งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาภาษาไทย เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย รหัส ท ๑๕๑๐๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาภาษาไทย เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย รหัส ท ๑๕๑๐๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาภาษาไทย เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย รหัส ท ๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย

2 อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย

3 อ่านและจำแนกประโยคที่อ่าน
มัทรีมีทรวดทรงสมส่วน บุญลือลากล้อเลื่อน พี่ขวัญขว้างขวานด้วยมือขวา

4 น้องปลากินขนมกรุบกรอบ
เรไรรอรถมารับที่หน้าโรงเรียน เศรษฐีมีศรัทธาในการสร้างวัด พูนทรัพย์ให้สร้อยพูดความจริง

5 ประโยคที่มี ร เป็นพยัญชนะต้น
เรไรรอรถมารับที่หน้าโรงเรียน

6 ประโยคที่มี ล เป็นพยัญชนะต้น
บุญลือลากล้อเลื่อน

7 ประโยคที่มีคำควบกล้ำแท้
พี่ขวัญขว้างขวานด้วยมือขวา น้องปลากินขนมกรุบกรอบ

8 ประโยคที่มีคำควบกล้ำไม่แท้
มัทรีมีทรวดทรงสมส่วน เศรษฐีมีศรัทธาในการสร้างวัด พูนทรัพย์ให้สร้อยพูดความจริง

9 จะเห็นว่าคำที่มี ร และ ล เป็นพยัญชนะต้นนั้นอ่านออกเสียง ต่างกัน สังเกตได้จากตำแหน่งของลิ้น เวลาออกเสียง

10 การออกเสียง ร ปลายลิ้น จะวางอยู่หลังฟันบนและสั่นรัว
การออกเสียง ร ปลายลิ้น จะวางอยู่หลังฟันบนและสั่นรัว การออกเสียง ล ปลายลิ้น แตะปุ่มเหงือกด้านหลังของฟันบน

11 การออกเสียง ร และ ล ที่ผิดพลาดเป็นสาเหตุให้สื่อความหมายผิดและทำให้เขียนหนังสือผิด   การฝึกออกเสียงคำที่มี ร และ ล บ่อย ๆ จะทำให้ออกเสียงถูกต้อง และเขียนคำเหล่านี้ไม่ผิด

12 คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ (คำควบกล้ำ) หมายถึง คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเขียน เรียงกันและใช้สระเดียวกัน โดยมี ตัว ร ล ว เป็นพยัญชนะควบกล้ำ (อักษรควบ) คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ มี ๒ ชนิด คือ

13 ๑. คำควบแท้ ได้แก่ คำที่มีพยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะ ตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัว ต้องอ่านพร้อมกัน เช่น

14 กอ - รอ - ออ - บอ - กรอบ กรอบ สะกดว่า ปอ - รอ - เอ - มอ - เปรม เปรม สะกดว่า พราย สะกดว่า พอ - รอ - อา - ยอ - พราย

15 คำที่มี ร เป็นตัวควบกล้ำ
คำที่มี ร เป็นตัวควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัญชนะต้นตัวแรกเป็นตัว ก ข ค ต ป พ พยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นตัว ร ออกเสียงกล้ำกันสนิท เช่น

16 กร เช่น กราบ กรอง กรีด โกรธ แกร่ง
ขร เช่น ขรัว ขริบ ขรึม ขรุขระ คร เช่น ใคร ครู ครบ คราม ครัว ครอง ตร เช่น เตรียม ตรวจ ตรา ตรง ตรอง ปร เช่น โปรด เปรม ปรับปรุง พร เช่น พระ พร้อม พรุ่ง พราน พรวน

17 คำที่มี ล เป็นตัวควบกล้ำ
คำที่มี ล เป็นตัวควบกล้ำ คือ คำที่มี พยัญชนะต้นตัวแรกเป็นตัว ก ข ค ป พ ผ พยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นตัว ล ออกเสียงกล้ำกันสนิท เช่น

18 กล เช่น กล้อง กลืน กลม เกลียว แกล้ง
ขล เช่น ขลาด เขลา ขลัง โขลง คล เช่น คลอง คลัง คล้าย แคล้ว คล้อย ปล เช่น ปล่อย ปลด ปลอบ ปลื้ม ปลวก ผล เช่น ผลิ ผลัด ผลาญ ผลุบ เผลอ พล เช่น พลาด พลั้ง พลาย พลิก เพลง

19 คำที่มี ว เป็นตัวควบกล้ำ
คำที่มี ว เป็นตัวควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัญชนะต้นตัวแรกเป็นตัว ก ข ค พยัญชนะต้น ตัวที่สองเป็นตัว ว ออกเสียงกล้ำกันสนิท เช่น

20 กว เช่น กวัด แกว่ง ไกว กวาด เกวียน
ขว เช่น ขวา แขวง ไขว่ ขว้าง ขวิด คว เช่น ควัก ความ ควาย ควาน ควัน

21 ข้อควรสังเกต

22 ๑. คำควบกล้ำไม่ใช่คำที่มี ห นำ เช่น
หรอก สะกดว่า หอ - รอ - ออ - กอ = หรอก หลาย สะกดว่า หอ - ลอ - อา - ยอ = หลาย หวาน สะกดว่า หอ - วอ - อา - นอ = หวาน

23 หรูหรา สะกดว่า หอ - รอ - อู - หรู - หอ - รอ - อา - หรา - หรูหรา
เป็นคำที่มีอักษรนำ (ห นำ ) เป็นต้น ๒. คำที่ประสมกับสระอัวและมีตัวสะกด เวลาเขียนจะลดรูป ั จึงไม่ใช่ คำที่มี ว ควบกล้ำ เช่น สวย สะกดว่า สอ - อัว - ยอ = สวย

24 ๒. คำควบไม่แท้ เป็นคำที่มีพยัญชนะ ต้นควบตัว ร แต่เวลา
ต้นควบตัว ร แต่เวลา อ่านจะไม่ออกเสียง ตัว ร ดังนี้

25 ๒.๑ พยัญชนะต้น จ ซ ศ ส ควบตัว ร เวลาอ่าน จะออกเสียงแต่พยัญชนะ
ศ ส ควบตัว ร เวลาอ่าน จะออกเสียงแต่พยัญชนะ ตัวหน้า ไม่ออกเสียงตัว ร ได้แก่

26 จ ควบ ร จ ควบ ร มีคำเดียวคือคำว่า จริง อ่านว่า จิง

27 ซ ควบ ร ซ ควบ ร มีคำเดียวคือคำว่า ไซร้ อ่านว่า ไซ้

28 ศ ควบ ร ออกเสียงแต่พยัญชนะ ตัวหน้า เช่น
ศ ควบ ร ออกเสียงแต่พยัญชนะ ตัวหน้า เช่น เศร้า อ่านว่า อาศรม อ่านว่า ศรัทธา อ่านว่า เศรษฐี อ่านว่า เส้า อา - สม สัด - ทา เสด - ถี

29 ส ควบ ร ออกเสียงแต่พยัญชนะ ตัวหน้า เช่น
ส ควบ ร ออกเสียงแต่พยัญชนะ ตัวหน้า เช่น สร้าง อ่านว่า เสริม อ่านว่า สร้อย อ่านว่า สรง อ่านว่า ส้าง เสิม ส้อย สง

30 ๒.๒ พยัญชนะต้น ท ควบ ร อ่านออกเสียง เป็น ซ เช่น

31 ทราย อ่านว่า........... ทราบ อ่านว่า.......... ทรุด อ่านว่า..........
ท ควบ ร ออกเสียงเปลี่ยนเป็น.... เช่น ทราย อ่านว่า ทราบ อ่านว่า ทรุด อ่านว่า ซาย ซาบ ซุด

32 ดังกาพย์ยานี ๑๑ ต่อไปนี้
ดังกาพย์ยานี ๑๑ ต่อไปนี้ ทรวดทรง ทราบ ทราม ทราย ทรุดโทรมหมายนกอินทรี มัทรี อินทรีย์ มี เทริด นนทรี พุทรา เพรา

33 ทรวง ไทร ทรัพย์ แทรก วัด โทรมนัสย์ ฉะเชิงเทรา ตัว ทร เหล่านี้เรา
ตัว ทร เหล่านี้เรา ออกสำเนียงเป็นเสียง ซ (กำชัย ทองหล่อ)

34 * หมายเหตุ ตัว ทร บางคำไม่ออก เสียงเป็น ซ เช่น จันทรา นิทรา อินทรา ฯลฯ

35 เราควรอ่านออกเสียงคำ
ควบแท้ และคำควบไม่แท้ให้ ถูกต้องชัดเจน เพื่อการสื่อ ความหมายที่ถูกต้อง

36 เฉลยเขียนตามคำบอก

37 ร่วงโรย เรือน เศร้า ตระเตรียม สร้อย ริ้วรอย แทรก ลาภลอย ลึกลับ เผลอ ไซร้ ขวนขวาย จริง โลภ พลั่ว ทรุดโทรม

38 ฝึกอ่านออกเสียง คำที่มีพยัญชนะต้น ร และ ล
ฝึกอ่านออกเสียง คำที่มีพยัญชนะต้น ร และ ล ลมแรง รักร้าว ล้างรูป ลอดรั้ว ล้อรถ เรื่องราว ลูกไล่ ลงรถ

39 การออกเสียงประโยคที่มี ร
การออกเสียงประโยคที่มี ร รุ่งอรุณรบเร้าเร่งรัดให้ดูรอยรั่วในเรือรบ รีบเร่งอย่ารีรอขึ้นรถรางไปโรงเรียนให้เรียบร้อย โรคร้ายรุมเร้ารุกรานเราอย่างรุนแรงจนอาการร่อแร่

40 การออกเสียงประโยคที่มี ล
การออกเสียงประโยคที่มี ล พวกลูกหลานอย่าโลเลหลังจะลาย ปลาลิ้นหมาแหวกว่ายลอยล่องในคลองเล็ก ลูกลิงลุกลี้ลุกลนลอยลำหลบหลีกไปลิบลิบ

41 การออกเสียงประโยคที่มี ร ล
จงเร่งรีบเร็วพลันอย่าพรั่นพรึง ใครครวญเพลงเพราะพริ้งจริงออเจ้า เรื่องราวที่เขาสร้างยังคลุมเครือ

42 บอกความหมายของคำจากประโยคที่อ่าน
คำที่มี ร เป็นพยัญชนะต้น คำที่มี ล เป็นพยัญชนะต้น คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ ๑. เรไร หมายถึง ๑. ลาก หมายถึง ๑. ขว้าง หมายถึง...... ๒. ล้อเลื่อน หมายถึง... ๒. ศรัทธา หมายถึง.... ๒. รอ หมายถึง


ดาวน์โหลด ppt วิชาภาษาไทย เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย รหัส ท ๑๕๑๐๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google