งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FEUDUALISM ระบบฟิลดัล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FEUDUALISM ระบบฟิลดัล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FEUDUALISM ระบบฟิลดัล
ยุคกลาง : Medieval Age FEUDUALISM ระบบฟิลดัล

2 ยุคกลาง : Medieval Age ระบบฟิวดัล (Feudalism) ในยุคกลาง ชื่อเรียก ระบบฟิลดัล Feudalism ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ ศักดินาของยุโรปในยุคกลาง

3 ระบบฟิวดัล (Feudalism) ในยุคกลาง
ยุคกลาง : Medieval Age ระบบฟิวดัล (Feudalism) ในยุคกลาง - ระบบอุปถัมภ์ (คล้ายกับของไทยในอดีต) - คล้ายกับระบบศักดินาสมัยอยุธยาของไทย - ระบบที่ใช้ที่ดินเป็นเครื่องมือ - ที่ดิน จึง เป็นสิ่งสำคัญในการเป็นเครื่องมือและอำนาจ

4 ยุคกลาง : Medieval Age ระบบฟิวดัล (Feudalism) เกิดระบบผู้อุปการะ-ผู้รับอุปการะ หรือ ระบบอุปถัมภ์ ประชาชนละเลยอำนาจส่วนกลาง(กษัตริย์)และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้านาย(ขุนนาง) ขุนนางมีอำนาจ มากกว่ากษัตริย์ในทางปฏิบัติ เพราะกุมความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ หรือ กับ ประชาชนชาวบ้านได้มากกว่ากษัตริย์ สุดท้ายกษัตริย์จึงต้องพึ่งขุนนางอย่างหลีกเลี้ยงมิได้

5 ยุคกลาง : Medieval Age ลักษณะของระบบฟิวดัล
ระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ คำว่าฟิวดัล (feudalism) มาจากคำว่า Fiefs หมายถึง ที่ดินที่เป็นพันธะสัญญาระหว่างเจ้านายเจ้าของที่ดินกับผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เรียกว่า ข้า เจ้าของที่ดินเป็นพวกขุนนาง เรียกว่า ลอร์ด(Lord) ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจเรียกว่า วัสซัล(Vessel) ระบบฟิวดัล คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับข้า กษัตริย์ได้มอบที่ดินให้แก่ขุนนาง พวกขุนนางมีสิทธิ์หาผลประโยชน์จากที่ดิน และดูแลปกครองผู้คนที่อาศัยทำมาหากินบนพื้นที่ดินนั้น ตัดสินคดีพิพาทต่างๆ

6 ยุคกลาง : Medieval Age ลักษณะของระบบฟิวดัล
ส่วนพันธะที่มีต่อกษัตริย์ คือ การส่งกำลังไปช่วยในยามสงคราม ส่งภาษี กษัตริย์มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง และความยุติธรรมแก่ขุนนาง ในทางทฤษฎีเป็นการจัดระบบระหว่างเจ้านายกับข้าตามระดับ กษัตริย์จึงเป็นเจ้านายชั้นสูงสุดของระบบ ที่ดินทั่วราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ แต่พระราชทานที่ดินแก่ขุนนางระดับสูง ขุนนางระดับสูงก็จะแบ่งที่ดินให้แก่ขุนนางระดับต่ำกว่าอีกทอดหนึ่ง ระบบนี้แบ่งที่ดินลงเป็นทอด ๆ

7 ระบบฟิวดัล (Feudalism) Lord – Vassal
ยุคกลาง : Medieval Age ระบบฟิวดัล (Feudalism) Lord – Vassal ระบบฟิวดัลเป็นลักษณะการปกครองและสังคมของชนเผ่าเยอรมันและลักษณะการปกครองที่สืบทอดมาจากโรมัน ในช่วงที่อาณาจักรโรมันล่มสลาย   ชาวนาเจ้าของที่ดินต้องหลบหนี ลี้ภัย เกิดความหวาดกลัว จึงต้องยกที่ดินให้ผู้มีอำนาจเพื่อขอความคุ้มครอง ระบบนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Lord  (เจ้านาย)  กับ Vassal  (ผู้พึ่ง) เป็นระบบการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางกษัตริย์ไปยังขุนนางแคว้นต่างๆ  ขุนนางต่างมีกองทัพของตนเองโดยหน้าที่ของ Lord คือ พิทักษ์รักษา Vassal และที่ดินของVassal จากศัตรูและให้ความยุติธรรม ปกป้อง คุ้มครองในการพิจารณาคดี

8 ยุคกลาง : Medieval Age ระบบฟิวดัล (Feudalism) การปกครอง กษัตริย์(King)มีลักษณะเป็นการกระจายอำนาจมาให้ขุนนาง(Lord) ,นักรบ(Knight) มีอำนาจในการปกครองที่ดินได้รับพระราชทานมา(รับที่ดินมาในลักษณะเช่า) และปกครองผู้คนที่อพยพเข้ามาอาศัยด้วย

9 ระบบฟิวดัล (Feudalism) ด้านเศรษฐกิจ
ยุคกลาง : Medieval Age ระบบฟิวดัล (Feudalism) ด้านเศรษฐกิจ - ศูนย์กลางเศรษฐกิจ คือ ระบบคฤหาสน์ หรือ ระบบปราสาท หรือ ระบบแมนเนอร์ (Manorial system) - อาชีพหลัก คือ การทำการเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แบบยังชีพ

10 ยุคกลาง : Medieval Age ระบบฟิวดัล (Feudalism) สภาพสังคม ผู้คนให้ความสำคัญต่อศาสนาและศรัทธาในศาสนามาก - พัฒนาคนเป็นไปตามแรงศรัทธา และทิศทางของคริสต์ศาสนา ภายใต้อิทธิพลของศาสนจักร - ศูนย์รวมจิตใจของคนยุคกลางอยู่ที่วัด และ ศาสนจักร(Church) พระและศาสนจักรมีอำนาจและมีอิทธิพลต่อคนในสังคมอย่างมาก ศาสนจักรร่ำรวยจากการขายใบไถ่บาป และ สิ่งตอบแทนจากความเชื่อศรัทธาโดยเฉพาะในปลายของยุคกลาง

11 ยุคกลาง : Medieval Age

12 ชนชั้นในสังคมยุคกลาง
ยุคกลาง : Medieval Age ชนชั้นในสังคมยุคกลาง 1) กษัตริย์(King) มีฐานะเป็น Lord สูงสุดโดยมีขุนนางเป็น Vassal มีพันธะผูกพันทางหน้าที่ต่อกัน  กษัตริย์จะพระราชทานที่ดินเป็นการมอบหมายอำนาจในการปกครองให้กับขุนนาง ขุนนางมีข้อผูกพันกับกษัตริย์เพราะมีที่ดินอยู่ในอาณาเขตจึงย่อมเป็นVassal มีหน้าที่ช่วยเหลือกษัตริย์ยามสงคราม ที่ดินที่พระราชทานให้สามารถริบคืนได้ถ้า Vassal ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือสิ้นชีวิตโดยไม่มีทายาท

13 ชนชั้นในสังคมยุคกลาง
ยุคกลาง : Medieval Age ชนชั้นในสังคมยุคกลาง 2) ชนชั้นปกครองหรือขุนนางเจ้าของที่ดิน(Suzerain) นับตั้งแต่อัศวินขึ้นไปในฝรั่งเศส มีบรรดาศักดิ์เป็น Duke, Earl, Lord, Baron, Count มีการปกครองลดหลั่นตามลำดับขั้น ขุนนางจะคอยดูแลปกครองเสรีชน เสรีชนมีฐานะเป็น Vassal ของขุนนาง ขุนนางมีฐานะเป็นทั้ง Vassal ของกษัตริย์ ขุนนางชั้นสูงยังมีฐานะเป็น Lord ของขุนนางชั้นต่ำกว่าลงมา

14 ชนชั้นในสังคมยุคกลาง
ยุคกลาง : Medieval Age ชนชั้นในสังคมยุคกลาง 3) เสรีชน (Villain) ส่วนใหญ่เป็นชาวนา เป็นผู้เช่าที่ดินซึ่งเคยเป็นของตนเองแต่ไม่มีภาระผูกติดกับที่ดินหรือเป็นเจ้าของที่นาขนาดเล็ก มักเป็นชาวนารายเล็กๆ

15 ชนชั้นในสังคมยุคกลาง
ยุคกลาง : Medieval Age ชนชั้นในสังคมยุคกลาง 4) ทาสติดที่ดิน(Serf) คือ ชาวนาที่อาศัย ทำกินบนที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษ ต้องผูกติดกับที่ดิน จะโยกย้ายไปไหนไม่ได้ อยู่ในการควบคุมของเจ้านาย(Lord) การเลื่อนชั้นทางสังคมของชาวนาอิสระ(Villain)และทาสติดที่ดิน(Serf)ทำได้ยากเพราะชนชั้นเจ้าของที่ดินและชาวนามีระบบสืบทอดกรรมสิทธิ์ตามสายโลหิต

16 ชนชั้นในสังคมยุคกลาง
ยุคกลาง : Medieval Age ชนชั้นในสังคมยุคกลาง 5) พระและนักบวช มีบทบาททางการอบรมจิตใจให้แก่สามัญชน พระสมณะสูงมีอิทธิพลและมีอำนาจมากในทางสังคม


ดาวน์โหลด ppt FEUDUALISM ระบบฟิลดัล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google