งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) โครงสร้างตลาดเชิงสมมติ (Hypothetical Market Structure) ระดับชั้นของคู่แข่งขัน (Classes of Competitors) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

2 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ผู้นำตลาด (Market Leader) ผู้ท้าชิงตลาด (Market Challenger) ผู้ตามตลาด (Market Follower) ตลาดเฉพาะ (Market Nicher) ผู้นำตลาด 40% ผู้ท้าชิงตลาด 30% ผู้ตามตลาด 20% ตลาดเฉพาะ 10% Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

3 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ผู้นำตลาด (Market Leader) ผู้ท้าชิงตลาด (Market Challenger) ผู้ตามตลาด (Market Follower) ตลาดเฉพาะ (Market Nicher) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

4 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) ลำดับชั้นของการแข่งชัน (Class of Competitors) รูปแบบการแข่งขัน (Competitive Characteristics) ระหว่างแข็งแกร่งกับอ่อนแอ (Strong vs. Weak) ระหว่างใกล้กับไกล (Close vs. Distant) ระหว่างดีกับเลว (Good vs. Bad) แข็งแกร่ง อ่อนแอ ใกล้ ไกล ดี เลว Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

5 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) ลำดับชั้นของการแข่งชัน (Class of Competitors) รูปแบบการแข่งขัน (Competitive Characteristics) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

6 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ผู้นำตลาด (Market-Leader Strategies) กลยุทธ์ผู้ท้าชิงตลาด (Market-Challenger Strategies) กลยุทธ์ผู้ตามตลาด (Market-Follower Strategies) กลยุทธ์ตลาดเฉพาะ (Market-Nicher Strategies) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

7 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ผู้นำตลาด (Market-Leader Strategies) การขยายตลาดรวม (Expanding the Total Market) หาลูกค้ารายใหม่ (New Users) สร้างวิธีการใช้ใหม่ (New Uses) เพิ่มการใช้มากขึ้น (More Usage) การป้องกันส่วนแบ่งการตลาด (Defending Market Share) ป้องกันตำแหน่ง (Position Defense) การป้องกันปีก (Flank Defense) ยึดฐานที่มั่นไว้ก่อน (Preemptive) รุกคืบคู่แข่งขัน (Counteroffensive) การป้องกันแบบเคลื่อนที่ (Mobile Defense) การป้องกันอย่างต่อเนื่อง (Contraction Defense) การขยายส่วนแบ่งการตลาด (Expanding Market Share) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

8 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ผู้นำตลาด (Market-Leader Strategies) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

9 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ผู้ท้าชิงตลาด (Market-Challenger Strategies) กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และคู่ต่อสู้ (Defining the Strategic and opponents) เราสามารถโจมตีกับคู่แข่งขันรายใหญ่ได้หรือไม่? เราสามารถโจมตีธุรกิจที่มีการเงินมั่นคงและครอบครองตลาดมานานได้ไหม? เราสามารถโจมตีธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นนั้นๆ ได้หรือไม่? เลือกใช้กลยุทธ์การโจมตีโดยทั่วไป (Choosing a General Attach Strategy) โจมตีซึ่งๆ หน้า (Frontal Attack) โจมตีด้านปีก (Flank Attack) โจมตีไปรอบๆ ข้าง (Encirclement Attack) โจมตีทางเบี่ยง (Bypass Attack) โจมตีแบบกองโจร (Guerilla Attack) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

10 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ผู้ท้าชิงตลาด (Market-Challenger Strategies) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

11 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ผู้ตามตลาด (Market-Follower Strategies) เลือกใช้กลยุทธ์การโจมตีโดยเฉพาะ (Choosing a Specific Attack Strategy) ลดราคาลง (Price-discount) ขายสินค้าที่ราคาถูกกว่า (Cheaper goods) ขายสินค้าที่โดดเด่นกว่า (Prestige goods) ขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (Product proliferation) ขายผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม (Product innovation) ปรับปรุงการให้บริการ (Improved services) สร้างเครือข่ายช่องทางใหม่ ๆ (Distribution innovation) ลดต้นทุนการผลิตลง (Manufacturing cost reduction) ส่งเสริมการตลาดให้มากไว้ (Intensive advertising promotion) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

12 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ผู้ตามตลาด (Market-Follower Strategies) เลือกใช้กลยุทธ์การโจมตีโดยเฉพาะ (Choosing a Specific Attack Strategy) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

13 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ผู้ตามตลาด (Market-Follower Strategies) เลือกใช้กลยุทธ์เลียนแบบผลิตภัณฑ์ผู้นำและผู้ท้าชิง (Choosing a Leader and a Challenger Product Strategy) ทำสินค้าเลียนแบบ (Counterfeiter) ออกแบบสินค้าเหมือนกัน (Cloner) ทำสินค้าให้คล้ายกัน (Imitator) ปรับเปลี่ยนสินค้าบางส่วน (Adapter) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

14 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ผู้ตามตลาด (Market-Follower Strategies) เลือกใช้กลยุทธ์เลียนแบบผลิตภัณฑ์ผู้นำและผู้ท้าชิง (Choosing a Leader and a Challenger Product Strategy) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

15 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ตลาดเฉพาะ (Market-Nicher Strategies) ผู้ชำนาญการลูกค้า (End-user Specialist) ผู้ชำนาญการแนวตั้ง (Vertical-level Specialist) ผู้ชำนาญในขนาดของลูกค้า (Customer-size Specialist) ผู้ชำนาญตามเขตขาย (Geographic Specialist) ผู้ชำนาญผลิตภัณฑ์เฉพาะสาย (Product-Line Specialist) ผู้ชำนาญรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Product-feature) ผู้ชำนาญเฉพาะคำสั่งซื้อ (Job-shop Specialist) ผู้ชำนาญด้านคุณภาพ-ราคา (Quality-Price Specialist) ผู้ชำนาญด้านบริการ (Service Specialist) ผู้ชำนาญเฉพาะช่องทาง (Channel Specialist) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

16 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) การออกแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Designing Competitive Strategies) รูปแบบกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน (Types of Competitive Strategies) กลยุทธ์ตลาดเฉพาะ (Market-Nicher Strategies) Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62

17 กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ
(Market Leader, Challenger, Follower, and Nicher) Q&A Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 08/05/62


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์สำหรับผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และตลาดเฉพาะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google