งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนและแบบฝึกด้วยสื่อ ICT เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนและแบบฝึกด้วยสื่อ ICT เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนและแบบฝึกด้วยสื่อ ICT เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย
 แบบทดสอบก่อนเรียน  บทเรียน  แบบฝึกหัด  แบบทดสอบหลังเรียน  แบบฝึกระคน การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

2 หน้าหลักสื่อการสอนและแบบฝึกหัด
เสียงสระ ระบบเสียงในภาษาไทย เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์ หน้าหลักสื่อการสอนและแบบฝึกหัด การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

3 ระบบเสียงในภาษาไทย ระบบเสียงสําคัญในภาษาไทยที่ได้จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของเสียง มี ๓ ระบบ ได้แก่ - ระบบเสียงพยัญชนะ - ระบบเสียงสระ - ระบบเสียงวรรณยุกต์ หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

4 หน้าหลักระบบเสียงในภาษาไทย
เสียงสระ มี ๒๑ เสียง สระเดี่ยว/สระแท้ มี ๑๘ เสียง สระประสม มี ๓ เสียง สระเกิน หน้าหลักระบบเสียงในภาษาไทย การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

5 เสียงสระ หรือ เสียงแท้ มีลักษณะและหน้าที่ ดังนี้
๑. เป็นเสียงที่ลมผ่านออกมาได้โดยสะดวกไม่ถูกอวัยวะในปากกักทางลม ๒. อวัยวะที่ช่วยให้เสียงสระต่างกัน ได้แก่ลิ้น และริมฝีปาก ๓. เสียงสระออกเสียงได้ยาวนาน ๔. เสียงสระมีทั้งเสียงสั้น และเสียงยาว ๕. เสียงสระเป็นเสียงที่ช่วยให้พยัญชนะออกเสียงได้ หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

6 ๑. เสียงสระแท้ หรือ สระเดี่ยว
สระแท้ หรือ สระเดี่ยว มี ๑๘ เสียง ดังนี้ สระเดี่ยว หมายเหตุ สระสั้น(รัสสระ) สระยาว(ทีฆสระ) ระดับลิ้น ส่วนของลิ้น อะ อา ต่ำ กลาง อิ อี สูง ปลาย อึ อื กลางลิ้น เอะ เอ กลางสูง ปลายลิ้น ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

7 ๑. เสียงสระแท้ หรือ สระเดี่ยว (ต่อ)
หมายเหตุ สระสั้น(รัสสระ) สระยาว(ทีฆสระ) ระดับลิ้น ส่วนของลิ้น แอะ แอ กลางต่ำ ปลายลิ้น โอะ โอ กลางสูง โคนลิ้น เอาะ ออ เออะ เออ กลางลิ้น ย้อนกลับ หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

8 ๒. เสียงสระเลื่อน หรือ สระประสม
สระเลื่อน หรือ สระประสม เกิดจากการเลื่อนของลิ้น ในระดับสูง ลดลงสู่ระดับต่ำ ดังนั้นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "สระเลื่อน" ในบางตำรา จะเพิ่มสระเลื่อนเสียงสั้น มักเป็นคำเลียนเสียงธรรมชาติ หรือไม่ ก็เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นมี ๓ คู่ ๖ เสียง คู่ที่ ๑ สระเอียะ เกิดจาก สระอิ + สระอะ สระเอีย เกิดจาก สระอี + สระอา คู่ที่ ๒ สระเอือะ เกิดจาก สระอึ + สระอะ สระเอือ เกิดจาก สระอื + สระอา คู่ที่ ๓ สระอัวะ เกิดจาก สระอุ + สระอะ สระอัว เกิดจาก สระอู + สระอา ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

9 ๒. เสียงสระเลื่อน หรือ สระประสม (ต่อ)
หลักการจำสระเลื่อน หรือ สระประสม ให้ใช้หลักการจำ “สระประสม มี ๓ คู่ ๖ เสียง คู่ที่ ๑ คู่เมีย - สระเอียะ เกิดจาก สระอิ + สระอะ - สระเอีย เกิดจาก สระอี + สระอา คู่ที่ ๒ คู่ผัว - สระเอือะ เกิดจาก สระอึ + สระอะ - สระเอือ เกิดจาก สระอื + สระอา คู่ที่ ๓ คู่เพื่อน - อัวะ เกิดจาก สระอุ + สระอะ - สระอัว เกิดจาก สระอู + สระอา ย้อน * สระประสม มี ๓ คู่ ๖ เสียง คือ คู่เมีย คู่ผัว และ คู่เพื่อน ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

10 ๒. เสียงสระเลื่อน หรือ สระประสม (ต่อ)
ปัจจุบันนักภาษาศาสตร์ ถือว่าสระประสมมีเพียง ๓ หน่วย คือ เอีย เอือ อัว เพราะ ไม่มีคู่เทียบเสียงระหว่างเสียงสั้นและเสียงยาว แต่แบ่งหน่วยเสียงย่อย คือ เสียงย่อยสั้น และเสียงย่อยยาว เนื่องจาก - สระเอียะ ที่ไม่มีตัวสะกด ที่พบในภาษาไทย มีเพียงคำว่า เดียะ เพียะ เปี๊ยะ (พิณ) เผียะ - สระอัวะ ที่ไม่มีตัวสะกด ในคาว่า ผัวะ พัวะ - สระเอือะ ที่ไม่มีตัวสะกด ไม่มีที่ใช้ ดังนั้น สระประสมเสียงสั้น ส่วนใหญ่ก็อาศัยรูป เอีย เอือ อัว เช่น เรียก เสือก พวก ใช้รูปสระเสียงยาว ย้อน หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

11 ๓. เสียงสระเกิน สระเกิน คือ สระที่มีเสียงซ้ำกับเสียงสระแท้ และมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ด้วย มี ๘ รูป คือ ฤ(รึ) ฤา(รื) ฦ(ลึ) ฦๅ(ลื) ำ(อำ) ไ-(ไอ) ใ-(ใอ) และ เ-า(เอา) ลำดับ สระ เสียง สาเหตุการเกิดเสียง ร + อึ เกิดจากเสียงพยัญชนะ ร.เรือ ผสมกับเสียงสระอึ) ฤๅ ร + อือ เกิดจากเสียงพยัญชนะ ร.เรือ ผสมกับเสียงสระอื) ล + อึ เกิดจากเสียงพยัญชนะ ล.ลิง ผสมกับเสียงสระอึ) ฦๅ ล + อือ เกิดจากเสียงพยัญชนะ ล.ลิง ผสมกับเสียงสระอื) ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

12 ๓. เสียงสระเกิน (ต่อ) ลำดับ สระ เสียง สาเหตุการเกิดเสียง ๕ -ำ อะ + ม
เกิดจากเสียงสระอะ ผสมกับเสียงพยัญชนะ ม.ม้า ไ- อะ + ย เกิดจากเสียงสระอะ ผสมกับเสียงพยัญชนะ ย.ยักษ์ ใ- เ-า อะ + ว เกิดจากเสียงสระอะ ผสมกับเสียงพยัญชนะ ว.แหวน ข้อสังเกต อำ ไอ ใอ เอา เป็น สระเกิน คือ สระที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ด้วย ดังนั้น สระเกินเหล่านี้ จึงไม่สามารถมีตัวสะกดได้อีก ย้อน หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

13 หน้าหลักระบบเสียงในภาษาไทย
เสียงพยัญชนะ พยัญชนะต้น มี ๑๘ เสียง พยัญชนะท้าย มี ๘ เสียง พยัญชนะต้นเดี่ยว พยัญชนะต้นคู่ หน้าหลักระบบเสียงในภาษาไทย การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

14 เสียงพยัญชนะ เสียงพยัญชนะ หรือ เสียงแปร คือ เสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอ แล้วกระทบกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปาก เช่น คอ ปุ่มเหงือก ฟัน ริมฝีปาก ซึ่งทำให้เกิดเป็นเสียงต่าง ๆ กัน โดยพยัญชนะไทยมี ๒๑ เสียง ๔๔ รูป ดังต่อไปนี้ ลำดับ เสียงพยัญชนะ ๒๑ เสียง รูปพยัญชนะ ๔๔ รูป ข ฃ ค ฅ ฆ ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

15 เสียงพยัญชนะ (ต่อ) ลำดับ เสียงพยัญชนะ ๒๑ เสียง รูปพยัญชนะ ๔๔ รูป ๔ จ ๕
ช ฌ ฉ ซ ศ ส ษ ด ฎ ต ฏ ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ ๑๐ น ณ ย้อน ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

16 เสียงพยัญชนะ (ต่อ) ลำดับ เสียงพยัญชนะ ๒๑ เสียง รูปพยัญชนะ ๔๔ รูป ๑๑ บ
๑๒ ๑๓ พ ภ ผ ๑๔ ฟ ฝ ๑๕ ๑๖ ญ ย ๑๗ ๑๘ ล ฬ ย้อน ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

17 เสียงพยัญชนะ (ต่อ) หน้าที่ของพยัญชนะ ๑. เป็นพยัญชนะต้น
ลำดับ เสียงพยัญชนะ ๒๑ เสียง รูปพยัญชนะ ๔๔ รูป ๑๙ ๒๐ ห ฮ ๒๑ หน้าที่ของพยัญชนะ ๑. เป็นพยัญชนะต้น ๒. เป็นพยัญชนะท้ายพยางค์ (ตัวสะกด) ๓. เป็นอักษรควบ (ควบแท้ และ ควบไม่แท้) ย้อน ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

18 หน้าที่ของพยัญชนะ (ต่อ)
เสียงพยัญชนะ (ต่อ) หน้าที่ของพยัญชนะ (ต่อ) ๔. เป็นอักษรนำ อักษรตาม ๕. เป็นสระ (อ ว ย ร) ๖. เป็นตัวการันต์ ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องเสียงพยัญชนะ ๑. เสียงพยัญชนะมี ๒๑ เสียง แต่แทนด้วยรูปพยัญชนะ ๔๔ รูป จึงมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน ย้อน ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

19 เสียงพยัญชนะ (ต่อ) ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องเสียงพยัญชนะ (ต่อ) ๒. รูปพยัญชนะมีลักษณะผูกพันกับเสียงวรรณยุกต์ การที่จัดอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ แสดงว่า ตัวพยัญชนะไทย เมื่อผสมสระ แล้วจะเกิดเสียงวรรณยุกต์ติดตามมา ๓. รูปพยัญชนะบางตัวไม่ออกเสียง ได้แก่ พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับ เช่น สงฆ์ วงค์ จันทร์ พยัญชนะที่ตามหลังพยัญชนะสะกดบางคำ เช่น สมุทร พุทธ ร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอักษรควบไม่แท้ เช่น ทรง ทราบ ทรวง ย้อน ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

20 เสียงพยัญชนะ (ต่อ) ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องเสียงพยัญชนะ (ต่อ) ร หรือ ห ที่นำหน้าพยัญชนะสะกดบางคำ เช่น ปรารถนา พรหม - ห หรือ อ ที่นำอักษรเดี่ยว เช่น หลาย หลาก อย่า อยู่ ๔. ตัวอักษรเรียงกัน ๒ ตัว บางครั้งออกเสียงควบ บางครั้งออกเสียง สระแทรก เช่น จมปลัก ปรักหักพัง ๕. ตัว "ว" ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง เช่น สระอัว เช่น กลัว รวย พยัญชนะควบ เช่น ควาย ขวาด พยัญชนะต้น วูบ วาบ อักษรนำ เช่น หวั่น ไหว พยัญชนะท้าย เช่น ราว ร้าว ย้อน หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

21 ๑. พยัญชนะต้น เสียงพยัญชนะต้น คือ เสียงของพยัญชนะตัวแรกที่ประสมกับเสียงสระ เป็นเสียงของทุกเสียงของพยัญชนะไทย เช่น ก้าน ของ ครอบ หลาย กด วูบ กรรม อ่าน อักษรที่พิมพ์ตัวหนาสีแดงคือพยัญชนะต้น คำ เสียงในภาษาไทย พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ ก้าน -า - ของ -อ - หน้าถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

22 ๑. พยัญชนะต้น (ต่อ) คำ เสียงในภาษาไทย พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์
โกรธ -า - ความ -อ - หรู หร -ู - รวย -ัว พยัญชนะที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะต้น ดูได้ที่ เสียงพยัญชนะ พยัญชนะต้น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ พยัญชนะต้นเดี่ยว และ พยัญชนะต้นคู่(พยัญชนะควบ) หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

23 ๑.๑ พยัญชนะต้นเดี่ยว /ห/ เสียง รูป /ก/ ก /ย/ ย ญ อยฺ หฺย /ป/ ป /ค/
ย ญ อยฺ หฺย /ป/ /ค/ ข ฃ ค ฅ ฆ หฺญ /พ/ ผ พ ภ /ง/ /ด/ ฎ ด ฑ /ฟ/ ฝ ฟ /จ/ /ต/ ฏ ต /ม/ ม หฺม /ช/ ฉ ช ฌ /ท/ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ /ร/ ร หฺร /ซ/ ซ ส ศ ษ ศฺร /น/ น ณ หฺน /ล/ ล หฺล ซฺร ทฺร /บ/ /ว/ ว หว /ห/ ห ฮ /อ/ ต่อไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

24 ๑.๑ พยัญชนะต้นเดี่ยว (ต่อ)
เสียงพยัญชนะจากตารางข้างต้น ใช้เป็นพยัญชนะต้นได้ทั้งหมด *ข้อสังเกต/ข้อควรจำ* - เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว จะพบใน รูปพยัญชนะทุกตัว รวมถึง อักษร นำ(ห นำ ต่ำเดี่ยว อ นำ ย) คำควบไม่แท้ (ทร ออกเสียงเป็น ซ, จร ร ไม่ออกเสียง เช่น จริง สร ศร ร ไม่ออกเสียง เช่น สร้อย) ยกเว้น พยัญชนะต้นที่เป็นคำควบกล้ำแท้ ย้อนกลับ หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

25 ๑.๒ พยัญชนะต้นคู่/พยัญชนะต้นควบ
เสียงพยัญชนะควบ คือ เสียงพยัญชนะสองเสียงที่ออกมาพร้อมกันในภาษาไทยมีเสียง /ร/ /ล/ /ว/ ที่ใช้เป็นสียงควบกับเสียงอื่น เช่น - กร ขร คร เช่น กรุ้มกริ่ม ขรุขระ ครื้นเครง - ตร เช่น ตรวจตรา - ปร เช่น ปราบปราม - พร เช่น พร้อมเพรียง - กล ขล คล เช่น กลิ้งกลอก ขลาด คลาคล่ำ - ปล เช่น เปลี่ยนแปลง ต่อไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

26 ๑.๒ พยัญชนะต้นคู่/พยัญชนะต้นควบ (ต่อ)
- พล เช่น โพล้เพล้ - กว ขว คว เช่น แกว่งไกว ขว้างขวาน เคว้งคว้าง * ข้อควรระวัง* - อักษรนำ ร ล ว เช่น หรูหรา หลาย หวาน ไม่ใช่ คำควบกล้ำ และ ไม่ใช่พยัญชนะต้นคู่ เพราะ ไม่ได้ออกเสียงพยัญชนะต้นสองเสียงพร้อมกัน (หร ออกเสียง ร / หล ออกเสียง ล / หว ออกเสียง ว) - คำที่ออกเสียง อะ กึ่งเสียง แต่มีรูปคล้าย คำควบกล้ำ แต่คำเหล่านี้ไม่ใช่ควบควบกล้ำ และไม่ใช่พยัญชนะต้นคู่ เช่น เปรียญ อ่านว่า ปะ-เรียน ปลัด อ่านว่า ปะ-หลัด หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

27 พยัญชนะที่ใช้แทนเสียง
๒. พยัญชนะท้าย เสียงพยัญชนะท้าย หรือ พยัญชนะตัวสะกด มี ๘ เสียง คือ เสียงของพยัญชนะที่ใช้บังคับเสียงท้ายคำ เมื่อพิจารณาเสียงพยัญชนะท้าย กับมาตราตัวสะกดของไทย ได้ดังนี้ เสียงพยัญชนะท้าย มาตราตัวสะกด พยัญชนะที่ใช้แทนเสียง ตัวอย่าง /ก/ แม่ กก ก ข ค ฆ นก มุข ภาค เมฆ /ต/ แม่กด ด จ ช ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ตร ถ ท ธ ศ ษ และ ส นัดดา มัจฉา นุช นาฏ อำนาจ พุธ เพศ โสต ฯลฯ /ป/ แม่กบ บ ป ฟ พ ฟ ภ ธูป กราฟ โลภ หน้าถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

28 พยัญชนะที่ใช้แทนเสียง
๒. พยัญชนะท้าย (ต่อ) เสียงพยัญชนะท้าย มาตราตัวสะกด พยัญชนะที่ใช้แทนเสียง ตัวอย่าง /ง/ กง สอง /น/ กน ญ ณ น ร ล ฬ บุญ ญาณ มาร พาล วิรุฬห์ /ม/ กม ส้ม /ย/ เกย รวย /ว/ เกอว เขียว - แม่ ก กา ย้อนกลับ หน้าถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

29 ๒. พยัญชนะท้าย (ต่อ) เสียงพยัญชนะท้าย หรือ พยัญชนะตัวสะกด มี ๘ เสียง คือ /ก/ /ป/ /ต/ /ม/ /น/ /ง/ /ย/ และ /ว/ *ข้อควรจำ* นอกจากคำที่มีรูปตัวสะกดจากตารางข้างต้นแล้ว ยังมีคำที่ประสมด้วย สระเกิน ที่มีเสียงพยัญชนะท้ายด้วย เพราะสระเกินเกิดจากเสียงสระแท้ คือ สระ -ะ รวมกับเสียงตัวสะกด เช่น - รำ ประสมด้วย สระ -ำ (-ะ + ม) มีเสียงพยัญชนะท้ายเสียง /ม/ - ไป ประสมด้วย สระ ไ- (-ะ + ย) มีเสียงพยัญชนะท้ายเสียง /ย/ ย้อนกลับ หน้าถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

30 ๒. พยัญชนะท้าย (ต่อ) - ใน ประสมด้วย สระ ใ- (-ะ + ย) มีเสียงพยัญชนะท้ายเสียง /ย/ - เกา ประสมด้วย สระ เ-า (-ะ + ว) มีเสียงพยัญชนะท้ายเสียง /ว/ ตัวอย่าง เขาถอนมันสำปะหลังในไร่ มีพยางค์ที่มีเสียงพยางค์ท้าย ดังนี้ - เขา มีเสียงพยางค์ท้าย /ว/ หรือ มาตราตัวสะกด แม่เกอว - ถอน มีเสียงพยางค์ท้าย /น/ หรือ มาตราตัวสะกด แม่กน - มัน มีเสียงพยางค์ท้าย /น/ หรือ มาตราตัวสะกด แม่กน - สำ มีเสียงพยางค์ท้าย /ม/ หรือ มาตราตัวสะกด แม่กม ย้อนกลับ หน้าถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

31 ๒. พยัญชนะท้าย (ต่อ) ตัวอย่าง เขาถอนมันสำปะหลังในไร่ (ต่อ)
ตัวอย่าง เขาถอนมันสำปะหลังในไร่ (ต่อ) มีพยางค์ที่มีเสียงพยางค์ท้าย ดังนี้ - หลัง มีเสียงพยางค์ท้าย /ง/ หรือ มาตราตัวสะกด แม่กง - ใน มีเสียงพยางค์ท้าย /ย/ หรือ มาตราตัวสะกด แม่เกย - ไร่ มีเสียงพยางค์ท้าย /ย/ หรือ มาตราตัวสะกด แม่เกย *หมายเหตุ* พยัญชนะที่ไม่ใช้เป็นตัวสะกด คือ “ฃ ฅ ฉ ฒ ผ ห อ ฮ” ย้อนกลับ หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

32 หน้าหลักระบบเสียงในภาษาไทย
เสียงวรรณยุกต์ เสียง และ รูปวรรณยุกต์ ฝึกผันเสียง หน้าหลักระบบเสียงในภาษาไทย การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

33 เสียงวรรณยุกต์ วรรณยุกต์ คือ เครื่องหมายสำหรับบอกระดับเสียง ใช้เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะหรือข้างบนสระ ทำให้คำมีความหมายแตกต่างกันไป เช่น เสือ เสื่อ เสื้อ เสียงวรรณยุกต์ หรือ เสียงดนตรี ก็คือ เสียงสระ หรือเสียงพยัญชนะ ซึ่งเวลาเปล่งเสียงแล้วเสียงจะมีระดับสูง ต่ำ เหมือนกับเสียงดนตรี สำหรับเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้ในภาษาไทยมี ๕ เสียง รูปวรรณยุกต์ มี ๔ รูป คือ – (เอก) –(โท) –๊ (ตรี) –๋ (จัตวา) เสียงวรรณยุกต์ มี ๕ เสียง คือ สามัญ เอก โท ตรี และ จัตวา ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

34 รูปวรรณยุกต์ และเสียงวรรณยุกต์ไม่จำเป็นต้องตรงกันเสมอไป
เสียงวรรณยุกต์ (ต่อ) รูปวรรณยุกต์ และเสียงวรรณยุกต์ไม่จำเป็นต้องตรงกันเสมอไป สังเกตตารางต่อไปนี้ พยัญชนะต้น เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา หมายเหตุ ก จ ด ต ฎ ฏ บ น ป อ กา ก่า/กาบ ก้า/ก้าบ ก๊า/ก๊าบ ก๋า/ก๋าบ คำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ คำตายพื้นเสียงเป็นเสียงเอก ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห - ข่า ขะ ข้า ข้ะ ขา คำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา ย้อนกลับ ถัดไป การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

35 ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ ฟ ภ ย พ ฮ ญ ล ณ น ม ร ฬ ง ว
เสียงวรรณยุกต์ (ต่อ) พยัญชนะต้น เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา หมายเหตุ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ ฟ ภ ย พ ฮ ญ ล ณ น ม ร ฬ ง ว คา ค่า ค่ะ คาด ค้า คะ ค้ะ คำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ หากผันร่วมกับอักษรสูงจะผัน ได้ครบ ๕ เสียง เช่นคา ข่า ค่า(ข้า) ค้า ขา * คำเป็น ** คำตาย ย้อนกลับ หน้าหลัก การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

36 คำเป็น กลับหน้าเดิม คำตาย การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

37 คำตาย กลับหน้าเดิม คำเป็น การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

38 คำเป็น กลับหน้าเดิม คำตาย การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

39 คำตาย กลับหน้าเดิม คำเป็น การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

40 เดี่ยว สระ ประสม เกิน ระบบเสียงในภาษาไทย วรรณยุกต์ พยัญชนะ
การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย

41 หน้าหลักสื่อการสอนและแบบฝึกหัด
เสียงสระ แบบฝึกหัด เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์ หน้าหลักสื่อการสอนและแบบฝึกหัด การพัฒนาสื่อการสอนและแบบฝึก เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย ด้วยสื่อ ICT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนและแบบฝึกด้วยสื่อ ICT เรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google