งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

2 วัยทำงาน ตัวชี้วัดหลัก : ประชาชนอายุ ปีดัชนีมวลกายปกติ (BMI ) ร้อยละ 36 ตัวชี้วัดรอง : ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ(การมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ และ/หรือ กิจกรรมทางกายระดับหนัก อย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์ หรือรวมกัน

3 Template - ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

4 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ค่า BMI > 25 เป็นประชาชนที่มีภาวะอ้วน (ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดกรมอนามัยต้องไม่เกิน ร้อยละ 10) จากข้อมูล HDC 32.51

5 ในปีที่ผ่านมาเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมีค่า BMI > 25 ไม่เกินร้อยละ 10 จากข้อมูล HDC

6 GAP จากการนิเทศติดตามงาน - เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและตำบล มีการคัดกรองและบันทึกข้อมูลกลุ่มวัยทำงานและมีการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ. แต่ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการนำมาใช้ ในการแก้ปัญหา - ประชาชนที่มีค่า BMI > 22.9 ขึ้นไปในอายุ 18 – 59 ปี ยังไม่มีการรายงานใน HDC(ตัวชี้วัดอายุใหม่กรมอนามัย) - ข้อมูลเดิม จาก HDC เป็นประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ค่า BMI > 25 เป็นประชาชนภาวะอ้วน - ไม่มีช่องทางการรายงานผู้รับบริการการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. ในระบบ IT - พื้นที่มีการสร้างนวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแต่ไม่ได้นำมาใช้แบบต่อเนื่องหรือขยายต่อให้แพร่หลาย

7 Program Evaluation and Review Technique(PERT) :
ชื่อตัวชี้วัด..1.ประชากรอายุ 18 – 59 ปี มีค่า BMI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36 ในปี ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย ร้อยละ 84 ในปี 2564 ตค- ธค.5๙ มค. - มิย กค. – กย. 60 รพ.รับนโยบายและแนวทางดำเนินงาน DPAC บุคลากรมีทักษะในการดำเนินงานงาน DPAC ปชช.ที่อ้วนละมีโรคได้รับบริการDPAC+NCD -กิจกรรม 3 อ.ทีมงาน DPAC -lส่งรายงาน ประชาชนอายุ 15 ปี – 59 ปี มีค่า BMI ปกติ ร้อยละ 36 รพ.สต.รับนโยบายและแนวทางดำเนินงาน DPAC บุคลากรมีทักษะในการดำเนินงานงาน DPAC กลุ่มเสี่ยงได้รับบริการ ร้อยละ50DPAC/NCD ประชาชนอายุ 15 ปี – 59 ปี มีแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพลดอ้วน/นน.เกิน(SOP) กลุ่มเสี่ยง/ปกติ เข้าร่วมชมรมกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ปชช.ได้รับการประเมิน BMI ร้อยละ 80 มีคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม บูรณาการทั้ง อำเภอ,จังหวัด -กิจกรรม 3 อ.ทีมงาน DPAC -ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน มีข้อมูลนิเทศ รพ./รพ.สต./ชมรม โดยทีม อำเภอ/จังหวัด ประชุมพัฒนาทีมร่วมกับ DPC NCD LTC DHS ตำบลจัดการสุขภาพ มีแบบรายงาน ประเมิน/นิเทศติดตาม ทีมนิเทศได้รับการพัฒนาคุณภาพ มีแผนการนิเทศ

8 เป้าหมายการพัฒนาในระดับอำเภอ ผลงาน (Task ) ระดับอำเภอ
ประเด็นที่กำกับติดตาม ผลงาน (Task ) ระดับอำเภอ ข้อมูล/ทะเบียน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 1. คัดกรองค่า BMI ของ ประชาชนอายุ ปี ร้อยละ 30 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 1. โปรแกรมJHCIS ส่งออก 43 แฟ้ม ส่งเป็นข้อมูล HDC 2. ทะเบียนการคัดกรอง BMI 3.มีข้อมูล จำนวน และทะเบียนรายชื่อการแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย 2.การ ดำเนินงาน คลินิกDPAC 2.1 คลินิก DPAC ใน รพ. 1.รพ.มีข้อมุลการประเมินคลินิกDPAC คุณภาพ 2.มีการวิเคราะห์ปัญหาทีทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คลินิกDPAC คุณภาพ 3.มีแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหา 1.มีคณะทำงานงานDPACที่บูรณาการกับงานอื่นๆ 2.มีการกำหนดกิจกรรมการให้บริการและตารางการให้บริการที่ชัดเจนตามSOPในรพ. และ/หรือชุมชน 3.มีจำนวนผู้รับบริการในคลินิกDPAC (กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 30/กลุ่มป่วยอย่างน้อยร้อยละ 50) 1.มีจำนวนผู้รับบริการในคลินิกDPAC (กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 50/กลุ่มป่วยอย่างน้อยร้อยละ 80) 2.มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีรายงานการประชุมคณะทำงานที่จะพัฒนางาน DPAC คุณภาพ 4.มีผลการประเมินคลินิกDPAC ซ้ำ 2.มีคลินิก DPACผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก ขึ้นไป (คะแนน 80 ขึ้นไป) 1.ผลการประเมินตนเองครั้งที่1 และครั้งที่ 2 2. แผนการแก้ไขปัญหา 3. รายชื่อคณะทำงาน กิจกรรมและตารางการให้บริการคลินิกDPAC 4. ทะเบียนผู้รับบริการคลินิกDPAC 5.รายงานการประชุมการแก้ไขปัญหา

9 ผลงาน (Task ) ระดับอำเภอ
ประเด็นที่กำกับติดตาม ผลงาน (Task ) ระดับอำเภอ ข้อมูล/ทะเบียน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 2.2 การ ดำเนินงาน คลินิก DPAC ใน รพ.สต. 1.มีการจัดตั้งคลินิกDPACใน รพ.สต.ทุกแห่ง 2.รพ.สต.มีข้อมุลการประเมินคลินิกDPACคุณภาพ 3.มีการวิเคราะห์ปัญหาทีทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คลินิกDPAC คุณภาพ 4.มีแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหา 1.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2.มีการกำหนดกิจกรรมการให้บริการและตารางการในรพ.สต.และชุมชน 3.มีจำนวนผู้รับบริการในคลินิกDPAC (กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 20/กลุ่มป่วยอย่างน้อยร้อยละ 30) 1.มีจำนวนผู้รับบริการในคลินิกDPAC (กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 50/กลุ่มป่วยอย่างน้อยร้อยละ 80) 2.มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีรายงานการประชุมคณะทำงานที่จะพัฒนางาน DPAC คุณภาพ 4.มีผลการประเมินคลินิกDPAC ซ้ำ 2.มีคลินิก DPACผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก ขึ้นไป (คะแนน 80 ขึ้นไป) 1.ผลการประเมินตนเองครั้งที่1 และครั้งที่ 2 2. แผนการแก้ไขปัญหา 3. รายชื่อคณะทำงาน กิจกรรมและตารางการให้บริการคลินิกDPAC 4. ทะเบียนผู้รับบริการคลินิกDPAC 5.รายงานการประชุมการแก้ไขปัญหา

10 ผลงาน (Task ) ระดับอำเภอ
ประเด็นที่กำกับติดตาม ผลงาน (Task ) ระดับอำเภอ ข้อมูล/ทะเบียน/รายงานที่เกี่ยวข้อง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 3. การจัด กิจกรรม ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพใน ชุมชน 1.มีข้อมูลชมรม/กลุ่ม ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน(ออกกำลังกาย/อาหาร/ผักปลอดสารพิษ/กลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิตใจ อื่นๆ) และจำนวนสมาชิกในระดับหมู่บ้าน 2.มีข้อมูลการดำเนินงานของชมรมต่างๆในชุมชนเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนปัญหาอุปสรรค 1.ในกรณีที่ไม่มีชมรม/กลุ่มส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้มีการจัดตั้งอย่างน้อย 1 ชมรม/กลุ่ม ต่อ 1 หมู่บ้าน 2.มีข้อมูลการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพการดำเนินงานในชุมชน 3.มีข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมในแต่ละชมรม/กลุ่ม 4.กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมในชมรม/กลุ่ม ร้อยละ 30 กลุ่มป่วยร้อยละ 30 กลุ่มปกติ ร้อยละ 30 5.มีผลการประเมินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น นำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ความดันโลหิต BMI ของสมาชิกในชมรม/กลุ่ม ทุกเดือน 6.มีผลการวิเคราะห์การดำเดินงานของชมรม/กลุ่มในการลดความเสี่ยงของสมาชิกในชมรม/กลุ่ม 1.กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมในชมรม/กลุ่ม ร้อยละ 50 กลุ่มป่วยร้อยละ 50 กลุ่มปกติ ร้อยละ 50 2.ผลการประเมินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น นำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ความดันโลหิต BMI ของสมาชิกในชมรม/กลุ่มทุกเดือน 3.มีผลการวิเคราะห์การดำเดินงานของชมรม/กลุ่มในการลดความเสี่ยงของสมาชิกในชมรม/กลุ่ม 1.กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมในชมรม/กลุ่ม ร้อยละ 60 กลุ่มป่วยร้อยละ 60 กลุ่มปกติ ร้อยละ 60 2.ผลการประเมินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ความดันโลหิต BMI ของสมาชิกในชมรม/กลุ่มทุกเดือน 3.มีผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของชมรม/กลุ่มในการลดความเสี่ยงของสมาชิกในชมรม/กลุ่ม 4.มีการสรุปผลการดำเนินงาน การลดความเสี่ยง ของชมรม/กลุ่ม 1.ทะเบียนชมรม/กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและรายชื่อสมาชิกชมรม/กลุ่ม 2.ข้อมูลรูปแบบการจัดการกิจกรรมและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.ข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้นทุกเดือน 4.ข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานของชมรม/กลุ่มในการลดความเสี่ยง 5.รายงานการประชุมการดำเนินงานของชมรม/กลุ่มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google