งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศัพท์บัญญัติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศัพท์บัญญัติ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศัพท์บัญญัติ

2 ศัพท์บัญญัติ เป็นการนำคำภาษาต่างประเทศมาเขียนด้วยอักษรไทย โดยให้ออกเสียงตามระบบอักขรวิธีไทยได้ใกล้เคียงกับการออกเสียงในภาษาเดิม และรักษารูปศัพท์ตามสมควร คำทับศัพท์ เป็นคำศัพท์ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ในวงการต่าง ๆ โดยรับเอาความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มาสร้างคำขึ้นใหม่ ศัพท์บัญญัติ

3 ขั้นตอนการบัญญัติศัพท์
๑. เลือกบัญญัติจากคำไทยก่อน acid soil บัญญัติเป็น ดินกรด, ดินเปรี้ยว network บัญญัติเป็น เครือข่าย black market บัญญัติเป็น ตลาดมืด dry ice บัญญัติเป็น น้ำแข็งแห้ง automatic บัญญัติเป็น อัตโนมัติ open sea บัญญัติเป็น ทะเลหลวง ๓. ศัพท์บัญญัติ • ขั้นตอนการบัญญัติศัพท์ ๑) ครูอธิบายสรุปขั้นตอนการบัญญัติศัพท์ โดยใช้เนื้อหาจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ม. ๓ เล่ม ๑ ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ๒) ครูคลิกเพื่อแสดงขั้นตอนการบัญญัติศัพท์

4 ขั้นตอนการบัญญัติศัพท์
๒. หากหาคำไทยแท้มาบัญญัติไม่ได้ ให้ใช้คำภาษาสันสกฤตแทน แต่ต้องสะดวกในการออกเสียง ถ้าเป็นคำที่มีเสียงและความหมาย ใกล้เคียงกับภาษาเดิมด้วยก็จะดี seminar บัญญัติเป็น สัมมนา communication บัญญัติเป็น คมนาคม culture บัญญัติเป็น วัฒนธรรม video signal บัญญัติเป็น สัญญาณภาพ pollution บัญญัติเป็น มลพิษ ๓. ศัพท์บัญญัติ • ขั้นตอนการบัญญัติศัพท์ ๑) ครูอธิบายสรุปขั้นตอนการบัญญัติศัพท์ โดยใช้เนื้อหาจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ม. ๓ เล่ม ๑ ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ๒) ครูคลิกเพื่อแสดงขั้นตอนการบัญญัติศัพท์

5 ขั้นตอนการบัญญัติศัพท์
๓. ถ้าหาคำจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ไม่ได้ให้ใช้คำทับศัพท์ไปก่อน จนกว่าจะหาคำที่เหมาะสมมาบัญญัติได้ คำที่ทับศัพท์แล้ว จะต้องมีเสียงตามระบบเสียงของภาษาไทย physics บัญญัติเป็น ฟิสิกส์ chemistry บัญญัติเป็น เคมี fashion บัญญัติเป็น แฟชั่น cream บัญญัติเป็น ครีม film บัญญัติเป็น ฟิล์ม ๓. ศัพท์บัญญัติ • ขั้นตอนการบัญญัติศัพท์ ๑) ครูอธิบายสรุปขั้นตอนการบัญญัติศัพท์ โดยใช้เนื้อหาจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ม. ๓ เล่ม ๑ ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ๒) ครูคลิกเพื่อแสดงขั้นตอนการบัญญัติศัพท์

6 บอกศัพท์บัญญัติของคำภาษาอังกฤษที่กำหนดให้
activity กิจกรรม column สดมภ์ energy พลังงาน theory ทฤษฎี frost น้ำค้างแข็ง gallery หอศิลป์ budget งบประมาณ ๑) ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แล้วบอกว่าบัญญัติเป็นคำศัพท์ภาษาไทยว่าอะไร ๒) ครูคลิกเพื่อแสดงแนวคำตอบและอธิบายเพิ่มเติม ๓) ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยใช้เวลาประมาณ ๕ นาที หรือให้ครูใช้เวลาตามความเหมาะสม network เครือข่าย boycott คว่ำบาตร communication คมนาคม

7 หาคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
กอล์ฟ (golf) cycle วัฏจักร, รอบ, วง ซุป (soup) winner ผู้ชนะ พรินเตอร์ (printer) airport สนามบิน ๑) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มบอกคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติอย่างละ ๕ คำ ภายในเวลาที่ครูกำหนด ๒) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านคำศัพท์ที่เขียนให้เพื่อนฟัง ครูตรวจสอบความถูกต้องของ แต่ละกลุ่ม ๓) ครูคลิกเพื่อแสดงแนวคำตอบ ๔) ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยใช้เวลาประมาณ ๕ นาทีหรือให้ครูใช้เวลาตามความเหมาะสม แฟชั่น (fashion) share หุ้น สกอตช์เทป (scotch tape) climax จุดสุดยอด

8 ขั้นตอนการบัญญัติศัพท์
สรุปความรู้ ขั้นตอนการบัญญัติศัพท์ เลือกบัญญัติจากคำไทยก่อน ศัพท์บัญญัติ หากไม่มีคำไทยให้ใช้คำบาลีสันสกฤต สรุปความรู้เรื่อง ศัพท์บัญญัติ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ศัพท์บัญญัติ ๒. ครูคลิกเพื่อแสดงข้อความสรุปทีละหัวข้อ ๓. ครูสรุปความรู้โดยใช้เวลาประมาณ ๒ นาที หรือให้ครูใช้เวลาตามความเหมาะสม หากไม่มีทั้งคำไทยและคำบาลีสันสกฤตให้ใช้คำทับศัพท์


ดาวน์โหลด ppt ศัพท์บัญญัติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google