งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างโลก

2 ส่วนต่างๆ ของโลก โลกของเราสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม คือ

3 ส่วนต่างๆ ของโลก 1. ชีวภาค (Biosphere)
ส่วนของผิวโลกและบริเวณใกล้เคียงผิวโลกที่เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลก

4 ส่วนต่างๆ ของโลก 2. อุทกภาค (Hydrosphere)
ส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดบนพื้นผิวโลกที่

5 ส่วนต่างๆ ของโลก 3. บรรยากาศ (Atmosphere)
อากาศที่อยู่รอบๆ โลกตั้งแต่ผิวพื้นดินไปจนถึงระดับสูงกว่า 800 กิโลเมตร

6 ส่วนต่างๆ ของโลก 4. ธรณีภาค (Lithosphere)
ส่วนของโลกที่เป็นของแข็งห่อหุ้มอยู่รอบนอกสุดของโลก

7 โครงสร้างของโลก นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาวิธีการต่างๆ ที่จะศึกษาโครงสร้างโลก แบ่งการศึกษาได้ ดังนี้ 1. การศึกษาโลกทางตรง เช่น

8 โครงสร้างของโลก 2. การศึกษาโลกทางอ้อม เช่น

9 โครงสร้างของโลก การศึกษาลักษณะโครงสร้างโลก สามารถศึกษาทางอ้อมได้จากคลื่นไหวสะเทือนที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งคลื่นไหวสะเทือน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. คลื่นในตัวกลาง (body wave) 2. คลื่นพื้นผิว (surface wave)

10 โครงสร้างของโลก คลื่นในตัวกลาง (body wave)
1. คลื่นปฐมภูมิ หรือ คลื่น P (Primary waves, P waves)  เป็นคลื่นที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้  เป็นคลื่นตามยาว เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วประมาณ 4-7 กิโลเมตรต่อวินาที

11 โครงสร้างของโลก คลื่นในตัวกลาง (body wave)
2. คลื่นทุติยภูมิ หรือ คลื่น S (Secondary waves, S waves)  เป็นคลื่นที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้น

12

13

14 เป็นของแข็งแกร่ง

15 โครงสร้างของโลก นักธรณีวิทยาแบ่งโครงสร้างภายในของโลก โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งตามองค์ประกอบของหินและทางเคมี ดังนี้

16

17

18 โครงสร้างของโลก 1. เปลือกโลก (Crust)
 ส่วนที่เป็นแผ่นดินทั้งหมด มีซิลิคอน (Si) อะลูมิเนียม (Al) และแมกนีเซียม (Mg) เป็นองค์ประกอบหลักในเนื้อดิน และหินของเปลือกโลก  มีความหนาประมาณ 0-50 กิโลเมตร  หินที่พบส่วนใหญ่เป็นหินอัคนี และหินตะกอน  เปลือกโลกมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป และส่วนที่เป็นใต้มหาสมุทร

19 โครงสร้างของโลก 1. เปลือกโลก (Crust)
1.1 เปลือกโลกภาคพื้นทวีป (Continental crust)  เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกเป็นส่วนใหญ่  อยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ กิโลเมตร  หินที่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นซิลิกากับอะลูมินา  เรียกชื่อชั้นที่เป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปอีกชื่อว่า “ไซอัล”

20 โครงสร้างของโลก 1. เปลือกโลก (Crust)
1.2 เปลือกโลกใต้มหาสมุทร (Oceanic crust)  เป็นส่วนของเปลือกโลกที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำ  มีความหนาประมาณ 5-10 กิโลเมตร  หินที่เป็นส่วนประกอบเป็นหินบะซอลต์ ที่มีสีเข้ม เช่น สีเทาดำ สีเขียวแก่  เรียกชื่อชั้นที่เป็นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรอีกชื่อว่า “ไซมา”

21

22 2. ชั้นเนื้อโลก (mantle)
โครงสร้างของโลก 2. ชั้นเนื้อโลก (mantle)  ชั้นของโลกที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแก่นโลก  มีความหนาประมาณ 2,900 กิโลเมตร  บางส่วนเป็นหินหลอมเหลว หรือหินหนืด  แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นเนื้อโลกส่วนบน กับชั้นเนื้อโลกส่วนล่าง

23 2. ชั้นเนื้อโลก (mantle)
โครงสร้างของโลก 2. ชั้นเนื้อโลก (mantle) 2.1 เนื้อโลกส่วนบน (Upper mantle)  ประกอบด้วยส่วนของชั้นธรณีภาคกับชั้นฐานธรณีภาค (asthenosphere)  มีความหนาประมาณ กิโลเมตร มีสภาพเป็นพลาสติก ทำหน้าที่คล้ายฉนวนกันความร้อนจากชั้นเนื้อโลกส่วนล่าง  มีความยืดหยุ่นเพื่อการปรับตัวจากการเคลื่อนไหวของชั้นธรณีภาค อุณหภูมิประมาณ 1,400-3,000 องศาเซลเซียส

24 2. ชั้นเนื้อโลก (mantle)
โครงสร้างของโลก 2. ชั้นเนื้อโลก (mantle) 2.1 เนื้อโลกส่วนบน (Upper mantle)  ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลกซึ่งเป็นชั้นหินแข็ง รวมเรียกว่า “ธรณีภาค”  มีความหนาประมาณ กิโลเมตร มีสภาพเป็นหินหลอมละลายร้อน หรือเรียกว่า “หินหนืด (magma)” เป็นของเหลวร้อนที่แน่นและหนืดกว่าตอนบน  มีความสำคัญ เพราะเป็นชั้นที่มีลักษณะคล้ายฉนวนป้องกันความร้อนจากแมกมาในชั้นเนื้อโลกไม่ให้แผ่ความร้อนขึ้นมากเกินไป

25 2. ชั้นเนื้อโลก (mantle)
โครงสร้างของโลก 2. ชั้นเนื้อโลก (mantle) 2.2 เนื้อโลกส่วนล่าง (Lower mantle)  เรียกอีกอย่างว่า ชั้นมัชฌิมภาค  เป็นชั้นที่อยู่ใต้ฐานธรณีภาค มีสภาพเป็นของแข็ง อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลก 350-2,900 กิโลเมตร  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยซิลิเกตของเหล็ก และแมกนีเซียม  อุณหภูมิประมาณ องศาเซลเซียส

26 โครงสร้างของโลก แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซิก (Mohorovicic discontinuity)
 แบ่งเขตระหว่างเปลือกโลกกับชั้นเนื้อโลก  มีความหนาประมาณ 50 กิโลเมตร

27 โครงสร้างของโลก 3. แก่นโลก (Core)
 ส่วนชั้นในสุดของโลก ถัดจากชั้นเนื้อโลกมีความหนาแน่น และความดันสูงมาก  มีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 6,670 องศาเซลเซียส มีรัศมียาวประมาณ 3,500 กิโลเมตร  ประกอบด้วยธาตุเหล็ก และนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่  แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ แก่นโลกชั้นนอก (outer core) กับแก่นโลกชั้นใน (inner core)

28 โครงสร้างของโลก 3. แก่นโลก (Core) 3.1 แก่นโลกชั้นนอก (Outer core)
 อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลกประมาณ 2,900–5,000 กิโลเมตร มีความหนาประมาณ 2,270 กิโลเมตร  แก่นโลกชั้นนี้เป็นของเหลว ประกอบด้วย สารละลายเหล็กเหลวหนักที่มีธาตุเหล็ก และนิกเกิล การไหลหมุนวนไปมาของสารละลายนี้เองที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่า คือ สาเหตุที่ทำให้โลกมีสนามแม่เหล็ก

29 โครงสร้างของโลก 3. แก่นโลก (Core) 3.2 แก่นโลกชั้นใน (inner core)
 อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลกระหว่าง 5,000 กิโลเมตร กับจุดศูนย์กลางโลก (ประมาณ 6,370 กิโลเมตร) มีความหนาประมาณ 1,216 กิโลเมตร  อุณหภูมิที่ใจกลางอาจสูงถึง 6,000 องศาเซลเซียส  ประกอบด้วยธาตุนิกเกิล และธาตุที่มีความถ่วงจำเพาะสูงมาก อยู่ในสภาพของแข็ง

30

31 โครงสร้างของโลก นักธรณีวิทยาได้แบ่งโครงสร้างของโลก โดยใช้องค์ประกอบทางคลื่นไหวสะเทือนเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ชั้น 1. ชั้นธรณีภาค (lithosphere) ส่วนของโลกที่เป็นของแข็งห่อหุ้มอยู่รอบนอกสุดของโลก หมายถึง ชั้นเปลือกโลกทั้งหมดกับชั้นบางๆ ของเนื้อโลก มีความหนาเฉลี่ย กิโลเมตร

32 โครงสร้างของโลก 2. ชั้นฐานธรณีภาค (asthenosphere)
 เป็นชั้นที่ถัดจากธรณี ภาคในส่วนเนื้อโลก  มีความอ่อนตัว และความเป็นพลาสติกมากกว่าธรณีภาค เพื่อปรับให้ธรณีภาคอยู่ในภาวะสมดุล  อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลก กิโลเมตร  เป็นบริเวณที่เกิดหินหนืด  คลื่นแผ่นดินไหวหรือคลื่นไหวสะเทือน เมื่อเคลื่อนผ่านชั้นนี้จะมีความเร็วลดลง

33 โครงสร้างของโลก 3. ชั้นมัชฌิมภาค (mesosphere)
 เป็นชั้นที่อยู่ใต้ฐานธรณีภาค และเหนือแก่นโลก  อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลก กิโลเมตร  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยซิลิเกตของเหล็ก และแมกนีเซียม

34 โครงสร้างของโลก 4. แก่นโลกชั้นนอก (outer core)
 อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลก 2,800-5,100 กิโลเมตร  ประกอบด้วยของไหล ที่มีธาตุเหล็กและนิกเกิลเป็นส่วนประกอบ

35 โครงสร้างของโลก 5. แก่นโลกชั้นใน (inner core)
 เป็นชั้นที่มีความลึกจากชั้นแก่นโลกชั้นนอกลงไป  ประกอบด้วยธาตุนิกเกิล และธาตุที่มีความถ่วงจำเพาะสูงมาก อยู่ในสภาพของแข็ง


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google