งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“วัฒนธรรมองค์กร” (Organization Culture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“วัฒนธรรมองค์กร” (Organization Culture)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “วัฒนธรรมองค์กร” (Organization Culture)
ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (BDI) สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ALL : Academy of Lifelong Learning)

2

3 “วัฒนธรรมองค์กร” (Organization Culture)
เจ.ซี. สเปนเดอร์ (J.C. Spender) กล่าว ว่า เป็นระบบความเชื่อ ที่สมาชิกขององค์การ ยืดถือร่วมกันโดยวัฒนธรรมองค์กร คือวิถีชีวิต ของกลุ่มคนในองค์การหนึ่งๆ ที่ประพฤติปฏิบัติ กันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของ กลุ่มคนนั้นๆ วัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะเป็นพื้นฐาน สำคัญ ที่จะทำให้องค์การสามารถดำเนินไปได้ อย่างราบรื่นและยั่งยืน

4

5 ตัวอย่าง : วัฒนธรรมของศิริราช "SIRIRAJ" มีความหมาย ดังนี้
S = Seniority กัลยาณมิตร ความเป็นพี่เป็นน้อง ความหวังดีช่วยเหลือ กัน I = Integrity มีระเบียบวินัยด้วยตัวเอง มีความมั่นคงในคุณธรรม เชื่อถือไว้วางใจได้ R = Responsibility มีความทุ่มเทให้องค์การ คิดถึงประโยชน์ของ องค์การ ตั้งใจทำงานจนสำเร็จ I = Innovation พัฒนาความคิดและกระบวนการ มีความคิดสรางสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ R = Respect เห็นคุณค่าของคนทุกระดับ ให้เกียรติและคำนึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา A = Altruism การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ความ ไม่เห็นแก่ตัว J = Journey to excellence and sustainability มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

6

7 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)
1. การร่วมกันวางแผน (Plan) 2. การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Do) 3. การร่วมกันตรวจสอบ (Check) 4. การร่วมกันปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action)

8

9 แนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม
1. พัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ของ องค์การอย่างชัดเจน 2. จัดตั้งทีมงานที่มีคุณภาพหลากหลาย 3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 4. พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูล 5. สร้างแรงจูงใจ ให้เกียรติยกย่องบุคลากร 6. ยกย่องผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ 7. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี

10

11 Special Thanks


ดาวน์โหลด ppt “วัฒนธรรมองค์กร” (Organization Culture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google