurement Results (นำเสนอผลจากการวัด) SP 2.1 Collect Measurement Data SP 2.2 Analyze Measurement Data SP 2.3 Store Data and Results SP 2.4 Communicate Results ข้อมูล (Data) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) กระบวนการวัด และ วิเคราะห์ วัตถุประสงค์ (Objectives) วัดอะไร? วิเคราะห์อะไร? ใช้เทคนิคอะไรวัด ใช้เทคนิดอะไรวิเคราะห์ การรายงานผล (Reporting) ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback)

25 CM: Configuration Management
SG 1 Establish Baselines (การจัดทำเส้นฐานโครงแบบ) SP 1.1 Identify Configuration Items SP 1.2 Establish a Configuration Management System SP 1.3 Create or Release Baselines SG 2 Track and Control Changes (ตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนแปลง) SP 2.1 Track Change Requests SP 2.2 Control Configuration Items SG 3 Establish Integrity (การจัดทำให้โครงแบบมีความสอดคล้องกัน) SP 3.1 Establish Configuration Management Records SP 3.2 Perform Configuration Audits

26 PMC: Project Monitoring and Control
SG 1 Monitor Project Against Plan (ติดตามโครงการเทียบกับแผนงาน) SP 1.1 Monitor Project Planning Parameters SP 1.2 Monitor Commitments SP 1.3 Monitor Project Risks SP 1.4 Monitor Data Management SP 1.5 Monitor Stakeholder Involvement SP 1.6 Conduct Progress Reviews SP 1.7 Conduct Milestone Reviews SG 2 Manage Corrective Action to Closure (บริหารการแก้ไขจนปิดเรื่อง) SP 2.1 Analyze Issues SP 2.2 Take Corrective Action SP 2.3 Manage Corrective Action Project Plan/WBS Work Product Task Attributes Effort Cost Schedule Actual Work Plan Compare ถ้าไม่สอดคล้อง อย่างมีนัยยะสำคัญ (Deviates significantly) ให้ทำการแก้ไขทันที (Corrective Action) วางแผนใหม่ ทำข้อตกลงใหม่ เปลี่ยนขั้นตอนการทำงานใหม่ คือถ้าไม่แก้ไขจะทำให้โปรเจคไม่ตรงไปตามวัตถุประสงค์

27 PPQA: Process and Product Quality Assurance
SG 1 Objectively Evaluate Processes and Work Products (ประเมินกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของโครงการเชิงวัตถุวิสัย) SP 1.1 Objectively Evaluate Processes SP 1.2 Objectively Evaluate Work Products SG 2 Provide Objective Insight (จัดเตรียมการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเชิงวัตถุวิสัย) SP 2.1 Communicate and Ensure Resolution of Noncompliance Issues SP 2.2 Establish Records

28 create new ways of working
Food for thought The REAL power of Technology is NOT that it can make the old processes work better, BUT that it enables organizations to break old rules and create new ways of working Dr. Michael Hammer and James Champy Reengineering the Corporation, 1993

29 Q&A Thank you 


ดาวน์โหลด ppt Software Standard (มาตรฐานซอฟต์แวร์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google