งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการตลาด Marketing Plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการตลาด Marketing Plan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการตลาด Marketing Plan

2 ความหมาย เป็นแนวทางที่ทำไว้ล่วงหน้าว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างในการปฏิบัติงานทั้งหมดเพื่อให้ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่หรือทิศทางที่วางไว้ เป็นการสื่อสารให้ทุกคนหรือพนักงานองค์กรได้ทราบและรับรู้ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของแต่ละคน ภายใต้งบประมาณ หรือ ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร

3 ประโยชน์ของแผนการตลาด
ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กรธุรกิจเอง ทำให้ทราบ สถานการณ์ของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอดีตที่ดำเนินงานมาแล้ว เป็นการกำหนดทรัพยากร หรืองบประมาณ ที่จำเป็น หรือที่ต้องใช้ ในการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์(ผลลัพธ์ที่คาดหวัง)ขององค์กร ทำให้แต่ละฝ่ายในองค์กรทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป็นการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงาน

4 ส่วนประกอบของแผนการตลาด
วัตถุประสงค์ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting)  กำหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting หรือ Targeting)  การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Market positioning หรือ Positioning) กลยุทธ์ทางการตลาด(รายละเอียดในเอกสารที่แจกในห้อง) ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด แผนปฏิบัติการ (Action Plans) การปฏิบัติการของแต่ละ p ใครทำอะไร หน้าที่ อะไร ทำเมื่อไหร่ ระยะเวลาเท่าไหร่ ใช้งบเท่าไหร่ แผนสำรอง (Contingency Plans)

5 ขั้นตอนการวางแผน ควบคุม วิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดเป้าหมาย
วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ พัฒนา ส่วนประสมทางการตลาด คาดคะเนรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร ควบคุม ปฏิบัติตามแผน ควบคุม

6 วัตถุประสงค์ทางการตลาด
หาข้อมูลให้ครบภาพรวมทางการตลาดเรื่องสินค้าและบริการที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ วิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (SWOT) เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีแผนการดำเนินที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

7 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
จะทำให้ทราบความได้เปรียบทางการแข่งขันและสถานการณ์ความเป็นไปของ สิ่งแวดล้อมรอบๆกิจการหรือธุรกิจ ว่าจะเป็นโอกาสหรืออุปสรรค หาข้อมูลโดยการทำวิจัยทางด้านตลาดเพื่อให้ทราบถึง พฤติกรรม การเรียนรู้ และการ ยอมรับ ของกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้แผนการตลาดที่สร้างมาสอดคล้องกับ ความต้องการ แนวโน้มของความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย และทราบถึงความเป็นไป ได้ของแผนการตลาด

8 PESTEL Analysis Political environment Economic Social Technology
Legal

9 การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting)
การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) เป็น การแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ ตามความชอบของแต่ละกลุ่ม โดยยึดเกณฑ์เพศ วัย รายได้ และรสนิยม เป็นพื้นฐานในการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ เช่น package tour Australia อาจแบ่งตาม รายได้ หรือ รสนิยมของ กลุ่มเป้าหมาย สำหรับ backpacker หรือ luxury group

10 กำหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting หรือ Targeting)
เป็นขั้นตอนการประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด (Market Segments) ที่ กิจการหรือธุรกิจเห็นว่ามีความชำนาญ มีทักษะ มีทรัพยากร หรือมองว่าเป็นส่วนตลาดที่ มีโอกาสทางการตลาด มีศักยภาพสามารถสร้างยอกขายได้ น่าเข้าไปลงทุน เช่น ตอนนี้ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ กำลังเติบโต เนื่อง คนให้ความสนใจบริโภคและคำนึงถึงสุขภาพ มากยิ่งขึ้น

11 การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Market positioning หรือ Positioning)
เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการหรือธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับ คู่แข่งแล้ว ผู้บริโภคจะมีการรับรู้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ อยู่ในตำแหน่งใด เช่น นกแอร์ เป็น สายการบินต้นทุนต่ำหรือ Low Cost Airline ที่ทำให้การขึ้นเครื่องบินเป็นเรื่องไม่ แพงอย่างที่เคยเป็น  และ นกแอร์ก็มีคู่แข่งขันหลายคนให้ผู้บริโภคต้องจดจำและแยกแยะ ดังนั้น นกแอร์จึงวางจุดความแตกต่างหรือ ตำแหน่งทางการตลาดว่า Nok Air, Thailand’s Premium Low Cost Airline คือ ฉันเป็นสายการบินต้นทุน ต่ำ(เหมือนยี่ห้ออื่น)ที่มีความดูดีมีความพิเศษมีความหรู กว่าสายการบินต้นทุนต่ำยี่ห้อ อื่นๆ    ความดูดีพิเศษหรูหรา คือ ความรู้สึกที่นกแอร์อยากให้ลูกค้ารับรู้จดจำ เพื่อ แยกแยะนกแอร์ออกจากสายการบินต้นทุนต่ำยี่ห้ออื่น

12 Financial หรือ การเงิน
Sales potential การพยากรณ์ยอดขายที่เป็นไปได้ Break even analysis วิเคราะห์จุดคุ้มทุน คือวิเคราะห์ว่าจะต้องขายเท่าไหร่จึงจะ ถึงจุดคุ้มทุน ระยะเวลานานเท่าไหร่ จุดคุ้มทุน คือ รายรับ = รายจ่าย รายรับ คือ ปริมาณขาย x ราคา รายจ่าย คือ รายจ่ายคงที่ + รายจ่ายแปรผันต่อชิ้นคูณจำนวนชิ้นสินค้าที่ผลิต ดังนั้นที่จะคุ้มทุนเมื่อ รายรับ = รายจ่าย คำนวณดังนี้ QP = รายจ่ายคงที่ + รายจ่ายผันแปร ปริมาณขาย = Q ราคา = P


ดาวน์โหลด ppt แผนการตลาด Marketing Plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google