งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิก-จ่ายเงินอย่างมืออาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิก-จ่ายเงินอย่างมืออาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิก-จ่ายเงินอย่างมืออาชีพ
สุรีย์ ส.ศรีสุวรรณ คมกริช เวชสัสถ์ หลักสูตร “การเบิก-จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา น.

2 ความเป็นมืออาชีพ จริยธรรม การสื่อสาร การรับฟัง การแบ่งปัน 2

3 Value Chain จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ
ประโยชน์โดยรวมของชาติ ประหยัด 4M 1T กระตุ้นระบบเศรษฐกิจ การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุ รายได้/ ธุรกิจเสริม โปร่งใส/ธรรมภิบาล โบนัส/ผลตอบแทน ความพึงพอใจของ ผู้รับจ้าง การบริการประชาชน 3

4 การพัสดุและการบริหารสัญญา
กำหนดความต้องการ (กรร/กรก) งบประมาณ (กธบ/กรร/กรก) เบิกจ่ายเงิน (กธบ/กรร/กรก คณะกรรมการ) การจัดทำแผน (กธบ) จำหน่ายพัสดุ ควบคุมพัสดุ จัดหาพัสดุ (กธบ/คณะกรรมการ) ดัดแปลงจาก: นายกฤษฎา บุณยสมิต รองอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.), การประปานครหลวง, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 4

5 ผู้รับจ้างรับเงินช้า? ลูกค้าไม่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง
เบิกจ่ายไม่ตามเป้า? ผิดซ้ำซาก? แก้ไขนาน? เสี่ยงทุจริต? ทำไม? ผิดขั้นตอน? ไม่ตรวจสอบก่อนส่ง? ผิดจุดเดิม? ผิดข้อบังคับ? ไม่ถูกระเบียบ? เอกสารไม่ครบ? ผู้รับจ้างรับเงินช้า? เบิกจ่ายถูกตีกลับ? ลูกค้าไม่ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง

6 วิธีพัฒนากระบวนการ Precision Accuracy Speed 6

7 ผลการวิจัยในสายงาน ชวก.(ก3)
จำนวนเอกสารที่คลาดเคลื่อน ตั้งแต่ ต.ค.2558-เม.ย.2559 18 15 18 9 6 3 2

8 ผลการวิจัยในสายงาน ชวก.(ก3)
การเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวนเงิน(ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ

9 วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้และนำแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ การเบิกจ่ายเงินอย่างมืออาชีพ เกี่ยวกับแบบฟอร์มสำเร็จรูปในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของสายงาน ชวก.(ก3) เพื่อลดความเสี่ยงการส่ง-กลับแก้ไขเอกสารที่ผิดพลาดและลดระยะเวลาขั้นตอนการเบิกจ่าย 9

10 ผลกระทบ (Outcome) 10

11 11

12 12

13 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ ผวก. หรือผู้มีอำนาจได้เห็นชอบ
แบบฟอร์มสำเร็จรูป รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ ผวก. หรือผู้มีอำนาจได้เห็นชอบ 13

14 การดำเนินการซื้อ/จ้าง ตาม TOR ที่ได้รับอนุมัติ การจัดทำหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มสำเร็จรูป ขออนุมัติเบิกจ้าง และเห็นชอบราคากลาง ใบขอซื้อ ขอจ้าง การดำเนินการซื้อ/จ้าง ถึง การลงนามสัญญา การจัดทำสัญญา ตาม TOR ที่ได้รับอนุมัติ ขออนุมัติ เบิกเงินค่างาน การจัดทำหนังสือรับรอง ผลงาน [1] [2] [3]

15 แบบประเมินผลการสัมมนา
การจัดซื้อจัดจ้าง line group Q&A ชวก.(ก3) สธพ.กธบ.

16 รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน
ช่วงที่ 2 รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน และตอบคำถามจากกูรู


ดาวน์โหลด ppt การเบิก-จ่ายเงินอย่างมืออาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google