งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยแห่งความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
แปลงใหญ่ข้าว เกษตรสมัยใหม่ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โรงสีข้าว ซี.พี. ภาครัฐ ทำอะไร.... 1.ใช้พันธุ์ดี ลดอัตราการใช้พันธุ์ 2.ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 3.ใช้สารชีวภัณฑ์ ผลิตปุ๋ยใช้เอง 4. กองทุนปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 5. รวมกลุ่มใช้เครื่องหยอดข้าว บริหารงานโดยกลุ่มแปลงใหญ่ 6. ใช้เครื่องจักรกลที่สหกรณ์ ให้บริการในราคาถูกกว่าทั่วไป ลดต้นทุนการผลิต ได้อะไร.... ต้นทุนการผลิตลดลง จาก 4,500 บาท/ไร่ เป็น 3,200 บาท/ไร่ (ลดลงร้อยละ 29) ทำอะไร.... 1. อบรมและตรวจรับรองการผลิตตามมาตรฐาน GAP 2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามมาตรฐาน เพิ่มคุณภาพผลผลิต ทำอะไร.... 1. ใช้พันธุ์ดี 2. ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 3. ปอเทืองปรับปรุงบำรุงดิน 4. ไถกลบตอซัง 5. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 6. ใช้สารชีวภัณฑ์ เพิ่มผลผลิต ได้อะไร.... ผลผลิตเพิ่มจาก 800 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 900 กิโลกรัม/ไร่ ที่ ความชื้น 25 % (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5) 1. บริหารจัดการแปลง 2. พัฒนาเกษตรกร เป็น Smart Farmer 3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 4. ทำแผนที่ zoning 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 6. จัดงาน Field day (งบประมาณ 47,500 บาท) ได้อะไร.... 1. ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 2. เมล็ดพันธุ์ คุณภาพ ภาคเอกชน สำนักงาน เกษตรจังหวัด สุพรรณบุรี เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) สนง. เกษตร และสหกรณ์ จ.สุพรรณบุรี 1.จัดทำข้อมูลรายครัวเรือน 2.จับพิกัดรายแปลง คน  สมาชิก 173 ราย  Smart Farmer 52 ราย  วิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม การบริหารจัดการ 1. วางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยว ร่วมกับเกษตรกร 2. ทำแปลงสาธิตปรับพื้นที่และ ปักดำเพื่อควบคุมน้ำ วัชพืช และศัตรูพืชในนาข้าวอย่างมี ประสิทธิภาพรวมพื้นที่ 20 ไร่ (2 แปลงๆ ละ 10 ไร่) 3. สำรองจ่ายค่าปักดำไร่ละ 1,200 บาท โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา บรมธาตุ บริหารจัดการน้ำสู่พื้นที่ แปลงผลิตข้าว 1. สนับสนุนใช้ปอเทืองปรับปรุงบำรุงดิน 2. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ดิน 3. ทำแผนที่รายแปลง 4. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สถานีพัฒนา ที่ดินจังหวัด สุพรรณบุรี สินค้า  ข้าวปทุมธานี 1  ผลผลิต 900 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิต 3,200 บาท/ไร่  คุณภาพมาตรฐาน GAP พื้นที่ ปลูกข้าว 4,955 ไร่  เป็นพื้นที่ S1 ทั้งหมด ในเขตชลประทานทั้งหมด ทีมผู้จัดการ เกษตรอำเภอ นางมณี อิ่มสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางปุญชรัสมิ์ ปลั่งดี ประธานกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม 19 คน สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด สุพรรณบุรี บริหารจัดการลดราคาปุ๋ยเคมี และสารกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 10 ธกส. เดิมบางนางบวช ให้ความรู้เรื่องสินเชื่อและการตลาด 1. ประธานคณะทำงานการผลิต 2. ประสานงานอำนวยการบริหารจัดการ แปลงใหญ่ ที่ทำการปกครอง อ. เดิมบางนางบวช ทำอะไร.... 1. วางแผนและบริหารจัดการการผลิต 2. บริหารจัดการการตลาด 3. บริหารจัดการใช้เครื่องจักรกล 4. บริหารจัดการกองทุนปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 5. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ การบริหารจัดการ ได้อะไร.... 1. มีผลผลิตเพียงพอกับตลาด 2. มีความมั่นใจในเรื่องราคา และตลาด 3. เกษตรกรมีรายได้เสริม จากการเลี้ยงปลา เพาะเห็ด ทำอะไร.... ตกลงซื้อ-ขาย ข้าวเปลือกปทุมธานี1 ในราคาสูงกว่าตลาด 300 บาท/ตัน การตลาด สศก. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง การตลาด รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก ปทุมธานี 1 ทั้งหมดในราคาสูงกว่าตลาด 300 บาท/ตัน สหกรณ์จังหวัด สุพรรณบุรี 1. ประสานงานด้านการตลาดค้าข้าว 2. สนับสนุนรถเกี่ยวราคาถูกกว่าทั่วไป ได้อะไร.... 1. มีตลาดแน่นอน 2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สุพรรณบุรี ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยและสารเคมี การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต 1. ตรวจรับรอง GAP 2. แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการใช้น้ำ 3. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว. ศูนย์วิจัยข้าว สุพรรณบุรี สนง. ตรวจบัญชี สหกรณ์สุพรรณบุรี บัญชีต้นทุนอาชีพ ศูนย์ฯ อารักขาพืช สุพรรณบุรี สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัด ศัตรูพืชในนาข้าว (ให้ความรู้ + หัวเชื้อ) สนับสนุนกิจกรรมงานวันสาธิต (งบประมาณ 10,000 บาท) ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดนำการผลิต เทศบาลตำบล เดิมบางนางบวช กำนันผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google