งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์อัตรากำลัง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์อัตรากำลัง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์อัตรากำลัง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
สายสนับสนุน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 6 ก.พ.58

2 ใช้ FTE ในการวิเคราะห์ภาระงานทั้งหมด
โครงสร้างสายสนับสนุน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รอบที่ 1 กลุ่มอำนวยการ ใช้ FTE ในการวิเคราะห์ภาระงานทั้งหมด ฝ่ายบริหารทั่วไป (รพศ./ รพท.) ฝ่ายการเงินและบัญชี (รพศ.) ฝ่ายการเงินและพัสดุ (รพท.) ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา (รพศ.) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (รพศ./รพท.) ฝ่ายโภชนาการ (รพศ./ รพท.) ฝ่ายสวัสดิการสังคม (รพศ./ รพท.) การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารงานส่วนภูมิภาค ตามหนังสือ สป. ที่ สธ /ว 76 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547

3 ใช้ FTE และ Service Base ในการวิเคราะห์ภาระงาน
โครงสร้างสายสนับสนุน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รอบที่ 2 กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ใช้ FTE และ Service Base ในการวิเคราะห์ภาระงาน กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารงานส่วนภูมิภาค ตามหนังสือ สป. ด่วนมาก ที่ สธ /ว 29 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555

4 เหตุผลที่ปรับจาก FTE มาใช้ Service Base ในบางภาระงาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน FTE V.1 โดยการใช้ FTE ในการวิเคราะห์ พบว่า การมอบหมายงานของแต่ละ รพ. ไม่เหมือนกัน และไม่ตรงตามโครงสร้าง เช่น งานตรวจสอบภายใน บางแห่งอยู่ในกลุ่มงานบริหาร บางแห่งอยู่กับพัสดุ บางแห่งอยู่กับการเงินฯ กระบวนการทำงานมีหลายรูปแบบ เช่น งานซักฟอก มีทั้งดำเนินการเองทั้งหมด จ้างเหมาบริการบางส่วนหรือทั้งหมด ระบบการทำงานต่างกัน บางแห่งมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน บางแห่งใช้ระบบ Manual ทำให้เวลาทำงานแตกต่างกัน แต่ละ รพ. มีบริบทแตกต่างกัน บางแห่งอยู่ในเขตเมือง บางแห่งอยู่ในเขตห่างไกล มีเครื่องจักรต่างกัน ข้อมูลที่เก็บได้มีความแตกต่างกันมาก

5 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

6 กระบวนการวิเคราะห์อัตรากำลัง
จัดทำเครื่องมือ ทบทวน Production line ทบทวนหน่วยนับ จัดทำคำอธิบาย (พจนานุกรม) กำหนดค่าเวลามาตรฐาน ชี้แจง แจกเครื่องมือ ทดลองเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง - รพ. ในเขต 1และ 5 จำนวน 26 แห่ง (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล - ตัดค่าเวลาสูง – ต่ำ (MAX - MIN) / error - หาค่าเฉลี่ยตามกลุ่มระดับ : กลุ่ม A + S + M 1 นำค่าที่วิเคราะห์ได้ เปรียบเทียบค่าเวลา : FTE1 : กรมการแพทย์ ทดสอบค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้ สรุปผลการวิเคราะห์ (ครั้งที่ 1)

7 กระบวนการวิเคราะห์อัตรากำลัง
เก็บข้อมูลซ้ำ 26 แห่ง เก็บข้อมูลเพิ่มใน รพ.ขนาด >1,000 เตียง, – 900 เตียง,901 – 1,000เตียง และขนาดอื่น ให้ได้ 4 -5 แห่ง รวม 40 แห่ง (ครั้งที่ 2) วิเคราะห์ข้อมูล * ตัดค่าเวลาตัดค่าเวลาสูง – ต่ำ (MAX - MIN) / error * หาค่าเฉลี่ยตามกลุ่มระดับ * เปรียบเทียบค่าเวลา : FTE1 : กรมการแพทย์ * ทดสอบค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้ราย รพ. ผลการวิเคราะห์ FTE 2 * หาสัดส่วนนักทรัพยากรบุคคล : สายงานเกื้อกูล (จพ.ธุรการ) สรุปผลการวิเคราะห์ FTE 2

8 Production line ครั้งที่ 1
อัตรากำลัง ขอใช้ตำแหน่ง ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน 2. วางแผน วิเคราะห์จัดทำอัตรากำลัง งานสรรหาคัดเลือก 4. งานย้าย-โอน ย้ายเปลี่ยนสายงาน ปรับเงินเดือนตามวุฒิ งานบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนระดับ 9. เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง 10. เงินรางวัลประจำปี/ค่าครองชีพ 11. ทำทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 12. ทำบัตรประจำตัว

9 Production line 13. ออกจากราชการ บำเหน็จบำนาญ กบข. กสจ.
14. คิดค่าปรับชดใช้ทุน 15. ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 16. ขอดิเรกคุณาภรณ์ 17. ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 18. ควบคุมการลา 19. ระบบข้อมูลบันทึกจ่ายตรงค่ารักษา บำเหน็จ บำนาญ ก.พ. 7 20. บันทึกคำสั่งทุกประเภท ได้แก่ เลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับ ปรับวุฒิ ย้าย โอน ลง PIS/ประวัติ ก.พ.7/ลง จ.18 21. การใช้ข้อมูลจัดทำตาราง 22. ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ พ.ต.ส 23. แก้ไข และยกเลิกคำสั่ง

10 ตัดเวลาสูง – ต่ำ (MAX - MIN) / error
เขต 1.งาน บรรจุ แต่งตั้ง 2. เลื่อน เงินเดือน/ ค่าจ้าง 3. ออกจาก ราชการ บำเหน็จ บำนาญ กบข. กสจ. 4.ควบคุม การลา 5.ระบบ ข้อมูล บันทึกจ่าย ตรงค่ารักษา 6. บันทึก คำสั่ง 7.ขอรับเงิน เพิ่มฯ พ.ต.ส. ค่ากลาง 660 45 420 7 20 30 ค่าที่วิเคราะห์ได้ 558 84 368 12 22 นาที/ราย นาที/ครั้ง รพศ.มหาราชนครราชสีมา รพศ. สรรพสิทธิประสงค์ รพศ.ขอนแก่น 150 รพศ.อุดรธานี 460 180 5 15 60 รพศ. พุทธชินราช 630 10 รพศ. สุราษฎร์ธานี 840 35 รพศ.หาดใหญ่ รพศ.ชลบุรี 650 240 8 รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์

11 ทดสอบ FTE 2.1 โดยใช้ค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้ ครั้งที่ 1
Production line หน่วยนับ ทดสอบ รพ. ขนาด 701 – 800 เตียง ปริมาณ FTE (คน) 1. อัตรากำลัง ขอใช้ตำแหน่ง ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ครั้ง 6 0.01 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดทำอัตรา กำลัง 5 0.02 3. งานสรรหาคัดเลือก 28 0.33 4. งานย้าย-โอน ราย 38 0.19 5. ย้ายเปลี่ยนสายงาน - 6. ปรับเงินเดือนตามวุฒิ 473 0.15 7. งานบรรจุแต่งตั้ง 219 1.21 8. เลื่อนระดับ 29 0.20

12 ทดสอบ FTE 2.1 โดยใช้ค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้ ครั้งที่ 1
Production line หน่วยนับ ทดสอบ รพ. ขนาด 701 – 800 เตียง ปริมาณ FTE (คน) 9. เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ราย 3879 3.23 10. เงินรางวัลประจำปี/ ค่าครองชีพ ครั้ง 8 0.03 11. ทำทะเบียนประวัติ และก.พ. 7 220 0.34 12. ทำบัตรประจำตัว 243 0.11 13. ออกจากราชการ บำเหน็จ บำนาญ กบข. กสจ.  ราย 235 0.86 14. คิดค่าปรับชดใช้ทุน 4 0.01 15. ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 293 0.28 16. ขอดิเรกคุณาภรณ์ -

13 ทดสอบ FTE 2.1 โดยใช้ค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้ ครั้งที่ 1
Production line หน่วยนับ ทดสอบ รพ. ขนาด 701 – 800 เตียง ปริมาณ FTE (คน) 17. ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  ครั้ง 157 0.09 18. ควบคุมการลา ราย 19291 2.3 19. ระบบข้อมูลบันทึกจ่ายตรงค่ารักษาบำเหน็จ บำนาญ ก.พ. 7  ราย 26311 5.74 20. บันทึกคำสั่ง 5615 0.67 21. การใช้ข้อมูล จัดทำตาราง ครั้ง 29 0.04 22. ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ พตส. 2327 0.69 23. แก้ไข และยกเลิกคำสั่ง 46 0.05 รวม FTE 16.55

14 ผลการวิเคราะห์ Production line ที่มีค่า FTE มากกว่า 0.60 และ ปริมาณงาน (Workload) มาก มีจำนวน 7 ตัว 1. งานบรรจุแต่งตั้ง 2. เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง 3. ออกจากราชการ บำเหน็จ บำนาญ กบข. กสจ. 4. ควบคุมการลา 5. ระบบข้อมูลบันทึกจ่ายตรงค่ารักษา บำเหน็จบำนาญ ก.พ. 7 6. บันทึกคำสั่งทุกประเภท ได้แก่ เลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับ ปรับวุฒิ ย้าย โอน ลงโปรแกรม PIS/ประวัติ ก.พ. 7/ลง จ.18 7. ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ พ.ต.ส

15 ค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้ ครั้งที่ 2
Production line หน่วยนับ เวลาที่วิเคราะห์ได้ 1. งานบรรจุแต่งตั้ง นาที/ราย 660 2. เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง 50 3. ออกจากราชการ บำเหน็จฯ 420 4. ควบคุมการลา 8 5. ระบบข้อมูลจ่ายตรง ฯ 22 6. การบันทึกคำสั่ง 7. ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ พ.ต.ส. นาที/ครั้ง 28

16 FTE 2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Active Bed FTE 1 FTE 2 ขั้นสูง ขั้นต่ำ > 1,000 19 15 34 27 ,000 18 14 17 16 13 12 11 9 10 7 8 6 5

17 สัดส่วนภาระงาน สายงานนักทรัพยากรบุคคล : สายเกื้อกูล (จพ.ธุรการ)
ลำดับ Production line นักทรัพยากรบุคคล สายงานเกื้อกูล (จพ.ธุรการ) 1 งานอัตรากำลัง 90 10 2 งานสรรหา คัดเลือก 3 งานบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ย้ายเปลี่ยนสายงาน 4 งานเลื่อนระดับ 5 งานเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี ค่าครองชีพชั่วคราว 80 20 6 การลาออกจากราชการ บำเหน็จ บำนาญ กบข กสจ. คิดค่าปรับชดใช้ทุน 60 40 7 งานทะเบียนประวัติ

18 สัดส่วนภาระงาน สายงานนักทรัพยากรบุคคล : สายเกื้อกูล (จพ.ธุรการ)
ลำดับ Production line นักทรัพยากรบุคคล สายงานเกื้อกูล (จพ.ธุรการ) 8 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 80 20 9 งานควบคุมการลา 10 ระบบข้อมูล 40 60 11 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวม 720 380 สัดส่วน 1.89 1 ขอใช้ 2

19 FTE 2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Active Bed FTE 1 FTE 2 ขั้นสูง ขั้นต่ำ นักทรัพย์ สายเกื้อกูล ขาด/เกิน > 1,000 19 15 34 27 18 9 +12 ,000 14 5 17 16 13 12 8 4 -1 11 7 -2 6 3 -3 10 2

20 การจัดทำกรอบอัตรากำลัง รอบ 2 สายสนับสนุน การวิเคราะห์อัตรากำลังที่ใช้ FTE ใช้แนวทางเดียวกับ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

21 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

22 ภาระงานกลุ่มงานการเงินและบัญชี
งานรับเงิน งานจ่ายเงิน งานเรียกเก็บลูกหนี้ทุกสิทธิค่ารักษา งานเร่งรัดติดตามลูกหนี้ งานเบิกจ่ายในระบบ GFMIS งานตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี

23 ภาระงานกลุ่มงานการเงินและบัญชี
งานบัญชี งานระบบบัญชีโรงพยาบาล งานระบบบัญชีสถานีอนามัย งานระบบบัญชี GFMIS งานสรุปบัญชีลูกหนี้ประจำเดือน งานสรุปบัญชีเจ้าหนี้ประจำเดือน งานล้างบัญชีพักสินทรัพย์ งานระบบบัญชีต้นทุน งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมทุกประเภทที่มีบัญชีรายตัว การจัดทำรายงานทางการเงิน การส่งรายงานประจำเดือน

24 ผลการวิเคราะห์ Production line : ที่มีค่า FTE > 1.0
และปริมาณงาน (Workload) มาก มีจำนวน 7 ตัว 1. งานรับเงิน 2. งานจ่ายเงิน 3. งานเรียกเก็บลูกหนี้ทุกสิทธิค่ารักษาฯ 4. งานระบบบัญชีโรงพยาบาล 5. งานระบบบัญชีต้นทุน 6. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 7. ทะเบียนคุมทุกประเภทที่มีบัญชีรายตัว

25 เวลาเฉลี่ย กิจกรรม หน่วยนับ 1. งานรับเงิน นาที/ราย 5.00 4.34 3 4.30
เวลา FTE 1 เวลา FTE 2. 1 เวลา FTE 2.2 เวลากรม การแพทย์ เวลาที่ใช้ 1. งานรับเงิน นาที/ราย 5.00 4.34 3 4.30 2. งานจ่ายเงิน 15.00 19.03 15 19.00 3. งานเรียกเก็บลูกหนี้ทุกสิทธิค่ารักษา 10.00 14.18 25 14.00 4. งานระบบบัญชีโรงพยาบาล นาที/รายการ 4.54 45 4.50 5. ทำระบบบัญชีต้นทุน 4.00 6. ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร นาที/บัญชี 240.00 223.38 - 223.30 7. บันทึกทะเบียนคุมทุกประเภทที่มีบัญชีรายตัว 3.83 3.80

26 รวมเวลาการปฏิบัติงานนักวิชาการ นักวิชาการ : เจ้าพนักงาน (1 : 3)
หลักการวิเคราะห์ วิเคราะห์สัดส่วนเวลาจาก Flow การทำงาน นักวิชาการ : เจ้าพนักงาน (7 กิจกรรม) รวมเวลาการปฏิบัติงานนักวิชาการ และเจ้าพนักงาน เทียบสัดส่วน นักวิชาการ : เจ้าพนักงาน (1 : 3)

27 สรุปจำนวนคน สรุปจำนวนคน Active bed FTE1 FTE2 การเงิน บัญชี รวม สัดส่วน
ขั้นสูง ขั้นต่ำ นวก. จพ. > 1,000 69 55 39 31 30 24 14 41 901-1,000 63 50 36 29 23 65 52 13 60 48 34 27 28 22 62 49 12 37 57 45 32 26 18 54 44 11 33 40 25 17 53 42 43 19 15 8 38 9 6 10 20 16 4 3

28 การวิเคราะห์อัตรากำลัง (FTE 2) สายสนับสนุน
กลุ่มงานพัสดุ

29 กิจกรรมหลัก (Production line) ของงานพัสดุ
1. แผนจัดซื้อ/จ้าง ตกลงราคา 3. สอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5. วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 7. จ้างที่ปรึกษา งานจัดทำสัญญา 9. ตรวจรับวัสดุ ตรวจรับครุภัณฑ์ 11. ตรวจรับงานก่อสร้าง งานจ้างทั่วไป(ที่มิใช่งานก่อสร้าง) 13. งานควบคุม/เก็บรักษา ตัดบัญชีและจ่ายพัสดุให้หน่วยเบิก 15. ส่งพัสดุ ณ หน่วยเบิก ลงทะเบียนครุภัณฑ์ทุกประเภท 17. ตรวจสอบพัสดุประจำปี 18. จำหน่ายพัสดุประจำปี

30 ผลการวิเคราะห์ 1. Production line : ที่มีค่า FTE > 0.6
และปริมาณงาน (Workload) มาก มีจำนวน 8 ตัว 1. ตกลงราคา 5. ตรวจรับครุภัณฑ์ 2. สอบราคา 6.ตรวจรับงานจ้างทั่วไป (ที่มิใช่งานก่อสร้าง) 3. ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7.งานควบคุม/เก็บรักษา 4. ตรวจรับวัสดุ 8.ตัดบัญชีและจ่ายพัสดุให้หน่วยเบิก

31 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ค่าเวลามาตรฐาน (Standard time)
กิจกรรม ระยะเวลา FTE 1 (นาที) ระยะเวลา FTE 2.1 (นาที) (18 กิจกรรม) ระยะเวลา FTE 2.2 (นาที) (8 กิจกรรม) ระยะเวลา กรมการแพทย์ (นาที) เวลาที่ใช้ 1 ตกลงราคา 165/ฉบับ 124.29/ฉบับ 127/ฉบับ 96/เรื่อง 2 สอบราคา 1,255/ครั้ง /ครั้ง /ครั้ง 487/เรื่อง 3 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,985/ครั้ง /ครั้ง /ครั้ง 1,129/เรื่อง 4 ตรวจรับวัสดุ 30/ฉบับ 31.43/ฉบับ 33/ฉบับ 30/เรื่อง 5 ตรวจรับครุภัณฑ์ 180/ฉบับ 154.29/ฉบับ 162/ฉบับ 6 งานจ้างทั่วไป(ที่มิใช่งานก่อสร้าง) 150/ฉบับ 167/ฉบับ 7 งานควบคุม/เก็บรักษา 20/รายการ 25.71/รายการ 25/รายการ 61.50/รายการ 8 ตัดบัญชีและจ่ายพัสดุให้หน่วยเบิก 5/รายการ

32 กรอบอัตรากำลัง FTE 2 งานพัสดุ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Active Bed FTE 1 FTE 2 ขั้นสูง ขั้นต่ำ > 1,000 45 36 63 50 ,000 41 33 49 39 37 30 26 31 25 20 21 23 18 16 14 17 11 12 10 8 6

33 กรอบอัตรากำลัง FTE 2 งานพัสดุ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Active Bed FTE 1 FTE 2 สัดส่วน (1 : 2) ขั้นสูง ขั้นต่ำ นวก. จพ. > 1,000 45 36 63 50 17 33 ,000 41 49 39 13 26 12 24 37 30 31 25 8 20 21 7 14 23 18 16 5 11 9 4 10 6 2

34 งานซ่อมบำรุง

35 กิจกรรมหลักของงานช่าง (FTE v.2)
1. งานซ่อมแซมปรับปรุง/ติดตั้งใหม่ 1.1 งานโยธา 1.2 งานประปาสุขาภิบาล 1.3 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1.5 งานเครื่องกล 1.6 งานอุปกรณ์การแพทย์ 1.7 งานระบบแก๊สทางการแพทย์ 2. งานPreventive Maintenance เครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภค 3. งานสอบเทียบ 4. งานจัดทำรูปแบบ+ ราคากลาง 5. งานควบคุม กำกับงานจ้างเอกชนปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อม/บำรุงรักษา *ข้อมูลกิจกรรมหลักมาจากงานที่ปฏิบัติจริงในโรงพยาบาล และมีปริมาณ WORKLOAD มาก

36 การหาค่า STANDARD TIME
งานซ่อมบำรุงมีความหลากหลายและมีค่าความยากแตกต่างกัน จึงใช้ Flow Process Chart ในการหาค่า Standard Time ในงานแต่ละขั้นตอน จากนั้นจึงหาค่าเฉลี่ยเวลาของทุกกลุ่มกิจกรรม

37 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ค่าเวลามาตรฐาน
ที่ได้จากการเก็บข้อมูลเขต 1 และ เขต 5+ ข้อมูลเพิ่มเติม ประเภทกิจกรรม FTE V.1 (TIME) กรม การแพทย์ FTE V.2 (TIME) เวลาที่ใช้ Production line นาที/งาน 1.งานซ่อมแซมปรับปรุง/ติดตั้งใหม่ 1.1 งานโยธา 180 75 220 1.2 งานประปาสุขาภิบาล 76 90 1.3 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 120 165 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 85 1.5 งานเครื่องกล 240 1.6 งานอุปกรณ์การแพทย์ 45 300 1.7 งานระบบแก๊สทางการแพทย์ 40 ไม่มี 140 2. งานจัดทำรูปแบบ+ราคากลาง 4200 3,330 3. งานPMเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภค 4.งานสอบเทียบ 60 150 5. งานควบคุม กำกับงานจ้างเอกชน ปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อม/บำรุงรักษา ไม่มี-

38 กรอบอัตรากำลังงานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Active Bed ซ่อมบำรุง (FTE V.1) ซ่อมบำรุง (FTE V.2.1) ขั้นสูง ขั้นต่ำ > 1,000 ไม่มีกำหนด 75 60 ,000 70 56 45 36 55 44 41 33 46 37 30 26 29 28 22 32 24 19 27 21 17 18 14

39 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

40 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
FTE SERVICE BASE จ้างเหมาบริการ งานบริหาร งานประชาสัมพันธ์ งานสวน-สนาม งานธุรการทั่วไป งานโทรศัพท์ งานทำความสะอาด งานสารบรรณ งานบำบัดน้ำเสีย งานรักษาความปลอดภัย งานบริหารห้องประชุม งานสุขาภิบาล (ขยะ) งานซักฟอก งานเลขานุการ งานรักษาศพ งานยานพาหนะ งานธุรการสำนักงานแพทย์ งานกฎหมาย งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

41 งานบริหารทั่วไป ที่ใช้ FTE
Active bed งานบริหาร งานธุรการทั่วไป งาน ห้องประชุม งาน สารบรรณ งานเลขานุการ รวม ค่า FTE ขั้นสูง ขั้นต่ำ > 1,000 1.02 3.65 4.88 11.06 7.25 28 22 ,000 1.04 3.57 4.64 10.02 6.47 26 21 0.96 3.58 4.17 9.62 5.54 24 19 1.17 3.56 8.65 4.89 23 18 0.95 3.53 3.94 9.38 1.01 3.40 3.79 6.87 4.77 20 16 0.89 1.95 2.23 6.82 4.66 17 14 0.83 1.84 1.90 5.98 11 0.90 1.74 1.99 3.70 2.58 9 0.81 1.67 1.18 3.18 1.00 8 6 *หมายเหตุ งานธุรการทำหน้าที่ควบคุม งานจ้างเหมา

42 ใช้ Service based จำนวน 8 งาน

43 งานบริหารทั่วไป ที่ใช้ Service based
ประเภทกิจกรรม (Production line) FTE 1 (นาที/งาน) FTE 2 1 งานประชาสัมพันธ์ - ให้คำแนะนำ ข้อมูล ประกาศ 5 service based - จัดรายการเผยแพร่ความรู้ 60 2 งานโทรศัพท์ (24 ชม) 3 งานบำบัดน้ำเสีย (24 ชม.) 420  4 งานสุขาภิบาล กำจัดขยะ 420 งานรักษาศพ 225 Service based

44 งานบริหารทั่วไป ที่ใช้ Service based
ประเภทกิจกรรม (Production line) FTE 1 (นาที/งาน) FTE 2 6 ธุรการสำนักงานแพทย์ (ติดตามประวัติการรักษางานตารางปฏิบัติ งานเบิกจ่าย) 30 Service based 7 งานกฎหมาย สอบสวนหาข้อเท็จจริง 1,260 ตรวจสอบสัญญา 60 เจรจาไกล่เกลี่ย 120 8 ตรวจสอบควบคุมภายใน 420

45 กรอบอัตรากำลังรอบ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ใช้ service based
Active bed ปชส. OP visit โทรศัพท์ (24 ชม.) ขยะ (นน.ขยะ) บำบัด ธุรการสนง.แพทย์ (แผนก) นิติกร + ตรวจสอบการร้องเรียน รักษาศพ (24. ชม.) ขั้นสูง ขั้นต่ำ >1,000 7 6 4 10 2 3 38 30 901-1,000 5 9 34 27 8 33 26 29 23 28 22 24 19 1 21 17 16 13 14 11 45

46 และจ้างเหมาบริการ (Outsourcing)
ใช้ Service based และจ้างเหมาบริการ (Outsourcing) จำนวน 5 งาน

47 ทำความสะอาด รายการ ค่าเฉลี่ยของ รพ. ค่าเฉลี่ย สป.สธ. หอผู้ป่วย -
Production line : เก็บทำความสะอาดพื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง เพดานฯ : ทำความสะอาดห้องน้ำ, อุปกรณ์ต่างๆ : จัดการขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ เกณฑ์ หอผู้ป่วย 400 ตร.ม ต่อพนักงาน 1 คน/เวร พื้นที่กลาง เช่น สำนักงาน 800 ตร.ม.ต่อพนักงาน 1 คน ห้องประชุม ทางเดิน ฯลฯ Outsource ให้กำหนดภาระงานควบคุมกำกับไว้ที่งานธุรการทั่วไป รายการ ค่าเฉลี่ยของ รพ. ค่าเฉลี่ย สป.สธ. หอผู้ป่วย - สำนักงาน/ห้องประชุม 1 : 400 ตร.ม. 1 : 628 ตร.ม. พื้นที่นอกอาคาร/ทางเดิน (392.98) 1 : 8675 ตร.ม.

48 สวน-สนาม ค่าเฉลี่ย ของ รพ. มาตรฐานกรมทางหลวง 1 คน : 2.5 ไร่
Production line : ปลูก, ตัดแต่ง, บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม : กวาด ทำความสะอาดทางสาธารณะ, พื้นที่ส่วนกลาง : ขุดลอกร่องระบายน้ำ : ขนย้ายสิ่งของต่างๆ เกณฑ์ พื้นที่สีเขียว/พื้นที่ส่วนกลาง 3 ไร่ : 1 คน Outsource ให้กำหนดภาระงานควบคุมกำกับไว้ที่งานธุรการทั่วไป ค่าเฉลี่ย ของ รพ. มาตรฐานกรมทางหลวง 1 คน : 2.5 ไร่ 1 คน : 2 ไร่

49 ซักฟอก Production line : เก็บผ้า — แยกผ้า — ซักฟอก — อบ — รีด — ส่งมอบ ซ่อม ผู้ป่วยใน 1 ราย : ใช้ผ้า เสื้อผ้า + OR + LR + ER = 4.9 กก./วัน (จากค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาล 19 แห่ง) หอผู้ป่วย 30 เตียง : ใช้ผ้า 147 กก./วัน : ใช้พนักงานซักฟอก 1 คน เกณฑ์ น้ำหนักผ้าสะอาด 150 กก.ต่อพนักงาน 1 คนต่อวัน Outsource ให้กำหนดภาระงานควบคุมกำกับไว้ที่งานธุรการทั่วไป

50 รปภ. Production line : ควบคุมดูแลประตูเข้า – ออก : สายตรวจในหอผู้ป่วย, บ้านพักอาศัย : จัดระเบียบจราจร : งานระงับเหตุต่าง ๆ เปรียบเทียบการจ้างเหมา สป. สธ. 11 จุด 68 คน เกณฑ์ กำหนดจำนวน รปภ.ตามจุดตรวจประจำการ ตามที่แต่ละ รพ. กำหนด กรณี Outsource 1. เหลือเฉพาะผู้ควบคุม และ รปภ.ในหอผู้ป่วยและหอพัก 2. เพื่อความปลอดภัย ควรจ้างเหมาดูแลเฉพาะภายนอกอาคาร

51 ยานพาหนะ Production line : บริการรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง : ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, บริจาคโลหิต, เยี่ยมบ้าน, ชันสูตรศพ, เยี่ยมนิสิต : บริการ รับ – ส่ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ : บริการ รับ – ส่ง เอกสาร และอื่น ๆ เกณฑ์ พนักงานขับรถยนต์ 70 % ของรถยนต์ส่วนกลางที่ให้บริการ ไม่รวมรถขนขยะ และรถอื่นที่ใช้เฉพาะงาน เช่น งานสวน งานช่าง ฯลฯ กรณี Outsource คงงานบริการ EMS เป็นของ รพ. ให้กำหนดภาระงานควบคุมกำกับไว้ที่งานธุรการทั่วไป

52 งานบริหารทั่วไป ที่ควรจ้างเหมา
Active bed สวน ความสะอาด รปภ. ซักฟอก ยานพาหนะ เกณฑ์  พท. หอ ผป.400ตรม./คน/เวร 1 จุดประจำ/คน/เวร 8 ชม. นน.ผ้าสะอาด 150กก. /คน/วัน 70% ของรถ ที่ใช้งาน 3 ไร่/คน สนง. 800ตรม./คน > 1,000 ,000 ให้แต่ละโรงพยาบาลกำหนดตามบริบทของตนเอง

53 ภาพรวมกรอบอัตรากำลังรอบ 2 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
Active bed FTE 1 FTE 2 +service base (ไม่รวมจ้างเหมา 5 งาน) ขั้นสูง ขั้นต่ำ เพิ่ม/ลด > 1,000 177 142 66 53 -89 ,000 161 129 60 48 -81 57 46 -83 145 116 52 42 -74 131 105 51 41 -64 93 44 35 -58 100 80 38 30 -50 85 68 24 -44 70 56 25 20 -36 55 18 14 -30

54 การคิดอัตรากำลัง สายงานสนับสนุน (FTE2) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.)

55 การคิดภาระงานรอบที่ 1 คิดภาระงานตาม FTE ได้แก่ งานแผนงาน
งานศูนย์คอมพิวเตอร์

56 การคิดภาระงานรอบที่ 2 คิดภาระงานตาม FTE ได้แก่
งานพัฒนาคุณภาพบริการ งานพัฒนาบุคลากร งานห้องสมุด คิดภาระงานตาม Service Base ได้แก่ งานแผนงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์

57 งานพัฒนาคุณภาพ ประเภทบุคลากร นักวิชาการสาธารณสุข, จพ.ธุรการ
Production Line การบริหารความเสี่ยง ให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพ จัดทำเอกสารคุณภาพ ประเมินตนเอง

58 Standard time งานพัฒนาคุณภาพ ค่าเวลามาตรฐาน (นาที) การบริหารความเสี่ยง
30/ครั้ง ให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพ 34/ครั้ง จัดทำเอกสารคุณภาพ 165/เรื่อง ประเมินตนเอง 4,452/ครั้ง

59 งานพัฒนาบุคลากร ประเภทบุคลากร
นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, จพ.ธุรการ Production Line จัดทำแผนบุคลากร จัดประชุม/สัมมนา ประเมินผลและจัดการความรู้ ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์

60 Standard time งานพัฒนาบุคลากร ค่าเวลามาตรฐาน (นาที)
งานทำแผนพัฒนาบุคลากร 1,700/แผน งานประชุม/ฝึกอบรม 484/ครั้ง งานบันทึกข้อมูลและประเมินผล 90/ครั้ง งานร่วมผลิตบุคลากรการแพทย์ 120/ครั้ง

61 งานห้องสมุด ประเภทบุคลากร บรรณารักษ์ Production Line
จัดหาหนังสือ/สิ่งพิมพ์ บริการห้องสมุด จัดหมวดหมู่/ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาหนังสือ

62 Standard time งานห้องสมุด ค่าเวลามาตรฐาน (นาที)
งานจัดหาหนังสือ/สิ่งพิมพ์ 240/ครั้ง งานบริการ ทำบัตรสมาชิก 15/ครั้ง บริการยืม/คืน 10/ครั้ง บริการให้คำแนะนำ งานจัดหมวดหมู่/หนังสือสิ่งพิมพ์ 63/ครั้ง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหนังสือ 20/ครั้ง

63 สรุปกรอบอัตรากำลังตาม FTE
Active bed งานพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาบุคลากร งานห้องสมุด* ขั้นสูง ขั้นต่ำ > 1,000 6 5 ,000 4 3 2 *ไม่รวมโรงพยาบาลที่มีศูนย์แพทย์

64 งานแผนงาน/ศูนย์คอมพิวเตอร์
การจัดทำอัตรากำลัง รอบที่ 2

65 งานแผนงาน ภารกิจ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานติดตามและประเมินผล
งานตรวจราชการและนิเทศงาน การวิเคราะห์อัตรากำลัง จากการสำรวจข้อมูลของโรงพยาบาลในเขต 1 และเขต 5 เพื่อนำมากำหนดค่า FTE ไม่สามารถจัดทำได้เนื่องจากมีความเบี่ยงเบนของข้อมูลค่อนข้างสูง จึงได้ใช้ Active Bed มาคำนวณ

66 งานแผนงาน สรุปการวิเคราะห์อัตรากำลังนักวิเคราะห์ฯ บทสรุป
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ควรพิจารณากำหนดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานร่วมกับขนาดของโรงพยาบาลตามจำนวนเตียง (Active bed) คือ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานแผนงาน จำนวน 1 – 5 คน

67 สรุปการวิเคราะห์อัตรากำลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Active bed FTE2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขั้นสูง ขั้นต่ำ > 1,000 5 4 ,000 3 2 1

68 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ภารกิจงานศูนย์คอมพิวเตอร์ งานด้าน Hardware
งานด้าน Software งานด้าน Peopleware งานด้าน Network งานด้าน Data Processing งานด้าน Service Support

69 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จากการศึกษาเมื่อปี 2548) ตำแหน่ง ประเภทโรงพยาบาล สสจ. กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 3 2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ รวม 11 8 5 กลุ่ม 1 : รพศ./รพท. ขนาดมากกว่า 700 เตียง กลุ่ม 2 : รพศ./รพท. ขนาด เตียง กลุ่ม 3 : รพศ./รพท. ขนาดน้อยกว่า 700 เตียง

70 การให้บริการสนับสนุนงาน Front Office
อัตรากำลังเป็นการกำหนดตามภาระงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 24 ชม. การให้บริการสนับสนุนงาน Front Office Hardware Support 50 ชิ้น ต่อ 1 ตำแหน่ง Software Support 10 เรื่องต่อวัน ต่อคน

71 สรุปการวิเคราะห์อัตรากำลัง สายงานคอมพิวเตอร์
Active bed อัตรากำลัง  ขั้นสูง ขั้นต่ำ > 1,000 16 13 ,000 14 11 12 10 9 8 7 6 5

72 การแบ่งสัดส่วนอัตรากำลัง นวก.คอมพิวเตอร์. : จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์อัตรากำลัง จากข้อมูลจากการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2548 พบว่าสัดส่วนของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ต่อเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ประมาณ 3 : 1

73 สรุปกรอบอัตรากำลัง งานแผนงานและศูนย์คอมพิวเตอร์
Active bed นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นวก.คอมพิวเตอร์/ จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ รวม  ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นสูง > 1,000 5 4 16 13 21 17 ,000 14 11 19 15 12 10 3 9 8 2 7 6 1 สัดส่วน นวก.คอมพิวเตอร์ต่อจพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น 3 : 1

74 งานประกันสุขภาพ

75 Production line 1. ลงทะเบียนส่งตรวจผู้ป่วยนอก
หน่วย : นาที/ราย 1. ลงทะเบียนส่งตรวจผู้ป่วยนอก 2. งานตรวจสอบรับรองสิทธิ์ ให้คำปรึกษาแนะนำติดต่อ 3. การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล (รพ.บางแห่ง) 4. การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรม 5. การตรวจสอบตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล 6. รับเรื่องร้องเรียน

76 การวิเคราะห์อัตรากำลัง
1. คำนวณ (Service Base) จาก อัตรากำลัง : จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ (OP Visit)/ครั้ง 2. ตัดจำนวนตัวเลขที่สูง – ต่ำ (MAX – MIN) 3. หาค่าเฉลี่ยตามกลุ่มระดับ : - กลุ่ม A, S, M1 - กลุ่ม A + S + M1 ที่มา : ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ (OP Visit) จาก สบรส.

77 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่ได้
ค่าวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ครั้งที่ 1 รวมระดับ A+S+M1 28,597 ครั้งที่ 2 (ตัดค่าสูง-ต่ำ) - ระดับ A 31,989 - ระดับ S 26,292 - ระดับ M1 27,659 ครั้งที่ 3 ระดับ A+S+M1 (ตัดค่าสูง-ต่ำ)  30,083 สรุป 30,000

78 สรุปผลการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังงานประกันสุขภาพ รพศ./รพท.
Active Bed Service Base จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ (OP Visit)/ครั้ง > 1,000 1 : 30,000 OP Visit ,000

79 ภาพรวมกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน

80 สรุปวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง
กลุ่มงาน FTE Service Base Service Base/ จ้างเหมาบริการ 1. ก.บริหารงานทั่วไป 5 งาน 8 งาน 2. ก.การเงินและบัญชี 7 งาน 3. ก.พัสดุ 4. งานซ่อมบำรุง 11 งาน 5. ก.ทรัพยากรบุคคล 6. ก. พรส. งานพัฒนาคุณภาพ 4 งาน งานพัฒนาบุคลากร 1 งาน งานห้องสมุด งานนโยบายและแผน 3 งาน งานคอมพิวเตอร์ 6 งาน 7. งานประกันสุขภาพ

81 ภาพรวมกรอบอัตรากำลัง
FTE 2 Active Bed กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานซ่อมบำรุง งานบริหารทั่วไป กลุ่มงาน พรส. งานพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาบุคลากร งานห้องสมุด* ขั้นสูง ขั้นต่ำ > 1,000 34 27 69 55 63 50 75 60 28 22 6 5 ,000 18 14 65 52 49 39 70 56 26 21 4 62 45 36 44 24 19 17 54 46 37 23 3 15 12 53 42 31 25 41 33 11 29 20 16 2 9 38 30 32 7 8

82 ภาพรวมกรอบอัตรากำลัง
Service Base Active Bed งานบริหารทั่วไป กลุ่มงาน พรส. งานประกัน สุขภาพ งานแผนงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขั้นสูง ขั้นต่ำ  ขั้นสูง > 1,000 38 30 5 4 16 13 1 : 30,000 OP Visit ,000 34 27 14 11 33 26 29 23 12 10 28 22 3 9 24 19 8 21 17 2 7 6 1

83 ภาพรวมกรอบอัตรากำลัง
Active Bed กรอบตาม FTE 2 กรอบตาม Service Base รวมทั้งสิ้น งานประกันสุขภาพ ขั้นสูง ขั้นต่ำ > 1,000 287 229 59 47 346 276 1 : 30,000 OP Visit 901-1,000 244 195 53 42 297 237 219 174 52 41 271 215 199 160 46 37 245 197 176 140 43 34 147 117 38 30 185 129 103 27 163 130 106 85 22 133 107 81 65 24 19 105 84 61 48 18 14 79 62

84 ภาพรวมกรอบอัตรากำลัง ให้แต่ละโรงพยาบาลกำหนดตามบริบทของตนเอง
Active bed สวน ความสะอาด รปภ. ซักฟอก ยานพาหนะ เกณฑ์  พท. หอ ผป.400ตรม./คน/เวร 1 จุดประจำ/คน/เวร 8 ชม. นน.ผ้าสะอาด150กก. /คน/วัน 70% ของ รถที่ใช้งาน 3 ไร่/คน สนง. 800ตรม./คน >1,000 901-1,000 ให้แต่ละโรงพยาบาลกำหนดตามบริบทของตนเอง

85 วิธีการวิเคราะห์ภาระงาน : ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
ใช้มาตรฐานของ สบ.พช. แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม M ขนาดกลาง ดูแลนักศึกษา คน S ขนาดเล็ก ดูแลนักศึกษา 36-87 คน L ขนาดใหญ่ ดูแลนักศึกษา คน วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของบุคลากรแต่ละระดับ L M S ขนาดใหญ่ 50 คน ขั้นต่ำ = 40 ขนาดกลาง 30 คน ขั้นต่ำ = 24 ขนาดเล็ก 20 คน ขั้นต่ำ = 16

86 ขอบคุณค่ะ

87 การวิเคราะห์ กรอบอัตรากำลังตามภารกิจ กลุ่มอำนวยการ
การวิเคราะห์ กรอบอัตรากำลังตามภารกิจ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลชุมชน ขนาด เตียง 03/12/61 โรงพยาบาลชุมชน 23 กพ.2558 รร.มิราเคิล แกรนด์ กทม.

88 การวิเคราะห์ภารกิจกลุ่มอำนวยการ
ทีมงาน ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1 / F2 / F3 / M2 จาก 4 ภาค รวมจำนวน 25 คน ประกอบด้วย ตำแหน่ง 1. นักจัดการงานทั่วไป นวก.การเงินและบัญชี 3. จพ.การเงินและบัญชี จพ. ธุรการ 5. จพ.พัสดุ นายช่างเทคนิค 7. นักทรัพยากรบุคคล 03/12/61

89 สรุปกระบวนการวิเคราะห์อัตรากำลังกลุ่มอำนวยการ
ครั้งที่ วันที่ กรกฎาคม ประชุมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ภาระงาน การวางตำแหน่งงาน การกำหนดจำนวนคน ขั้นต่ำขั้นสูง ครั้งที่ วันที่ สิงหาคม นำเสนอผลการวิเคราะห์การจัดทำกรอบอัตรากำลังตามภารกิจ กลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ วันที่ 7 กันยายน นำเสนอผลการวิเคราะห์การจัดทำกรอบอัตรากำลังตามภารกิจ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลชุมชน ที่แก้ไขแล้ว ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2557 นำเสนอผลการวิเคราะห์การจัดทำกรอบอัตรากำลัง รพช. ต่อที่ประชุมผู้บริหาร และได้รับข้อเสนอแนะ มาแก้ไข 03/12/61

90 สรุปกระบวนการวิเคราะห์อัตรากำลังกลุ่มอำนวยการ
ครั้งที่ 5 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นำเสนอการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผู้บริหาร และที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ครั้งที่ 6 วันที่ 10 ธันวาคม 2557 รวบรวม การจัดทำกรอบอัตรากำลัง กลุ่มงานอำนวยการ โรงพยาบาลชุมชน ส่ง กลุ่มงานบริหารบุคคล สป.สธ. ครั้งที่ 7 วันที่ 15 มกราคม 2558 นำเสนอผลการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ภารกิจกลุ่มโรงพยาบาลชุมชน ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 03/12/61

91 แนวคิดกำหนดกรอบอัตรากำลัง
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ จำนวนเตียง 10 – เตียง 1. มีภาระงานที่คล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันที่ปริมาณ 2. กระบวนงาน ขั้นตอน การปฏิบัติงาน มีกฎ ระเบียบ ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน 3. วิเคราะห์จากภาระงานที่ปฏิบัติจริง 4. ใช้กรอบอัตรากำลังตามหนังสือ ว 76 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 5. ภาระงานสนับสนุนงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 03/12/61

92 การจัดภารกิจ กลุ่ม อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป - งานการเงินและบัญชี แบ่งเป็น 6 กลุ่มงาน งานพัสดุและซ่อมบำรุง งานธุรการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานประกันสุขภาพ 03/12/61

93 งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 13 งาน 1. งานแผนงาน แผนยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย งาน 1. งานแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 2. งานนิติการ 3. งานพัฒนาบุคลากร 4. งานรักษาความปลอดภัย 5. งานสวน สนาม ภูมิทัศน์ 6. งานความสะอาด 7. งานรักษาศพ 03/12/61

94 งานบริหารทั่วไป ( ต่อ )
ประกอบด้วย งาน 8. งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 9. งานพิธีการ 10. งานยานพาหนะ 11. งานบำบัดน้ำเสีย 12. งานสุขาภิบาล/ขยะ 13. งานซักฟอก 03/12/61

95 งานการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 3 งาน งานการเงิน งานบัญชีต้นทุน
1. งานรับเงิน 2. งานเรียกเก็บลูกหนี้ทุกสิทธิ์ 3. งานเร่งรัดหนี้สิน 4. งานเฝ้าระวังสถานะการเงินการคลัง 5. งานสนับสนุนสถานบริการลูกข่าย 6. จ่ายเงินทุกประเภท งานการเงิน งานบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีเกณฑ์คงค้าง แม่ข่าย / ลูกข่าย งานบัญชีต้นทุน วิเคราะห์ Unit Cost 03/12/61

96 งานพัสดุและซ่อมบำรุง
ประกอบด้วย 3 งาน 1. การจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2. การจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกวิธี 3. งานควบคุม เก็บรักษาพัสดุ 4. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี งานพัสดุ 1. งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ 2. งานจัดจ้าง และ บริหารสัญญา งานก่อสร้าง 1. งานซ่อมบำรุงทุกระบบ 2. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานซ่อมบำรุง 03/12/61

97 งานธุรการ ประกอบด้วย 5 งาน
รับ ส่งหนังสือ ผลิตเอกสาร เก็บรักษาหนังสือ และการทำลายเอกสาร งานสารบรรณ งานอัตรากำลัง สรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน การลา โอน ย้าย ลาศึกษาต่อ เครื่องราชฯ สิทธิประโยชน์ เกษียณงาน งานการเจ้าหน้าที่ งานเคหบริการ/อาคารสถานที่ งานบริการอาคาร บ้านพักอาศัย และการบำรุงรักษา โสต สื่อ งานบริการห้องประชุม เผยแพร่ / ปชส. งานประชาสัมพันธ์ จัดหา บริการ จัดเก็บ และการบำรุงรักษา หนังสือ งานบริการห้องสมุด 03/12/61

98 งานประกันสุขภาพ 1 งานขึ้นทะเบียนสิทธิ์ 2 งานตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
3 งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 4 งานฐานข้อมูล 5 งานรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย งาน 03/12/61

99 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย งาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 งานฐานข้อมูล / รายงาน 2 Hardware / Solfware 03/12/61

100 วิธีการคิดกรอบอัตรากำลัง
1. ใช้ภาระงานกรอบอัตรากำลังตามหนังสือ ว 76 และ ว 29 เป็นแนวทางใน การวิเคราะห์กรอบ 2 . วิเคราะห์ ภาระงาน กระบวนการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานจริง 3. คำนวณอัตรากำลัง ตาม Service based 4. เปรียบเทียบ service based กับ FTE versions 1 5. กำหนดให้ service based ที่ได้ เท่ากับ 80 % เป็นจำนวนขั้นต่ำ ใน FTE 2 6. ให้เพิ่ม Service based ที่ได้ เป็น 100 % เป็นจำนวนขั้นสูง ใน FTE 2

101 รวมบริหารทั่วไป (service based)
วิเคราะห์ภาระงาน งาน ภาระงาน ตำแหน่งที่ควรมี < 30 31-60 61-90 91-120 งานบริหารทั่วไป งานแผนงาน - นักจัดการงานทั่วไป 1 13 งาน งานควบคุมและตรวจสอบภายใน งานนิติการ งานพิธีการ งานพัฒนาบุคลากร งานยานพาหนะ - พนักงานบริการ 4 5 6 7 งานรักษาความปลอดภัย 3 งานสวน สนาม ภูมิทัศน์ - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 2 งานสุขาภิบาล และ ขยะ งานบำบัดน้ำเสีย และ งานรักษาศพ - พนักงานรักษาศพ งานทำความสะอาด 8 10 งานซักฟอก - พนักงานซักฟอก รวมบริหารทั่วไป (service based) 17 22 28 35 03/12/61

102 รวมธุรการ (service based)
วิเคราะห์ภาระงาน งาน ภาระงาน ตำแหน่งที่ควรมี < 30 31-60 61-90 91-120 งานธุรการ งานสารบรรณ -เจ้าพนักงานธุรการ/ พนักงานธุรการ   5 งาน งานการเจ้าหน้าที่ งานเคหะบริการและ อาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ (โสต สื่อ ) - จพ.โสตทัศนศึกษา 2 3 4 6 - จพ.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานบริการห้องสมุด - บรรณารักษ์ รวมธุรการ (service based) 03/12/61

103 รวมการเงินและบัญชี (service based)
วิเคราะห์ภาระงาน งาน ภาระงาน ตำแหน่งที่ควรมี < 30 31-60 61-90 91-120 งานการเงินและบัญชี งานการเงิน - นวก.การเงินและบัญชี 1   2 งาน งานบัญชี - จพ.การเงินและบัญชี 3 4 5 7 รวมการเงินและบัญชี (service based) 6 8 03/12/61

104 รวมพัสดุ (service based)
วิเคราะห์ภาระงาน งาน ภาระงาน ตำแหน่งที่ควรมี < 30 31-60 61-90 91-120 งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานพัสดุ -นวก.พัสดุ 1   3 งาน งานก่อสร้าง -จพ.พัสดุ 2 3 งานซ่อมบำรุง -นายช่างเทคนิค -นายช่างไฟฟ้า -นายช่างโยธา 4 5 -ผู้ช่วยช่างทั่วไป รวมพัสดุ (service based) 7 9 03/12/61

105 งานประกันสุขภาพ (service based)
วิเคราะห์ภาระงาน งาน ภาระงาน ตำแหน่งที่ควรมี < 30 31-60 61-90 91-120 งานประกันสุขภาพ - งานขึ้นทะเบียนสิทธิ์ - งานตรวจสอบสิทธิการ รักษาพยาบาล - งานเรียกเก็บค่า - งานฐานข้อมูล - งานรับเรื่องร้องเรียน จพ.การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานธุรการ พนักงานพิมพ์ 1 2  งานประกันสุขภาพ (service based) 03/12/61 โรงพยาบาลชุมชน 23 กพ.2558 รร.มิราเคิล แกรนด์ กทม.

106 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (service based)
วิเคราะห์ภาระงาน งาน ภาระงาน ตำแหน่งที่ควรมี < 30 31-60 61-90 91-120  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ - งานฐานข้อมูล - งานระบบรายงาน - งาน Hardware - งาน Software นวก.คอมพิวเตอร์ - จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 2 3 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (service based) 4 03/12/61

107 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
จำนวนอัตรากำลัง โรงพยาบาลชุมชน เตียง งานบริหาร งานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานประกันสุขภาพ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ FTE 1 FTE 2 Active ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้น สูง ต่ำ ขั้น ต่ำ 45 35 7 6 10 8 11 9 5 4 77 64 80 61-90 36 28 3 49 50 63 31-60 29 22 1 38 48 ลงมา 23 17 33 30 โรงพยาบาลชุมชน 23 กพ.2558 รร.มิราเคิล แกรนด์ กทม.

108 ขอบคุณค่ะ โรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 03/12/61

109 E-mail Junya210@gmail.com E-mail Swongthongkham@gmail.com
เพ็ญศรี สาระวัน เบอร์โทร จรรยา สิงห์โตทอง เบอร์โทร เบอร์โทร โรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 03/12/61 โรงพยาบาลชุมชน 23 กพ.2558 รร.มิราเคิล แกรนด์ กทม.


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์อัตรากำลัง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google