งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์ ความหมายของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์

2 กว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์
ประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้ ประดิษฐ์ ลูกคิด ซึ่งได้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยคำนวณที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก ปีพ.ศ นักคณิตศาสตร์ชื่อ John Napier ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยใน การคำนวณขึ้นมาเรียกว่า Napier’s Bones ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายตารางสูตรคูณ ในปี พ.ศ นักคณิตศาสตร์ชื่อ Blaise Pascal ได้ออกแบบเครื่องมือช่วยในการคำนวณ โดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟือง

3 กว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์
ในปีพ.ศ นักประดิษฐ์ชื่อ Joseph Marie Jacquard ได้พัฒนาเครื่องทอผ้าโดยใช้บัตรเจาะรูในการบันทึกคำสั่ง ควบคุมเครื่องทอผ้าให้ทำตามแบบที่กำหนดไว้ ในปีพ.ศ Charles Babbage ศาสตราจารย์ทาง คณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ได้สร้างเครื่องหา ผลต่าง ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้คำนวณและพิมพ์ตารางทาง คณิตศาสตร์อย่างอัตโนมัติ แต่ก็ไม่สำเร็จตามแนวคิด แต่ ได้พัฒนาเครื่องมือชนิดหนึ่งว่า เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)

4 กว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ 1. ส่วนเก็บข้อมูล 2. ส่วนประมวลผล 3. ส่วนควบคุม เป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ระหว่างส่วนเก็บข้อมูลและส่วนประมวลผล 4. ส่วนรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ จากการคำนวณด้วย เครื่องวิเคราะห์นี้มีลักษณะใกล้เคียงกับส่วนประกอบ ของระบบคอมพิวเตอร์

5 ความหมายของคอมพิวเตอร์

6 คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computer ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ  ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"

7 คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป  นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก เช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้ 

8 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ยุคแรก เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสูญญากาศ จึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้ หลอดขาดบ่อย การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลข คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ โดยมีแกนเฟอร์ไรท์เป็นหน่วยความจำ มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในรูปของสื่อบันทึกแม่เหล็ก คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม โดยวงจรรวมแต่ละตัวจะมีทรานซิสเตอร์ บรรจุอยู่ภายใน

9 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ เป็นยุคของคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรความจุสูงมากทำให้ขนาด เครื่องคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กลง สามารถตั้งบนโต๊ะใน สำนักงาน หรือพกพาเหมือนกระเป๋าหิ้วไปในที่ต่าง ๆ ได้ คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยในการ ตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรอบรู้ ต่าง ๆ เข้าไว้ในเครื่อง

10 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

11 ชนิดของคอมพิวเตอร์ 1. ไมโครคอมพิวเตอร์ 2. สถานีงานวิศวกรรม
3. มินิคอมพิวเตอร์ 4. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 5. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google