งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการออกแบบเบื้องต้น เข้าสู่บทเรียน

2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการออกแบบเบื้องต้น ลงชื่อเข้าใช้บทเรียน

3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการออกแบบเบื้องต้น ยินดีต้อนรับ ปุ่มเข้าสู่บทเรียน

4 เรื่องการออกแบบเบื้องต้น
ปุ่มออก เมนูหลัก สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ คำแนะนำ เนื้อหาบทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบหลังเรียน จุดประสงค์ ผู้จัดทำ คำแนะนำการใช้งาน คำแนะนำสำหรับครู ครูศึกษาเนื้อหาและชี้แจงการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้นักเรียนทราบ คำแนะนำสำหรับนักเรียน นักเรียนเข้าศึกษาตามขั้นตอนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตั้งแต่ต้นจนจบ ห้ามทำลัดขั้นตอน

5 เรื่องการออกแบบเบื้องต้น
ปุ่มออก เมนูหลัก สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ คำแนะนำ เนื้อหาบทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบหลังเรียน จุดประสงค์ ผู้จัดทำ จุดประสงค์ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการออกแบบ และเขียนแบบเบื้องต้น นักเรียนบอกความสำคัญ ความหมาย การออกแบบและเขียนแบบ นักเรียนบอกประเภทการออกแบบ และเขียนแบบได้ นักเรียนสามารถออกแบบ และเขียนแบบได้ นักเรียนสามารถนำงานออกแบบไปสร้างงานจริงได้ นักเรียนมีจิตสำนึกในการทำงานที่ดี ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

6 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
การออกแบบเบื้องต้น ปุ่มHome / ปุ่มออก แบบทดสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ทำแบบทดสอบ

7 การออกแบบเบื้องต้น 1. การออกแบบ มีความสำคัญอย่างไร ก
แบบทดสอบก่อนเรียน 1. การออกแบบ มีความสำคัญอย่างไร ช่วยให้ชิ้นงานสวยงาม ตรงตามจุดประสงของผู้ใช้งาน ได้งานที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของเจ้าของ ผู้สร้างงานมีความคิดสร้างสรร

8 2. การออกแบบแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
การออกแบบเบื้องต้น แบบทดสอบก่อนเรียน 2. การออกแบบแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 2 3 4 5

9 3. ผู้ออกแบบตกแต่ง เรียกว่าอะไร
การออกแบบเบื้องต้น แบบทดสอบก่อนเรียน 3. ผู้ออกแบบตกแต่ง เรียกว่าอะไร สถาปนิก มัณทนากร วิศวกร โฟร์แมน

10 4. การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคาร
การออกแบบเบื้องต้น แบบทดสอบหลังเรียน 4. การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคาร วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ตกแต่ง ผลิตภัณฑ์

11 คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนที่ทำได้
การออกแบบเบื้องต้น ออก คะแนนแบบทดสอบ คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนที่ทำได้ เริ่มทำข้อสอบใหม่ เริ่มทำแบบทดสอบอีกครั้ง

12 การออกแบบเบื้องต้น สถานการณ์ปัญหา เมนูหลัก
ปุ่มออก เมนูหลัก สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ คำแนะนำ เนื้อหาบทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบหลังเรียน จุดประสงค์ ผู้จัดทำ สถานการณ์ปัญหา การออกแบบและการเขียนแบบ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของเจ้าของงาน และสามารถสร้างงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ และชิ้นงานมีความถูกต้อง สวยงาม มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า

13 การออกแบบเบื้องต้น ภารกิจ เมนูหลัก นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ปุ่มออก เมนูหลัก สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ คำแนะนำ เนื้อหาบทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบหลังเรียน จุดประสงค์ ผู้จัดทำ ภารกิจ นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาให้ครบถ้วน ทำแบบทดสอบหลังเรียน ทบทวนเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ

14 นักเรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่
การออกแบบเบื้องต้น ปุ่มออก เมนูหลัก สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ คำแนะนำ เนื้อหาบทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบหลังเรียน จุดประสงค์ ผู้จัดทำ ฐานความช่วยเหลือ นักเรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่

15 ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนทีละเรื่องตามลำดับเนื้อหาจนจบ
การออกแบบเบื้องต้น ปุ่มออก เมนูหลัก สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ คำแนะนำ เนื้อหาบทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบหลังเรียน จุดประสงค์ ผู้จัดทำ เมนูหลัก เนื้อหาบทเรียน คำแนะนำ ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนทีละเรื่องตามลำดับเนื้อหาจนจบ จุดประสงค์ คำชี้แจง ผู้เรียนสามารถเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยควบคุม ซ้าย ขวา ก่อนเรียนผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนหากสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วสามารถเรียนเนื้อหาได้ สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ เนื้อหาบทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ปุ่ม เข้าสู่เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ผู้จัดทำ

16 การออกแบบเบื้องต้น ความหมายการออกแบบ
1/8 ปุ่ม Home ความหมายการออกแบบ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้  เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน

17 กรณีที่ นักออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิตเป็นคนละคนกัน
การออกแบบเบื้องต้น 2/9 2/8 ปุ่ม Home ความสำคัญของการออกแบบ 1. วางแผนการการทำงาน 2. การนำเสนอผลงาน 3. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน กรณีที่ นักออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิตเป็นคนละคนกัน

18 การออกแบบเบื้องต้น ลักษณะการออกแบบ 2/9 3/8 เป็นภาพวาดลายเส้น
ปุ่ม Home ลักษณะการออกแบบ เป็นภาพวาดลายเส้น ภาพระบายสี ภาพถ่าย หรือแบบร่าง แบบที่มีรายละเอียด เช่น แบบก่อสร้าง ภาพพิมพ์ ภาพต่างๆ ใช้แสดงรูปลักษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงาน ที่เป็น 2 มิติ เป็นแบบจำลองหรือของจริง มีลักษณะเป็น 3 มิติ ทำให้ สามารถเข้าใจในผลงานได้ดีกว่า สามารถใช้ในการทดลอง และทดสอบการทำงาน เพื่อหา ข้อบกพร่องได้

19 การออกแบบเบื้องต้น ประเภทของการออกแบบ การออกแบบวิศวกรรม
2/9 4/8 ปุ่ม Home ประเภทของการออกแบบ การออกแบบวิศวกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่ง การออกแบบผลิตภัณฑ์

20 การออกแบบเบื้องต้น การออกแบบทางวิศวกรรม 2/9 5/8
ปุ่ม Home การออกแบบทางวิศวกรรม ต้องใช้ ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตสูง ผู้ออกแบบคือ วิศวกร ซึ่งจะรับผิดชอบ ในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและ กรรมวิธีในการผลิต งานออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า งานออกแบบเครื่องยนต์ งานออกแบบเครื่องจักรกล งานออกแบบเครื่องมือสื่อสาร งานออกแบบอุปกณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ

21 การออกแบบเบื้องต้น การออกแบบทางสถาปัตยกรรม 2/9 6/8
ปุ่ม Home การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่างๆ นักออกแบบสาขานี้เรียกว่า สถาปนิก สถาปัตยกรรมทั่วไป เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั่วไป สถาปัตยกรรมโครงสร้าง เป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน  เป็นการออกแบบที่ต่อเนื่องจากงานโครงสร้าง ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นการออกแบบที่มีบริเวณกว้างขวาง  เป็นการจัดบริเวณพื้นที่ งานออกแบบผังเมือง เป็นการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบซับซ้อนๆ

22 การออกแบบเบื้องต้น การออกแบบตกแต่ง 2/9 7/8
ปุ่ม Home การออกแบบตกแต่ง เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งสิ่งต่าง ๆให้สวยงามและเหมาะสมกับ ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น นักออกแบบเรียกว่า มัณฑนากร งานตกแต่งภายใน งานตกแต่งภายนอก  งานจัดสวนและบริเวณ งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการ การจัดบอร์ด การตกแต่งบนผิวหน้าของสิ่งต่างๆ

23 การออกแบบเบื้องต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2/9 8/8
ปุ่ม Home การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ ชนิดต่างๆงานออกแบบสาขานี้ มีขอบเขตกว้างขวางมากที่สุด งานออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า งานออกแบบเครื่องยนต์ งานออกแบบเครื่องจักรกล งานออกแบบเครื่องมือสื่อสาร งานออกแบบอุปกณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ

24 การออกแบบเบื้องต้น แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เมนูหลัก
ปุ่มออก เมนูหลัก สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ คำแนะนำ เนื้อหาบทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบหลังเรียน จุดประสงค์ ผู้จัดทำ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

25 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
การออกแบบเบื้องต้น ปุ่มHome / ปุ่มออก แบบทดสอบหลังเรียน ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ทำแบบทดสอบ

26 1. การออกแบบมีกี่ประเภท
การออกแบบเบื้องต้น แบบทดสอบหลังเรียน 1. การออกแบบมีกี่ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 ประเภท

27 2. ผู้ออกแบบโครงสร้างอาคาร เรียกว่าอะไร
การออกแบบเบื้องต้น แบบทดสอบหลังเรียน 2. ผู้ออกแบบโครงสร้างอาคาร เรียกว่าอะไร สถาปนิก มัณทนากร วิศวกร โฟร์แมน

28 3. ผู้ออกแบบตกแต่ง เรียกว่าอะไร
การออกแบบเบื้องต้น แบบทดสอบหลังเรียน 3. ผู้ออกแบบตกแต่ง เรียกว่าอะไร สถาปนิก มัณทนากร วิศวกร โฟร์แมน

29 4. ผู้ออกแบบส่วนประกอบอาคาร เรียกว่าอะไร
การออกแบบเบื้องต้น แบบทดสอบหลังเรียน 4. ผู้ออกแบบส่วนประกอบอาคาร เรียกว่าอะไร สถาปนิก มัณทนากร วิศวกร โฟร์แมน

30 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่ทำได้
การออกแบบเบื้องต้น ออก คะแนนแบบทดสอบ คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่ทำได้ เริ่มทำข้อสอบใหม่ เริ่มทำแบบทดสอบอีกครั้ง

31 การออกแบบเบื้องต้น ผู้จัดทำ นายประเทือง ใจแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
เมนูหลัก สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ คำแนะนำ เนื้อหาบทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบหลังเรียน จุดประสงค์ ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ นายประเทือง ใจแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปุ่มHome / ปุ่มออก


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google