งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมองค์กร กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมองค์กร กรมอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมองค์กร กรมอนามัย
วัฒนธรรมองค์กร กรมอนามัย

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ปทุมธานี

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ปทุมธานี

4 Mastery Originality People-centered Humility
เป้าหมาย ประชาชน สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี พันธกิจ พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ (16 แผนงาน 48 โครงการ) 1. P&P Excellence 2. Service Excellence 3. People Excellence 4. Governance Excellence ความสามารถหลักของบุคลากร 1. Business Acumen 2. General Management 3. Leadership วิชาชีพ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(Code of Conduct) Core Value : MOPH Mastery Originality People-centered Humility

5

6

7

8

9 4 Pillars of All HR for DOH Change & Strategy 1 2 3 4
V.Eng 1 2 3 HR Strategy and organization Manpower management ประเด็น ; ยกระดับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การมีส่วนร่วมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้,ในการบริหารกำลังคน Manpower planning Recruitment process On-boarding program on job Program & in house training Retention strategy HR Automation HR Database Equality ; Gender etc. Human Rights KPI setting Target setting Measurement Performance evaluation Consequence management - IDP,CDP - -Compensation Management Performance based management system ประเด็น ; ปฏิรูประบบการวางแผน, การบริหารและพัฒนากำลังคน ประเด็น ; ปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย Overall role of HR HR Governance (HRP,HRM) Capability building (HRD) Succession planning Talent management Job Rotation Career Path เป้าประสงค์ ; กำลังคนมีขนาดพอเพียง และสมรรถนะเหมาะสมทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม เป้าประสงค์ ; ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถจำแนกความแตกต่างในการประเมินผลงานระดับบุคคลและหน่วยงาน เป้าประสงค์ ; เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ ความโปร่งใสในการบริหารกำลังคน Core value & Culture change Communication ประเด็น ; ปรับวัฒนธรรมการทำงาน พัฒนาความสุขในชีวิตการทำงาน Comprehensive transformation change communication program From HEALTH to MOPH/3S Work Life Balance Feed back to DOH HR Evidence Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 4 เป้าประสงค์ ; เพิ่มความสุขและดุลยภาพของชีวิตส่วนตัวและการงานของกำลังคน

10 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (From HEALTH to MOPH/3S)
Core value & Culture change & Communication ประเด็น ; ปรับวัฒนธรรมการทำงาน พัฒนาความสุขในชีวิตการทำงาน การพัฒนากลไกการสื่อสาร DoH Change (Comprehensive transformation change communication program) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (From HEALTH to MOPH/3S) การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance) การพัฒนาระบบการรับฟังเสียงสะท้อนต่องานบริหารทรัพยากรบุคคล (Feed back to DOH HR) การสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)) เป้าประสงค์ ; เพิ่มความสุขและดุลยภาพของชีวิตส่วนตัวและการงานของกำลังคน 4

11 วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย
H E A L T

12 H…Health Model. เป็นต้นแบบสุขภาพ E…Ethics…. มีจริยธรรม A…Achievement…
H…Health Model....เป็นต้นแบบสุขภาพ E…Ethics….มีจริยธรรม A…Achievement….มุ่งผลสัมฤทธิ์ L…Learning….เรียนรู้ร่วมกัน T…Trustworthiness….เคารพและเชื่อมั่น H…Harmony….เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

13 M H A Smart O L Smile P T E Strong
คุณลักษณะบุคลากรกรมอนามัยกับวัฒนธรรมองค์กร Strong M H A Smart O L Smile P T E HEALTH MOPH 3S

14 “HEALTH” Strategies To Drive H E T L A E H DOH. Change
Consequent Management, Engagement L KM, Learning Organization A Performance based Management system E ITA, Code of Conduct H Health Leader, Health Model, Health Literacy Organization

15 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมองค์กร กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google