งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ วิชา ภูมิศาสตร์ ครูสุภัคศร ปากลาว กลุ่มสาระสังคมศึกษา ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ วิชา ภูมิศาสตร์ ครูสุภัคศร ปากลาว กลุ่มสาระสังคมศึกษา ม.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ วิชา ภูมิศาสตร์ ครูสุภัคศร ปากลาว กลุ่มสาระสังคมศึกษา ม.3

2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
1.การตัดไม้ทำลายป่า 2.การเกษตรที่ผิดวิธีและการขยายตัวของพื้นที่ 3.การขยายตัวของเขตเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม 4.สัตว์ทะเลลดลง การจับสัตว์ทะเลด้วยวิธีการที่รุนแรง 5.ฝนกรดเกิดจากก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง รถยนต์และการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงาน

3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ (ต่อ)
6.สารเคมีและของเสียโรงงานอุตสาหกรรม 7.ปัญหามลพิษทางน้ำทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดลดลงจนถึงขั้นสูญพันธ์ 8.ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก การปล่อยก๊าซเรือน กระจก 9.ปัญหาคราบน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ทะเลและสัตว์น้ำในทะเลเป็นอันมาก

4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
1.การตัดไม้ทำลายป่า 2.การขยายตัวของเขตเมืองและอุตสาหกรรม 3.มลพิษในดินและการพังทลายของหน้าดิน 4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่วนใหญ่เกิดจากการตัดไม้ ทำลายป่า การตัดไม้ทำลายป่า

5 สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
1.อาคารสีเขียวเพื่อสภาวะแวดล้อมการประหยัดพลังงานGREEN BUILDING 2.ชาวต่างถิ่นในสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมใน ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดเอกลักษณ์ที่กลายเป็นชาวอเมริกัน 3.สำนึกสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาคารสีเขียว

6 สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
1. ชุมชนแออัด ในเมืองเซาเปาลูและกรุงรีอูดีจาเนรู ประเทศบราซิล มีการขยายของเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการ เจริญเติบโตของสังคมและระบบเศรษฐกิจ การอพยพเข้าสู่เขต เมืองของประชากรเพื่อหลีกหนีความเสื่อมโทรมของธรรมชาติใน เขตชนบท ทาให้ประชากรในเขตเมืองมีเพิ่มขึ้น ชุมชนแออัด

7 2. เส้นทางคมนาคมในเขตป่าฝน การขยายตัวของพื้นที่ทางเกษตร 3
2.เส้นทางคมนาคมในเขตป่าฝน การขยายตัวของพื้นที่ทางเกษตร 3.การเกษตรอินทรีย์ ด้วยมลพิษในดินและการชะล้างพังทลายของ หน้าดินประกอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้เกิดภัย แล้งทำให้ทวีปอเมริกาใต้เริ่มกับประสบกับปัญหาต่างอย่างรุนแรง จึงเป็นสาเหตุให้ประชากรเริ่มตื่นตัวที่จะแก้ไขปัญหาและปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง

8 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
1.การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา 2.พลังงานทดแทนในทวีปอเมริกาเหนือ 3.สหรัฐอเมริกากับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 4. การลดปัญหาชุมชนแออัดในเมืองเม็กซิโกซิตี

9 การอนุรักษ์ทรัพยากรในทวีปอเมริกาใต้
1.พลังงานทดแทนในประเทศบราซิล 2.การลดอัตราการทำลายพื้นที่ป่าฝน 3.บทบาทของทวีปอเมริกาใต้ในการลดภาวะโลกร้อน

10 ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยได้รับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
1.การตัดไม้ทำลายป่าในทวีปอเมริกาใต้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ เกิดภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อไทยอย่างรุนแรงเช่นน้ำท่วม ภัยแล้ง โรคระบาดเป็นต้น 2.การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนโยบายของสหรัฐอเมริกาส่งผล ต่อเศรษฐกิจของไทย เช่น มีการกำหนดสินค้าบางประเภทจาก ประเทศที่ไม่ได้กำหนดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีผลทำ ให้เกิดการกีดกันทางการค้าแก้ประเทศไทยที่ยังไม่ได้กำหนด อัตราการปล่อยก๊าซที่ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt เรื่องสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ วิชา ภูมิศาสตร์ ครูสุภัคศร ปากลาว กลุ่มสาระสังคมศึกษา ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google