งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-1 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

2 เมื่อเลิกทำการวัดแรงดันไฟฟ้าแล้วเข็มชี้จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมได้อย่างไร
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-2 เมื่อเลิกทำการวัดแรงดันไฟฟ้าแล้วเข็มชี้จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมได้อย่างไร 5 สัญลักษณ์ข้างบนนี้ หมายถึงอะไร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-3 การวัดทางไฟฟ้า หมายถึงอะไร? การเปรียบเทียบปริมาณทาง ไฟฟ้าที่ต้องการวัดกับปริมาณไฟฟ้ามาตรฐานที่กำหนดไว้ เครื่องวัดไฟฟ้า หมายถึงอะไร? เครื่องมือวัดใดๆ ทางไฟฟ้า ที่ใช้วัดปริมาณต่างๆ ทาง ไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

4 แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-4 เครื่องวัดไฟฟ้า แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ? ประเภทของเครื่องวัดไฟฟ้า แบ่งตาม 1. หลักการทำงาน 2. ชนิดของไฟฟ้า 3. การแสดงผลการวัด 4. การนำไปใช้งาน 5. หน้าที่ที่ใช้วัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล ธุระ

5 เครื่องวัดไฟฟ้าที่แบ่งตามหลักการทำงาน มีอะไรบ้าง?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-5 เครื่องวัดไฟฟ้าที่แบ่งตามหลักการทำงาน มีอะไรบ้าง? 1. เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ อิเล็กทรอเมกคานิก เข็มชี้เคลื่อนที่ ปริมาณทางกล ปริมาณไฟฟ้าที่วัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-6 2. เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลข สัญญาณดิจิตอล ปริมาณไฟฟ้าที่วัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

7 เปรียบเทียบกับปริมาณมาตรฐาน
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-7 3. เครื่องวัดไฟฟ้าแบบชี้ค่าศูนย์ เข็มชี้ค่าศูนย์ เปรียบเทียบกับปริมาณมาตรฐาน ปริมาณไฟฟ้าที่วัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

8 เครื่องวัดไฟฟ้าที่แบ่งตามชนิดของไฟฟ้า มีอะไรบ้าง?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-8 เครื่องวัดไฟฟ้าที่แบ่งตามชนิดของไฟฟ้า มีอะไรบ้าง? 1. เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 ADC COM + 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 VDC COM + 2. เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ A ~ 300 200 150 50 V ~ 300 200 150 50 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

9 เครื่องวัดไฟฟ้าที่แบ่งตามการแสดงผลการวัด
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-9 เครื่องวัดไฟฟ้าที่แบ่งตามการแสดงผลการวัด มีอะไรบ้าง? 1. แบบชี้ค่า (Indicating) ชี้บอกค่าขณะที่ทำการวัด 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 ADC COM + V ~ 300 200 150 50 2. แบบบันทึกค่า บันทึกผลการวัดปริมาณ ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ทำการวัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-10 3. แบบสะสมค่า (Integrating) สะสมปริมาณไฟฟ้าที่ทำการวัดตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด การวัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

11 เครื่องวัดไฟฟ้าที่แบ่งตามการนำไปใช้งาน มีอะไรบ้าง?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-11 เครื่องวัดไฟฟ้าที่แบ่งตามการนำไปใช้งาน มีอะไรบ้าง? 1. แบบติดแผง (Panel) ยึดติดผนังตู้ควบคุมไฟฟ้า 5 10 6 7 8 9 4 3 2 1 ADC COM + V ~ 300 200 150 50 2. แบบพกพา (Portable) พกพาหรือหิ้วถือ ไปมาได้ สะดวก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-12 3. แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) มีขนาดใหญ่นำติดตัวไม่สะดวก จึงตั้งบนโต๊ะ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

13 เครื่องวัดไฟฟ้าที่แบ่งตามหน้าที่ที่ใช้วัดปริมาณไฟฟ้า มีอะไรบ้าง?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-13 เครื่องวัดไฟฟ้าที่แบ่งตามหน้าที่ที่ใช้วัดปริมาณไฟฟ้า มีอะไรบ้าง? 1. แอมมิเตอร์ (Ammeter) ใช้วัดปริมาณกระแสไฟฟ้า 2. โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ใช้วัดปริมาณ แรงดันไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

14 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-14 3. มัลติมิเตอร์ (Multi meter) ใช้วัดปริมาณไฟฟ้าหลายชนิด 4. วัตต์มิเตอร์ (Wattmeter) ใช้วัดปริมาณ กำลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

15 เข็มชี้ของเครื่องวัดไฟฟ้า เคลื่อนที่ได้เกิดจากแรงบิดอะไรบ้าง?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-15 เข็มชี้ของเครื่องวัดไฟฟ้า เคลื่อนที่ได้เกิดจากแรงบิดอะไรบ้าง? 1. แรงบิดบ่ายเบน(Deflecting) แรงบิดที่ทำให้เข็มชี้เคลื่อนที่ออกไปจากตำแหน่งเดิมไปชี้ค่าบนสเกล 2. แรงบิดควบคุม(Controlling) แรงบิดที่ทำให้เข็มชี้ค่าบนสเกลได้ถูกต้อง 3. แรงบิดหน่วง(Damping) แรงบิดที่ทำให้เข็มชี้ไม่แกว่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

16 แรงบิดของเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-16 แรงบิดของเครื่องวัดไฟฟ้า เกิดขึ้นได้อย่างไร? I S N 0A XA แกนเหล็กเคลื่อนที่ ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง แกนเหล็ก อยู่กับที่ S N I สปริง 0A XA สเกล ลูกสูบและห้องอากาศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

17 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-17 แรงบิดควบคุม เกิดขึ้นได้อย่างไร? 1. สปริงก้นหอย 2. น้ำหนักถ่วง แบริ่งรองรับแกนหมุน สเกล เข็มชี้ น้ำหนักสมดุล สปริงก้นหอย แกนหมุน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

18 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-18 แรงบิดหน่วง เกิดขึ้นได้อย่างไร? 1. อากาศหรือของเหลว 2. กระแสไฟฟ้าไหลวน แผ่นโลหะบาง ห้องอากาศ เข็มชี้ แกนหมุน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

19 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-19 ขนาดของแรงบิดหน่วง การสวิงของเข็มชี้ ตำแหน่งเข็มชี้ หยุดนิ่ง หน่วงน้อยเกินไป หน่วงพอดี หน่วงมากเกินไป ใช้เวลามาก ใช้เวลาน้อย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

20 สัญลักษณ์ต่างๆ ของเครื่องวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-20 สัญลักษณ์ต่างๆ ของเครื่องวัดไฟฟ้า ใช้เพื่อแสดงคุณลักษณะต่างๆ ของเครื่องวัดไฟฟ้าตลอดจน การนำไปใช้งาน แบ่งออกเป็น 5 ชนิด 1. สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง 2. สัญลักษณ์ชนิดของไฟฟ้า 3. สัญลักษณ์ตำแหน่งการวาง 4. สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า 5. สัญลักษณ์อื่นๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

21 สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-21 สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง ขดลวดเคลื่อนที่ แกนเหล็กเคลื่อนที่ อิเล็กทรอไดนามิกแบบไม่มีแกนเหล็ก อิเล็กทรอไดนามิกแบบมีแกนเหล็ก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

22 สัญลักษณ์ชนิดของไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-22 สัญลักษณ์ชนิดของไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ~ ไฟฟ้ากระแสสลับ ~ ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ~ ไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วย 1 ตัววัด ~ ไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วย 2 ตัววัด ~ ไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วย 3 ตัววัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

23 สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งการวาง
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-23 สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งการวาง วางในแนวตั้งฉาก วางในแนวนอน 60o วางเป็นมุมเอียงตามที่กำหนด เช่น 60o ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

24 สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1-24 สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้า SANWA ยี่ห้อ SANWA FLUKE ยี่ห้อ FLUKE METRIX ยี่ห้อ METRIX สัญลักษณ์อื่นๆ ทดสอบฉนวนด้วยแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 kV 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google