งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ เขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

2 นโยบายด้านการตรวจราชการ
1. Base on 4 Excellence Strategy 2. Essential Indicators (PA + Selected Health and Service Outcomes) 3. Monitor Everyday (Central Cockpit) 4. Small (Team) but beautiful 5. Info Tech., Paperless 6. Round 1 : Inspect Plan and Risk Round 2 : Inspect Output/Outcome Achievement 7. Useful Discussion and Recommendation

3 ตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
ตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 รอบที่ 1 (มกราคม 2561 – มีนาคม 2561) : Inspect Plan and Risk สอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมภิ บาล (วิเคราะห์ปัญหา/ จัดทำแผนยุทธศาสตร์/การ ตรวจสอบภายใน) ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ให้เสนอแนะเชิงนโยบาย

4 ตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 และรอบที่ 2
ตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 รอบที่ 2 (มิถุนายน 2561 – สิงหาคม 2561) : Inspect Output /Outcome Achievement ติดตามการประเมินผลงานตาม เป้าหมาย/ ประเด็นการตรวจราชการ Best Practice และถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

5 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561) * วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 * กำหนดลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจ ราชการและคณะฯ พื้นที่อำเภอเวียงแหง ณ โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ คพสอ.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และ รพ.สต. บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

6 ขอให้ผู้รับผิดชอบตามประเด็น ตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ และ ประเด็นตัวชี้วัดสำหรับการติดตาม Monitor รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน โดยจัดทำข้อมูลรูปแบบ เอกสารรายงานโดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวอักษร และ จัดทำ Power Point นำเสนอในรูปแบบ One Page และส่งข้อมูลให้กับกลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 26 มกราคม * หมายเหตุ * หนังสืออยู่ระหว่างเสนอลงนาม

7 การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน
1. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. สรุปสถานการณ์ 3. การดำเนินงาน /ผลการดำเนินงานตาม มาตราการสำคัญ 4. การวิเคราะห์ปัญหา / เป้าหมาย / โอกาส ในการพัฒนา (GAP Analysis ) กำหนด เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task ) โดย วิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block (SAB) สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 2560) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะดึงข้อมูลให้

8 Thank You


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google