งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา
การเงิน การบัญชี แผนงาน พัสดุ การบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

2 งานแผน ขอบข่าย การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
การจัดทำและเสนอของบประมาณ การจัดทำแผนงาน / โครงการ / แผนกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงาน ข้อมูล การรายงานผลการใช้จ่ายเงินและ ผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

3 งานการเงิน การเบิกเงิน/ส่งหลักฐานเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
การนำส่งเงิน / นำฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน / รายงานคงเหลือ การเก็บรวบรวมหลักฐานการรับ – จ่าย ส่งบัญชี

4 งานพัสดุและสินทรัพย์
งานบัญชี การจัดทำทะเบียนคุม การจัดทำรายงาน การเก็บเอกสารรับ – จ่ายเงิน พร้อมทะเบียน งานพัสดุและสินทรัพย์  การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  การจัดหาพัสดุ  การกำหนดแบบรูปรายการ / คุณลักษณะเฉพาะ  การควบคุม บำรุงรักษา และการจำหน่าย

5 เมื่อได้รับมอบหมายงาน
การเงิน  เงินสด สมุดฝากธนาคาร  รายงานคงเหลือประจำวัน  แฟ้มคำสั่งทางการเงิน บัญชี ทะเบียนคุมต่างๆ เอกสารรอการตรวจสอบ

6 ทะเบียนคุม  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมการรับ – ส่ง รายได้แผ่นดิน ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) ทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายเงิน ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนคุมเงินฝาก สมุดคู่ฝาก

7

8 พัสดุ แฟ้มสำเนาการจัดซื้อจัดจ้างปีเก่า บัญชีวัสดุ/สำเนาใบเบิกวัสดุ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน แฟ้มที่ราชพัสดุ แฟ้มการตรวจสอบพัสดุประจำปี และจำหน่าย

9 การเงินโรงเรียน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบบุคลากร
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสัญญา เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินอุดหนุน(เรียนฟรี,ปัจจัยฯ)/อาหารกลางวัน.. เงินรายได้แผ่นดิน ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน ค่าขายพัสดุชำรุด ค่าขายรูปแบบรายการ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

10 เงินอุดหนุน 1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวเดิม) 2.ค่าหนังสือเรียน
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ***ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 6.เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 ขั้นตอนการรับเงิน สพฐ แจ้ง โอน แจ้ง สพป. โรงเรียน ส่งใบเสร็จรับเงิน
**ตรวจสอบ/รายงาน **ออกใบเสร็จรับเงิน **ส่งใบเสร็จรับเงิน **บันทึกทะเบียนคุม **เบิกจ่าย **เก็บรักษา สพป. แจ้ง โรงเรียน ส่งใบเสร็จรับเงิน

12 การจัดสรรงบประมาณ ปี การศึกษา 2560
ระดับ อุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานยากจน ก่อนประถม 850/คน/ภาคเรียน 1,700/คน/ปี ------ ประถม 950/คน/ภาคเรียน 1,900 /คน/ปี 40% 1,000/คน/ปี มัธยมต้น 1750/คน/ภาค (3,500/คน/ปี) ประถมเล็ก เบิก 50/คน/ปี มัธยมต้น 1,000/คน/ปี 30% 3,000/คน/ปี

13 ค่าหนังสือเรียน/ คน/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน/คน/ปี งบพัฒนาผู้เรียนคน/ปี
ระดับ ค่าหนังสือเรียน/ คน/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน/คน/ปี ค่าเครื่องแบบ คน/ปี งบพัฒนาผู้เรียนคน/ปี ก่อนประถม 200 300 430 ป.1 651 390 360 480 ป.2 605 ป.3 622 ป.4 653 ป.5 785 ป.6 818 ม.1 716 420 450 880 ม.2 877 ม.3 949

14 จ่ายนักเรียน/ผู้ปกครอง
การเบิกจ่าย จ่ายนักเรียน/ผู้ปกครอง ค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน แต่งตั้งผู้จ่ายเงิน 2 คน จ่ายเงินตามแบบ สพฐ กำหนด ติดตามใบเสร็จรับเงิน / หลักฐานการจัดหา

15 ปัญหาที่พบ 5. ไม่ได้บันทึกทะเบียนคุม 1. ไม่มีการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
2. ไม่มีการแต่งตั้งผู้จ่ายเงิน 3. ไม่จ่ายเงินให้กับนักเรียน แต่ ให้นักเรียนเอาของแทน 4. เงินที่จ่ายไม่หมด ไม่เก็บรักษาตามระบบ 5. ไม่ได้บันทึกทะเบียนคุม

16 ครูผู้สอนคัดเลือกหนังสือ
การจ่ายให้เจ้าหนี้โดยตรง การจัดซื้อหนังสือ หลักการ จากเว็บไวต์ สพฐ หรือ สพฐ กำหนด กำหนดวิชาการและมาตรฐาน กลุ่มสาระ 100 % แบบฝึก กลุ่มสาระ 100 % ครูผู้สอนคัดเลือกหนังสือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ****ภาคี 4 ฝ่าย ****กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

17 ขั้นตอนการจัดซื้อ พัสดุ แต่งตั้งกรรมการฯ/ ประกาศเว็บไซต์
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มแผนงบประมาณ พัสดุ แต่งตั้งกรรมการฯ/ ประกาศเว็บไซต์ จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ e-GP (เกิน 5,000 บาท เลือกไม่ผ่าน GFMIS) รายงานขอซื้อ แต่งตั้งคณะกรรมการ แจ้งผู้มีอาชีพเสนอราคาให้ได้มากที่สุด ต่อรองราคา ขออนุมัติจัดซื้อ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เร่งรัด / ส่งของ / ตรวจสอบ / เบิกจ่ายเงิน ควบคุม เบิกจ่าย

18 ปัญหาการจัดซื้อหนังสือ
ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ไม่มีร่องรอยการคัดเลือกหนังสือ ไม่มีเอกสารประชุม หรือ/ว่า ผ่านตามขั้นตอนแล้ว ไม่มีหลักฐานการจัดซื้อ การเสนอราคาไม่ถูกต้อง ไม่มีการต่อรองราคา ไม่มีการแจ้งเรียกค่าปรับและสงวนสิทธิการปรับ(กรณีส่งล่าช้า) ซื้อหนังสือไม่ครบ 100 % คัดเลือกหนังสือไม่ถูกต้อง

19 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด / บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม ICT การเบิกจ่ายจะต้องมีแผนงานโครงการ การจัดงาน การเข้าค่าย การศึกษาดูงาน ครอบคลุม “ลดเวลาเรียน เพื่อเวลารู้”

20 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
- ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน - ค่าเสื้อผ้า และ เครื่องแต่งกาย - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าพาหนะ

21 ลักษณะการใช้จ่าย 1.งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน คือ 3. งบลงทุน คือ
เงินอุดหนุนรายหัว ลักษณะการใช้จ่าย 1.งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว เช่น ค่าจ้างครู นักการภารโรง 2. งบดำเนินงาน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 3. งบลงทุน คือ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 21

22 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี / โครงการ นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เห็นชอบ
แนวทางการใช้ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี / โครงการ นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เห็นชอบ รายงานผล 22

23 โครงการ 1.หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 3.เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 4.กิจกรรมและการดำเนินงาน 5.งบประมาณ

24 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่ รายการ งบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ -อาหารกลางวัน -อาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าพาหนะ การเบิกจ่าย -ค่าจ้างครู (15,000X12)

25 อัตราจ้าง ไม่เกินขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิการศึกษา
การจ้างบุคลากร ขั้นตอน อนุมัติโครงการ บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มบุคคล) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกและประกาศรับสมัคร รับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานผลการคัดเลือก/อนุมัติ/ประกาศ ออกคำสั่ง/สัญญา (ปีงบประมาณ) เบิกจ่ายเงิน 9. หากจะจ้างต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติ 10. ขออนุมัติจัดจ้าง / ทำสัญญา อัตราจ้าง ไม่เกินขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิการศึกษา

26 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก เช่น วิชาที่ขาดแคลน หรือ อาชีพ อัตรา ชั่วโมงละ 200 บาท ขั้นตอน 1. จัดโครงการ กำหนดการสอน 3. หนังสือเชิญ / หนังสือตอบรับ บัญชีลงเวลา 5. เอกสารการขอเบิกเงิน ****บันทึกขออนุมัติ ****หลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ****ใบสำคัญรับเงิน

27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การมีสิทธิ อนุมัติให้เดินทาง เดินทาง อนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ตั้งวันที่ได้รับอนุมัติ

28 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ประเภท : ระดับ อัตรา/บาท ทั่วไป : ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 240 วิชาการ : ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อำนวยการ : ต้น ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 270 วิชาการ : เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ อำนวยการ : สูง บริหาร : ต้นสูง ไป – กลับ แต่ละวัน นับได้เกิน 6 – 12 ชั่วโมง เบิกได้ครึ่งหนึ่ง

29 ค่าเช่าที่พัก ประเภท : ระดับ 1,500 850 800 2,200 2,500 1,200 1,400
เช่าจริง เหมาจ่าย คนเดียว คู่ ทั่วไป : ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส 1,500 850 800 วิชาการ : ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อำนวยการ : ชั้นต้น ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 2,200 1,200 วิชาการ : เชี่ยวชาญ อำนวยการ : สูง บริหาร : ต้น วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ 2,500 1,400 บริหาร : สูง

30 ค่าพาหนะ ค่าพาหนะ : ประจำทาง
รถยนต์ส่วนตัว : ชดเชยน้ำมันกิโลเมตร ละ 4 บาท เครื่องบิน : ชำนาญการ ชำนาญการขึ้นไป รถไฟ บนอ.ป : ชำนาญการ ชำนาญการขึ้นไป

31 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
เอกสารการขอเบิกจ่ายเงิน แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 2. สำเนาหนังสือ / คำสั่งให้ไปราชการ 3. บันทึกอนุมัติเบิก 4. กรณีใช้ส่วนตัว ต้องมีหนังสืออนุมัติ

32 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

33 การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ / ฝึกอบรม
การดูงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

34 พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หนังสือมอบอำนาจจากเลขา สพฐ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือมอบอำนาจจากเลขา สพฐ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

35 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ งบพัฒนาผู้เรียน ครูผู้ควบคุม นักเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

36 ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ เช่น บัตรเข้าชม ค่าวัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

37 การนำนักเรียนทัศนศึกษา
ประเภทฝึกอบรมบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่าย ค่าอาหารมื้อละ ไม่เกิน 80 บาท กรณีไม่จัดอาหาร/จ่ายได้ไม่เกิน 240 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ไม่เกิน 35 บาท/คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2 50.

38 การนำนักเรียนทัศนศึกษา ต่อ
ประเภทฝึกอบรมบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าที่พัก เหมาจ่ายไม่เกิน 500 บาท/คน/วัน จ่ายจริง ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน ค่าพาหนะ จ่างเหมาระเบียบพัสดุ ค่าวัสดุ ตามระเบียบพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2 50.

39 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน + สำเนาบัตร ค่าอาหาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน + สำเนาบัตร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ครู ต้องจ่ายจริง มีใบเสร็จรับเงิน นักเรียน เหมาจ่าย ไม่เกินคืนละ 500 บาท/คน/วัน ใช้ใบสำคัญ ค่าเช่าที่พัก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2 26

40 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ต่อ ตามระเบียบพัสดุ รายงานขอจ้าง สัญญา ส่งมอบงาน ส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบตรวจรับพัสดุ ค่าพาหนะ ตามระเบียบพัสดุ ค่าวัสดุ สำเนาโครงการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2 26

41 บัญชีลงเวลา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ต่อ บันทึกอนุมัติ
บันทึกอนุมัติโครงการ บัญชีลงเวลา บัญชีลายมือชื่อ ผู้ทัศนศึกษา ตาราง/กำหนดการเดินทาง กำหนดการ บัตร / ใบเสร็จรับเงิน บัตรข้าชม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2 26

42 ประชุมเชิงปฏิบัติ / ฝึกอบรม / ดูงาน ตามเป้าหมายของโครงการ
ผู้เกี่ยวข้อง ตามเป้าหมายของโครงการ ค่าใช้จ่าย 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ 2.ค่าวัสดุ 3.ค่าเช่าอุปกรณ์ 4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ราชการ เอกชน ไม่เกิน 35/บาท/คน /วัน บาท / คน /วัน    เอกสารประกอบการ 1.ตามระเบียบพัสดุ 2. ตามระเบียบพัสดุ 3.ตามระเบียบพัสดุ 4.ใบเสร็จรับเงิน + สำเนาถูกต้อง 5.ค่าอาหาร ประเภท จัดมีครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ ราชการ เอกชน 600 800 400 บุคคลภายนอก 500 300 ใบเสร็จรับเงิน + สำเนาถูกต้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2 30

43 ประชุมเชิงปฏิบัติ / ฝึกอบรม / ดูงาน
6.ค่าเช่าที่พัก ประเภท พักเดียว / วัน /คน พักคู่ 1200 600 บุคคลภายอก ใบเสร็จรับเงิน + สำเนาถูกต้อง เขียนรายงาน การเดินทาง ตามระเบียบพัสดุ 7.พาหนะ ในพาหนะประจำทาง / ส่วนตัว/จ้างเหมา 8.ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท บุคคลภายนอกชั่วโมงละ 1,200 บาท ใบสำคัญรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

44 9. จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
9.ของที่ระลึก / สมนาคุณ ในการดูงานแห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 10.บันทึกขออนุมัติ 11. สำเนาโครงการ 12.บัญชีลงเวลาของผู้เข้าอบรม / ศึกษาดูงาน 13.ตาราง / กำหนดการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

45 สำเนาบันทึก การขออนุมัติ
การเบิกจ่าย ยืมเงิน สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ สำเนาโครงการ สำเนาบันทึก การขออนุมัติ ขอเบิกเงิน เอกสารตามรายละเอียด บันทึก ขอเบิกเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

46 ไม่มีบันทึกขออนุมัติ เอกสารที่จ่ายไม่ตรงกับโครงการ
โครงการไม่ชัดเจน ไม่มีบันทึกขออนุมัติ ปัญหาที่ ตรวจพบ เอกสารที่จ่ายไม่ตรงกับโครงการ ไม่มีหลักฐานการจ่าย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

47 โดย ตสน./กลุ่มบริหารงานการเงิน
โครงการอาหารกลางวัน โดย ตสน./กลุ่มบริหารงานการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

48 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2
โครงการอาหารกลางวัน เงินดอกเบี้ยเงินกองทุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

49 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบการ
การดำเนินการอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบประกอบการ (ครูประกอบการ) จัดซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร จ้างเหมาทำอาหาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

50 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร
รายงานขอซื้อ อนุมัติการจัดซื้อ ใบรอบรองแทนใบเสร็จ ตรวจรับและอนุมัติ เอกสารการจ่าย/ ใบจัดซื้อวัสดุ เครื่องบริโภค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

51 เอกสารการจ่าย ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค การจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
จัดซื้อวัตถุดิบ + จ้างผู้ประกอบอาหาร เอกสารการจ่าย ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค การจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

52 การจ้างตามระเบียบพัสดุ
จ้างเหมาอาหาร เอกสารการจ้าง การจ้างตามระเบียบพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

53 ยืมตามสัญญายืม (ตามความเหมาะสม)
การเบิกจ่ายเงิน ยืมตามสัญญายืม (ตามความเหมาะสม) ส่งหลักฐานล้าง เบิกเงินตามหลักฐาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

54 เงินสด วันละไม่เกิน 50,000 บาท
การเก็บรักษา เงินสด วันละไม่เกิน 50,000 บาท ฝากธนาคารไม่เกิน 200,000 บาท ฝาก สพป. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

55 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2

56 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นว.2


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google