งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Balanced Scorecard & KPI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Balanced Scorecard & KPI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Balanced Scorecard & KPI

2 วิสัยทัศน์ คือ เป้าหมาย
ผู้บริหาร คือ กัปตัน วิสัยทัศน์ คือ เป้าหมาย KPI คือ มิเตอร์เรือ

3 วิสัยทัศน์ 2010 “เป็นผู้นำในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและบันเทิงที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี่อันทันสมัย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2010 ”

4 SMART, CREATIVE & Innovative
ค่านิยม " เป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ และให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด " SMART, CREATIVE & Innovative Smart ,Creative & Innovative

5 นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทชั้นนำทั่วโลกมาประยุกต์ใช้และรักษาความเป็นผู้นำในประเทศ
บริษัทจะต้องมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เน้นการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยการจ้างงาน การส่งออก และการพัฒนาสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยให้เป็น Street Furniture ที่มีส่วนในการตกแต่งเมืองให้สวยงามอย่างหนึ่ง เป็นศูนย์กลางเครือข่าย ข้อมูล ข่าวสารทางธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดกับลูกค้าของบริษัท สร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองและองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภารกิจ

6 Balanced Scorecard …... BSC เป็นเครื่องมือในการใช้อธิบาย ประยุกต์ และบริหารกลยุทธ์ ทั่วทั้งองค์กร โดยการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และแผนงานที่สำคัญเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร BSC เป็นมากกว่าตัวชี้วัด BSC ที่ดีจะต้องสามารถบอกเล่าเรื่องราวของกลยุทธ์ขององค์กร BSC เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ

7 Balanced Scorecard …... Balanced Score Card แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
- Finance ด้านการเงิน - Customer ด้านลูกค้า - Internal Process ด้านระบบการดำเนินงานภายใน - Learning & Growth ด้านการเรียนรู้และเจริญเติบโต

8 ระบบBalanced Scorecard กับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
สื่อสารให้พนักงานเข้าใจในแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร ทำให้พนักงานมีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร เชื่อมโยงเป้าหมายของฝ่ายไปยังแผนธุรกิจและงบการเงินขององค์กร ตรวจสอบผลสำเร็จของกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรว่าไปในแนวทางที่ต้องการ

9 Building a High Performance Organisation
Vision Strategy Cascading down the Strategy

10 Translating Mission in to Desired Outcomes
Why we exist Core Values What we believe in Vision What we want to be Strategy Our game plan Balanced Scorecard Implementation & focus Critical Success Factors What we must do KPI’s and Personal Objectives What I have to do Satisfied Shareholders Delighted Customers Effective Processes Motivated & Prepared Workforce Strategic Outcomes

11 การจัดทำ BSC Corporate Scorecard : บริษัท Division Scorecard : ส่วน
Department Scorecard : ฝ่าย Division Scorecard : ส่วน Personal Scorecard : บุคคล

12 วิธีการกำหนดเป้าหมาย
การกำหนดเป้าหมายเริ่มจาก 1. ผู้บริหารระดับสูงกำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่จำเป็นในธุรกิจของบริษัท 2. ถ่ายทอดจากระดับบริษัทโดยผู้บริหารระดับสูงสู่ระดับฝ่าย ส่วน แผนก( ทีม ) และพนักงานตามลำดับ 3. วิเคราะห์ขอบเขตงานสำคัญ (KRA : Key Result Area) นโยบายจากบริษัท (KJA : Key Job Area) งานหลักของหน่วยงาน

13 วิธีการตรวจสอบเป้าหมายในการทำงานแบบ S.M.A.R.T.
Specific (เจาะจง) เป้าหมายที่ดีต้องเจาะจงว่าเราต้องการทำอะไรและ ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร Measurable (วัดได้) เป้าหมายที่ดีต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ Agreed Upon (เห็นชอบ) เป้าหมายที่ดีต้องได้รับความเห็นชอบซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา Realistic (เป็นจริง) เป้าหมายที่ดีต้องท้าทายและสามารถทำสำเร็จได้ Time Bound (เวลาที่เหมาะสม) เป้าหมายที่ดีต้องมีระยะเวลาในการทำงานที่ เหมาะสม ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป

14 Develop Human Capability Motivate Climate
2008 Corporate: Strategic Theme, Strategic Objective & KPI Map KPI Strategic Theme Strategic Objective Increase EBIT Financial Weight 50% >75 MB ( Revenue 875 MB) Net Income F1 Customer Superior Product & Service Quality Weight 30% 95% satisfaction Customer Satisfaction C1 Internal Process Efficiency Weight 10% 100 % 95 % OHM HUB Phase 1 (Media maco order online ) I1 Goal Achievement I2 Learning & Growth Develop Human Capability Motivate Climate Weight 10% NI per head growth 20% 90% Turn over not over 10% Productivity Employee Satisfaction Employee Retention L1 L1 L2 L3 Jan 19 , 2007 Design BY HRD

15 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt The Balanced Scorecard & KPI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google