งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานผู้ป่วยนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานผู้ป่วยนอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานผู้ป่วยนอก
งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครพิงค์

2

3

4

5 โครงการ “OPD ลดต้นเพิ่มดอกออก ผลลัพธ์ฉับไว”
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการในห้อง ตรวจ งานผู้ป่วยนอก

6 เป้าหมาย 1.การลดระยะเวลารอคอย และ waiting time 2.เพิ่มความพึงพอใจในผู้รับบริการ 3.เพิ่มความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยนอก

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ในทีมงานแต่ละห้องตรวจ งานผู้ป่วย นอก จำนวน ๑๐๐ คน แบ่งเป็น๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน เนื้อหา กิจกรรม ๑.การทำ SWOT Analysis ในแต่ละห้องตรวจ ๒.การมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการบริการที่เป็นเลิศของแต่ ละห้องตรวจ ๓.การหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันและการตั้งเป้าหมายการ ให้บริการในปี ๒๕๖๐ ๔.สรุปผลการดำเนินงาน

8 รุ่นที่ 1

9 รุ่นที่ 2

10

11

12 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานผู้ป่วยนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google