งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการพัฒนาตนเองและทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการพัฒนาตนเองและทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการพัฒนาตนเองและทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
Activities, self-development and quality teams to work efficiently.

2 จุดเริ่มต้นของการมีกิจกรรม
ปัจจุบันการทำงานทั้งภาคเอกชนหรือภาค รัฐบาลจำเป็นต้อง ทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันใช้ความคิด รู้จัก รับฟัง เหตุผล และความคิดเห็นของกันและกันรวมทั้งรู้จักการแก้ไข ปัญหาร่วมกัน ฉะนั้นการบริหารทีมงานด้วย WalkRally จึงเป็นวิธีการ หนึ่งเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน

3 กิจกรรม "Walk Rally" คือกิจกรรม เพื่อแก้ไขและละลายพฤติกรรม ตลอดจนเป็นการสร้างทีมให้แข็งแกร่งในองค์กร การ จะสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและของคนอื่น เห็น ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ต้องใช้วิธีฝึกฝนให้มีโอกาสทำงานร่วมกันจริง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และต้องเป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างให้เกิดเป็น พฤติกรรมจึงจะได้ผล เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนและต้องเข้าใจด้วยว่าคนอื่น ๆ ในองค์กรก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป และการ งานทุกอย่างมีความสำคัญต่อกันและกัน ดังนั้นหากทุกคนในองค์กรสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือ ฝ่ายหนึ่งต่อฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มใจแล้ว บรรยากาศในการทำงานขององค์กรจะดีขึ้น พนักงานทุกคนมีความ กระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานด้วยใจ ไม่ถูกบังคับให้ต้องทำงาน และทุกคนให้ความร่วมมือกันในการ แก้ไขปัญหา และความขัดแย้ง ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวก็จะลดลง ส่งผลให้การทำงานดีขึ้น เป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานอย่างชัดเจน

4 วัตถุประสงค์ - ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดหาปัญหา แก้ไขปัญหาอย่างเป็น ระบบ และมีการวางแผนงานที่ดี - ให้มีความสามัคคีในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรมีทีมงานที่ดี - ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น - ให้ปรับเปลี่ยนการทำงานอันจะกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการ ทำงานมากขึ้น - ให้พนักงานมีความสนิทสนมใกล้ชิดและรู้ใจ ตลอดจนศึกษากันมากขึ้น - ให้องค์กรได้มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการทำงาน และมีจิตใจที่ ดีต่อการทำงานต่อเพื่อนและองค์กร

5 กิจกรรมแบ่งได้ 2 แบบ INDOOR และ OUTDOOR

6 กิจกรรม แบบ INDOOR กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคย - สมาชิกทุกคนสร้างคุ้นเคยระหว่างกัน และลดช่องว่างระหว่างกัน ทำให้สามารถเข้าถึงการ พัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการระดมสมองในการทำงาน - เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบและการระดมสมองในการทำงานเป็นทีม กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ - การแก้ไขปัญหาต่างๆ คือความคิดของสมาชิกทุกคน ความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ และเมื่อสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจสานต่อความคิดให้เกิดเป็นรูปธรรม ความสำเร็จก็จะปรากฏ ให้เห็นด้วยความภูมิใจในผลงาน กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารระหว่างทีมงาน - ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานปรารถนา เพราะเป็น การป้องกันความผิดพลาดและการขัดแย้งกันที่ต้นเหตุ อุปสรรคต่างๆ ของการสื่อสารต้องกำจัด ให้หมดไป และต้องแน่ใจว่าสมาชิกเข้าใจตรงตามความหมายที่ต้องการจะบอกเท่านั้น กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม - สมาชิกทุกคนสามารถฝึกวิสัยทัศน์ในการทำงาน และความร่วมมือในการทำงาน

7 กิจกรรม แบบ OUTDOOR กิจกรรมพัฒนาความสามัคคี - สมาชิกภายในทีมได้เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งได้รู้สึกถึงความยากลำบากรวมกัน และเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในทีม รวมถึงรับฟังคำสั่งจากผู้นำทีม ความสำเร็จของทีมอยู่ที่ความพร้อมเพรียง - การทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนต้องมีความพร้อมเพรียงในการทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ - การทำงานร่วมกันเป็นทีม สมาชิกแต่ละคนต้องมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน กิจกรรมการวางแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยง - การทำงานเป็นทีมหากมีการวางแผนที่ดี โดยมองถึงความเสี่ยงที่ต้องพบ วิเคราะห์ถึงความ คุ้มค่าและผลลัพธ์ที่อาจได้รับหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น รวมถึงมองความสามารถของผู้ร่วมทีม ในการแจกจ่ายงาน

8 ประโยชน์ต่อการทำงาน 1. ทำให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทำตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพราะกฎมี ความสำคัญมาก เนื่องจาก Walk Rally ทำให้เห็นถึงผลเสียของการฝ่าฝืนกฎอย่างชัดเจน 2. รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม (รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันใช้ความคิด รู้จักรับฟังเหตุผล และความ คิดเห็นของกันและกัน รวมทั้งได้รู้จัก การแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย) 3. รู้จักทำงานตามขั้นตอน 4. งานในโรงงาน Process ทุกแผนก ก่อนทำงานการดู Process แบบดูแผนที่เมื่อทำงานจะได้ไม่ ผิดพลาดและละเอียดรอบครอบขึ้น รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วย 5. เป็นการฝึกการจัดการและการดำเนินงาน ถ้าการจัดการของ Team Leader ไม่รัดกุมจะส่งผลให้ทีม แพ้ได้เปรียบเสมือนกิจการที่มีการ จัดการไม่ดีจะส่งผลให้กิจการล้มเหลวได้ 6. สามารถนำวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการและบริหารทีมที่ดีของทีมที่ชนะมาบริหารงานในส่วนที่ตัวเอง รับผิดชอบ 7. ทำให้รู้ระดับการศึกษา ความคิดเห็น ขีดความสามารถและรู้จุดอ่อนของลูกทีมแต่ละคู่ และนำมาทำ การแก้ไขโดยวิธีการสอน

9 ประโยชน์ส่วนตน 1. ทำให้เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ 2. เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน 3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล รับฟังคำพูดของผู้อื่น 4. ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา และรู้จักรักษาเวลา 5. ทำให้มองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง 6. กระตุ้นให้เกิดความพยายามและความอดทน 7. ทำให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการออกกำลังกาย 8. ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการไปดูของจริงจากสถานที่จริง 9. เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

10 กิจกรรม Team Building ในสถานที่
ที่ได้รับความนิยมจาก Making Team โดยกิจกรรมประเภทนี้จะเริ่มต้นที่ห้องประชุมในโรงแรม ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับ การรวบรวมสมาชิกในทีม การให้คำแนะนำและข้อมูลต่าง ๆ สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของสมาชิกแต่ละคน และเรามีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

11 Balloon Balance เกมนี้ถูกออกแบบเพื่อแสดงให้ผู้เล่นได้เห็นว่า เราสามารถทำสิ่งที่เห็นว่า เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ และเพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือ สมาชิกคนอื่น ๆ ในทีม กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับทุกคน กิจกรรมนี้จะทำให้เกิด การไว้วางใจ ในทีม

12 Blindfold polygon สมาชิกในทีมทุกคนจะถูกผิดตา และจะมีเชือกวางไว้ตรงกลาง สมาชิกจะถูกสั่งให้เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ เพื่อหาเชือกเส้นนั้น จากนั้นสมาชิกจะต้องทำให้เชือกออกมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนด เราอาจจะทำการบันทึกเทประหว่างที่สมาชิกกำลังทำกิจกรรม เพื่อที่จะได้นำเทปนี้มาวิเคราะห์ถึง ประสิทธิภาพในการสื่อสารภายใต้แรงกดดันของทีม กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับทุกคน กิจกรรมนี้จะทำให้เกิด การสื่อสาร ในทีม

13 Change Wave กิจกรรมที่ท้าทายนี้จะช่วยในเรื่องของการร่วมมือร่วมใจในทีม ผู้เล่นจะต้องทายปัญหาที่เกี่ยวกับการคำนวณ ทีมทุกทีมจะเริ่มต้นเกมที่ตำแหน่งที่หนึ่ง โดยที่ จะต้องมีอุปกรณ์ 1 ชิ้นที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพของทีมในขณะนั้น จุดหมายของเกมนี้คือ ผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนจากตำแหน่งที่หนึ่ง ไปยังตำแหน่งของผู้ชนะให้ได้ โดยที่ห้ามสูญเสีย สมาชิกในทีมเด็ดขาด กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับทุกคน และจะช่วยในเรื่องการตัดสินใจที่น่าพึงพอใจ กิจกรรมนี้จะทำให้เกิด การร่วมมือร่วมใจ

14 Chicken, Dog, Rice เกมนี้เป็นเกมที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถช่วยให้ผู้เล่นได้รู้จักกับการคิดนอกกรอบ, การวางแผน และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จะมีผู้เล่นในทีมหนึ่งคนเป็นชาวนา และจะต้องนำลูกทีมที่เหลือซึ่งเปรียบเหมือนชาวบ้าน ข้ามแม่น้ำไป โดยชาวนาจะต้องนำสุนัข ไก่ และข้าวสารข้ามมาด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญคือ เรือที่ชาวนาใช้นั้นสามารถพาเขาและของอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นข้ามไปด้วยได้ และมีแค่ชาวนา คนเดียวที่สามารถสั่งสุนัขของเค้าหยุดกินไก่ และสั่งให้ไก่หยุดกินข้าวสารได้ กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับทุกคน และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการละลายพฤติกรรมที่ดีอีก ด้วย กิจกรรมนี้จะทำให้เกิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ ในทีม

15 ถอดรหัส (Code Breaking)
เกมนี้เป็นเกมที่ท้าทายผู้เล่น และช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นรู้จักการคิดนอกกรอบ และการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แต่ละทีมจะได้รับรหัสหรือคำใบ้ ซึ่งทีมแรกที่สามารถถอดรหัสได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ เกมนี้ ยังช่วยทดสอบในเรื่องของการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม และยังช่วยให้เข้าใจถึง การทำงานร่วมกันของสมาชิกแต่ละคนด้วย กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลาง กิจกรรมนี้จะทำให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ในทีม

16 Color Square Shuffle เกมนี้เป็นเกมการต่อจิกซอว์ ที่จะบังคับให้สมาชิกในทีมแต่ละคนทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน รวมทั้งยังช่วยฝึกในเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้เล่นแต่ ละคนจะต้องผลัดเปลี่ยนกันเคลื่อนย้ายแผ่นจิกซอว์ทีละชิ้น และจะต้องทำให้เกิดเป็นรูปร่าง หรือลวดลายต่าง ๆ ขึ้นมา กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับทุกคน กิจกรรมนี้จะทำให้เกิด การคิดอย่างสรรค์สรรค์ และฝึก การเป็นผู้นำ

17 การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Colored Thinking Hats)
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของ Edward De Bono คือการคิดต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ในการเสาะหา มุมมองใหม่ ๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ การ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรับฟังผู้อื่น การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเราจากมุมมองที่หลากหลาย เป็นความคิดที่ดีในการสร้างกลยุทธ์ และยัง ช่วยทำให้รู้จักตัดสินใจในสิ่งที่มีความซับซ้อนได้ดีขึ้นด้วย ซึ่งในเกมนี้เราจะกำหนดสถานการณ์ขึ้นมา และ จะให้สมาชิกได้ทำการคิดวิเคราะห์ โดยจะต้องสวมหมวกทีละสี เพื่อแสดงถึงแนวทางการคิดและวิธีการคิด ทั้ง 6 แบบ กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง สนับสนุนให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรับฟังผู้อื่น กิจกรรมนี้จะทำให้เกิด การสื่อสาร, การร่วมมือร่วมใจ และ การคิดอย่างสร้างสรรค์

18 ไม้ลอยได้ (Helium Stick)
Helium Stick is a challenge to promote teamwork and careful planning. เกมนี้เป็นเกมที่ส่งเสริมในเรื่องของการทำงานเป็นทีมและการวางแผนอย่าง ละเอียด โดยสมาชิกในทีมทั้งหมดจะต้องช่วยกันบังคับไม้ที่กำลังลอยอยู่นั้นให้ เลื่อนต่ำลงไปให้ถึงพื้น พร้อมกับต้องข้ามสิ่งกีดขวางต่าง ๆ กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับทุกคน กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมทางด้านการเป็นผู้นำ ความอดทน และการร่วมมือร่วม ใจ กิจกรรมนี้จะทำให้เกิด การเป็นผู้นำ และ การร่วมมือร่วมใจ

19 คำถาม ชื่อกิจกรรมที่ใช้เพื่อแก้ไขและละลายพฤติกรรมคืออะไร
ชื่อกิจกรรมข้างต้น แบ่งกิจกรรมออกเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง กิจกรรม Team Building มีกี่กิจกรรม มีชื่ออะไรบ้าง จุดประสงค์หลักของการสร้างกิจกรรมต่างๆ คืออะไร หัวเรื่องกิจกรรมที่ทางกลุ่มนำเสนอแบ่งออกเป็นกี่แบบ คือ อะไรบ้าง

20 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
นาย ธีรพงษ์ ทัดช่อม่วง รหัสนักศึกษา ปวส.1/4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก น.ส.ปิยะธิดา วันประภา รหัสนักศึกษา ปวส.1/4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก น.ส.ณัฎฐาพร ผุดผจญ รหัสนักศึกษา ปวส.1/4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก น.ส.ไข่มุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รหัสนักศึกษา ปวสพ.1/4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการพัฒนาตนเองและทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google