งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกและลบเอกนาม สิ่งที่นักเรียนควรรู้ เอกนามจะบวกหรือลบกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นเอกนามที่คล้ายกัน ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลบวกของสัมประสิทธิ์ x.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกและลบเอกนาม สิ่งที่นักเรียนควรรู้ เอกนามจะบวกหรือลบกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นเอกนามที่คล้ายกัน ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลบวกของสัมประสิทธิ์ x."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวกและลบเอกนาม สิ่งที่นักเรียนควรรู้ เอกนามจะบวกหรือลบกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นเอกนามที่คล้ายกัน ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลบวกของสัมประสิทธิ์ x ตัวแปรชุดเดิม ผลลบของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลลบของสัมประสิทธิ์ x ตัวแปรชุดเดิม 5x2yz3 + 2x2yz = (5 + 2) x2yz3 = 7 x2yz3 3a2b – 10a2b + 2a2b = (3 – 10 +2) a2b = -5a2b next

2 ตัวอย่างการบวกและลบเอกนาม
= 2m2n – 3mn2 + 4m2n + 8mn2 มีค่าเท่าไร 2m2n – 3mn2 + 4m2n + 8mn2 = (2m2n + 4m2n) + (– 3mn2 + 8mn2 ) = 6m2n + 5mn2) next

3 แบบฝึกหัด 3x + 2x x + (-2x) y + 4x x – (-5x) mn + (-5mn) xy + 4xy 7.

4 3x + 2x = (3+2)x = 5x next

5 5x + (-2x) = [5 + (-2)]x = 3x next

6 เนื่องจาก y และ x เป็นตัวแปรคนละชุดกัน
3y + 4x = 3y + 4x เนื่องจาก y และ x เป็นตัวแปรคนละชุดกัน นำมาบวกกันไม่ได้ next

7 7x – (-5x) = (7 + 5)x = 12x next

8 5mn + (-5mn) = [5 + (-5)]mn = 0 next

9 -xy + 4xy = (-1 + 4)xy = 3xy back

10 = = = = back


ดาวน์โหลด ppt การบวกและลบเอกนาม สิ่งที่นักเรียนควรรู้ เอกนามจะบวกหรือลบกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นเอกนามที่คล้ายกัน ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน = ผลบวกของสัมประสิทธิ์ x.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google