งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การวิเคราะห์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วิทยาการคำนวณ

2 วิเคราะห์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
ประเด็นการนำเสนอ Dr.Passakorn วิเคราะห์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน

3 และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณ สอนให้คิดเป็น ใช้เป็น และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

4 ขอบเขตของการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ เน้น 3 องค์ความรู้ ดังนี้ (รศ.ยืน ภู่วรวรรณ)

5 1. การคิดเชิงคำนวณ (computational thinking)
เป็นวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ เป็น จนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

6 2. พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) เป็นการสอนให้รู้จักเทคนิควิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตัล โดยเฉพาะในยุค 4.0 จะเน้นในด้านระบบอัตโนมัติ (automation) ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

7 3. พื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (media and information literacy)
เป็นทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิตัล ความปลอดภัยในโลก ไซเบอร์ รู้กฎหมายและลิขสิทธิ์ทางปัญญา ต่าง ๆ

8 เป้าหมายของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

9 1. เพื่อใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อให้มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา

10 3. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ในการ แก้ปัญหาในชีวิตจริง การทำงานร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือสังคม

11 4. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม

12 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
วิทยาการคำนวณ การคิดเชิงคำนวณ เป็น การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง

13 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ - การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ - การใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ในการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน - การเขียนโปรแกรมการคาดการณ์ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด - การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงาน

14 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การรวบรวมข้อมูล - การประมวลผล - การประเมินผลการนำเสนอข้อมูล สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง - การค้นหาข้อมูล/แสวงหาความรู้ บนอินเทอร์เน็ต - การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

15 - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างปลอดภัย
3. การรู้ดิจิทัล - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างปลอดภัย - การจัดการ อัตลักษณ์การรู้เท่าทันสื่อ - กฎหมายคอมพิวเตอร์ - การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม - นวัตกรรม และผลกระทบเทคโนโลยีฯ 

16 วิเคราะห์ หลักสูตร/การสอน วิทยาการคำนวณ
วิเคราะห์ หลักสูตร/การสอน วิทยาการคำนวณ

17 1. หลักสูตรแกนกลางฯ 2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 3. คำอธิบายรายวิชา 4. โครงสร้างรายวิชา 5. การจัดการเรียนการสอน

18 1. หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

19 สาระการเรียนรู้ ๔ สาระการเรียนรู้ สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาระการเรียนรู้ ๔ สาระการเรียนรู้ สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

20 สาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 วิทยาการคำนวณ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบ ในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และ การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

21 วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

22 คุณภาพผู้เรียน  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอน การแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว

23 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกันเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น

24 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม

25 เวลาเรียนจำนวนชั่วโมงต่อปี
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้น เวลาเรียนจำนวนชั่วโมงต่อปี มาตรฐานการเรียรู้ ป.1 - ป.3 20 ว 4.2 ป.4 - ป.6 40 ม.1 - ม.3 ว 4.1 ว 4.2 ม.4 – ม.5 ม.6 หมายเหตุ สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนชั่วโมงจากที่แนะนำได้ตามจุดเน้นและบริบทของสถานศึกษา   

26 จำนวนตัวชี้วัดแต่ละระดับ/แต่ละสาระ มัธยมศึกษาตอนปลายปลาย
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ จำนวนตัวชี้วัดแต่ละระดับ/แต่ละสาระ รวม จำนวนตัวชี้วัด ชื่อสาระ จำนวนมาตรฐาน รหัส มาตรฐาน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายปลาย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 3 ว 1.1 2 - 4 6 16 ว 1.2 1 5 18 17 12 62 ว 1.3 11 24 2. วิทยาศาสตร์ กายภาพ ว 2.1 10 8 25 66 ว 2.2 15 39 ว 2.3 7 21 3. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว 3.1 26 ว 3.2 9 14 52 4. เทคโนโลยี ว 4.1 ว 4.2 43 32 30 63 59 28 49 415 รวมตัวชี้วัด 130 174 102

27 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

28 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ /กิจกรรม เวลาเรียน
เวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาไทย จัดสรรเวลา ตามความ เหมาะสม จัดสรรเวลาตาม ความเหมาะสม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี 80 ชั่วโมงต่อ 3 ปี - 4 สาระ ตามความ เหมาะสม สุขศึกษา/พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 ชั่วโมงต่อปี 880 ชั่วโมงต่อปี รวมุ 3 ปี 1,640 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี รวม 3 ปี 360 ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรมที่ สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม ตามความพร้อมและ จุดเน้นกลุ่มสาระการ เรียนรู้ สถานศึกษากำหนด

29 การจัดรายวิชา

30 1 ระดับประถมศึกษา รายวิชาพื้นฐาน
1. ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ 1 รายวิชาต่อปี ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดเป็นรายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยรายวิชาประวัติศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอน 40 ชั่วโมงต่อปี

31 2. สาระเทคโนโลยี เป็นสาระหนึ่ง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยไม่แยกเป็นรายวิชาเฉพาะ

32 กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 960 ชม./ปี + สถานศึกษากำหนด
กรอบโครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา (เล่มสีเทาเดิม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน ระดับประถมศึกษา ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๒๐๐ ๑๖๐ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๘๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ๔๐ สุขศึกษา/พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ● กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ●รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น สถานศึกษากำหนด รวมเวลาเรียนทั้งหมด รายวิชาพื้นฐาน + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 960 ชม./ปี + สถานศึกษากำหนด

33 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) 120 ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม สถานศึกษากำหนด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ชมรม/ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ผนวกในกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ / เนตรนารี และชุมนุม ๑๐ ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น รายวิชาพื้นฐาน + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 960 ชม./ปี + สถานศึกษากำหนด

34 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) 120 ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษากำหนด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๓๐ กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ชมรม/ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น รายวิชาพื้นฐาน + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 960 ชม./ปี + สถานศึกษากำหนด

35 ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน - ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจจัดได้มากกว่า ๑ รายวิชา ในแต่ละภาค/ปี

36 - สามารถจัดรายวิชาพื้นฐานใน ๑ ภาคเรียน ให้เรียนครบ/ ไม่ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ แต่เมื่อจบหนึ่งปีการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

37 - กำหนดให้ 1 รายวิชามีค่าน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 0
- กำหนดให้ 1 รายวิชามีค่าน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 0.5 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต คิดเป็น 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเมื่อรวมจำนวนหน่วย กิตของรายวิชาพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ต้องมีเวลาเรียนรวม 880 ชั่วโมงต่อปี (22 หน่วยกิต)

38 กรอบโครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ม.2 ม.3 ภาษาไทย 120(3 นก.) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ 40(1 นก.). 40(1 นก.) สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2 นก.) ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รวมเวลาเรียนทั้งหมด 880(22นก.) 880(23นก.) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น สถานศึกษากำหนด รวมเวลาทั้งหมด พื้นฐาน+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,000 ชม. / ปี + สถานศึกษากำหนด

39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 )
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน หน่วยกิต (ช.ม.) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท 21102 ภาษาไทย 2 ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 ว 21103 วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102 ออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (๒0) ว 21104 วิทยาการคำนวณ ส 21101 สังคมศึกษา 1 ส 21102 สังคมศึกษา 2 ประวัติศาสตร์ 1 .5 (20) ประวัติศาสตร์2 พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (40) พ 21102 ศ 21101 ศิลปะ1 ศ 21102 ศิลปะ 2 ง 21101 การงานอาชีพฯ 1 ง 21102 การงานอาชีพฯ 2 0.5 (20) อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5(60) อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2 รวมเวลาเรียนทั้งหมด รายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษากำหนด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60

40 3. คำอธิบายรายวิชา การจัดทำคำอธิบายรายวิชา

41 คำอธิบายรายวิชา K ความรู้ P ทักษะ/กระบวนการ A คุณลักษณะฯ

42 การจัดทำรายวิชาพื้นฐาน ตัวชี้วัด Key concept (1, 2, 3, ....)
มาตรฐาน การเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

43 แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา……………………………
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ (วิชาเพิ่มเติม) สาระการเรียนรู้ K กระบวนการ/คำกริยา Process คุณลักษณะฯ A attribute สมรรถนะ C capacity ระดับความรู้ เนื้อหา

44 คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ เวลา 100 ชั่วโมง ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งการทาหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง และการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทาวัตถุซึ่งทาจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติ ที่สังเกต การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน สาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกต

45 ศึกษาการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงลำดับขั้นตอนการทางาน หรือ การแก้ปัญหาโดยใช้ ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างลาดับของคาสั่งให้คอมพิวเตอร์ทางาน ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้น การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

46 ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ว 1.2 ป.1/1 ป.1/2 ว 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ว 2.3 ป.1/1 ว 3.1 ป.1/1 ป.1/2 ว 3.2 ป.1/1 ว 4.2 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 รวม 15 ตัวชี้วัด

47 คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ เวลา 120 ชั่วโมง ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต การจำแนกพืชออกเป็นพืชดอก และพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก การใช้เครื่องชั่งสปริงวัดน้าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ การนาสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่รูปร่างและปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ สร้างแบบจาลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง

48 ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือ การคาดการณ์ผลลัพธ์ การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ storyboard หรือ การออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logo การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ การใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ศึกษาการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ ตลอดจนประเมินทางเลือก พร้อมทั้งการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตามความเหมาะสม ศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิในสิทธิของผู้อื่น

49 ตัวชี้วัด ว 1.2 ป.4/1 ว 1.3 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ว 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ว 2.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ว 2.3 ป.4/1 ว 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ว 4.2 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 รวม 21 ตัวชี้วัด

50 คำอธิบายรายวิชา รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ว วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java และ c การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลงในการใช้สื่อ หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

51 ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 รวม 4 ตัวชี้วัด

52 คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ รายวิชาพื้นฐาน ว วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ เวลา 20 ชั่วโมง ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี การนาแนวคิดเชิงคานวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนาเสนอผ่านการทากิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถนำเอาแนวคิดเชิงคานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงาน

53 ตัวชี้วัด ว 4.2 ม. 4/1 ม 5/1 ม 6/1 รวม 3 ตัวชี้วัด

54 4. โครงสร้างรายวิชา

55 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
การจัดทำโครงสร้างรายวิชา ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน

56 โครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ เวลา 100 ชั่วโมง ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 1 5 วิทยาการคำนวณ ว 4.2 ป 1/1 ป 1/2 ป 1/3 ป1/4 ป 1/5 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการคิดเชิงคานวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน 20 รวมทั้งหมด 100

57 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
โครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ เวลา 120 ชั่วโมง ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 1

58 รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ว 21102 วิทยาการคำนวณ
โครงสร้างรายวิชา รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ว วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 1 การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการจัดการข้อมูล สารสนเทศอย่างปลอดภัย ว 4.2 ม. 1/3 ม. 1/4 ความปลอดภัยของเทคโนโลยี สารสนเทศ คือ นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการทางเทคนิคที่นามาใช้ป้องกันการใช้งานจากบุคคลภายนอกการเปลี่ยนแปลง การขโมย หรือการทาความเสียหายต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้เทคโนโลยีจึงต้องมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอย่างปลอดภัย 6 30

59 http://dltv.ac.th/ 5. การจัดการเรียนการสอน

60 แนวทางการจัดการเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 1.แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบ 1.ให้นักเรียนแก้ปัญหาจากเกม โจทย์ปัญหา สถานการณ์ ที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ด้วยวิธีการลองผิดลองถูก และ/หรือการเปรียบเทียบ 2. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนบอกแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนแลกเปลี่ยนวิธีการ แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างปัญหา เช่นเกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือ ใส่กระเป๋า 1. ประเมินผลสำเร็จในการแก้ปัญหา 2. ประเมินจากการให้เหตุผล การอธิบาย วิธีการ

61

62

63 ข้อมูลอ้างอิง ภาสกร พงษ์สิทธากร อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google