งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 226101 Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2 Lecturer Lecturer : อ.ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง Office : อาคาร ICT ห้อง ICT URL : Office Hours : Mon. 13:00 – 16:00 Wend. 13:00 – 16:00

3 Outline 1 Course Description 2 Objectives 3 Assessment 4 5 Regulations
Corse Outline 5 Regulations

4 Course Description หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาโปรแกรม การสร้างตัวแปร การใช้งานเครื่องหมาย การเขียนคำสั่งควบคุม ตัวแปรชนิดพิเศษ (อาร์เรย์ และพอยน์เตอร์) การกำหนดโครงสร้างข้อมูล และการสร้างฟังก์ชัน

5 objectives เข้าใจองค์ประกอบ และการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
รู้จักโครงสร้างภาษา และคำสั่งต่างๆ ของภาษาซี เพื่อให้สามารถ นำมาเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ สามารถเขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่กำหนดได้ สามารถประมวลผลลัพธ์ของโปรแกรมตามคำสั่งที่กำหนดให้ได้ สามารถหาข้อผิดพลาด และแก้ไขโปรแกรมที่กำหนดให้ถูกต้อง สามารถศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยภาษาซี และภาษาอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง

6 Assessment (1) เกณฑ์การประเมิน – อิงเกณฑ์
B+ 70 – 74 B 65 – 70 C+ 60 – 64 C 55 – 59 D+ 50 – 54 D 00 – 49 F หมายเหตุ – เกณฑ์คะแนนที่กำหนดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

7 Assessment (2) สอบย่อย 2 ครั้ง % ทุจริตครั้งใดครั้งหนึ่งติด F ทันที คะแนนเข้าห้องและคะแนนส่งงานในคาบเรียน 20 % กรณีขาดเรียนโดยไม่มีใบลาลดคะแนนครั้งละ 2% สอบกลางภาค % สอบปลายภาค %

8 Crouse Outline (1) 1. การทำงานของคอมพิวเตอร์
2. การพัฒนาและออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น โครงสร้าง ตัวแปร ตัวกระทำ การรับค่า / แสดงผล 4. คำสั่งควบคุมการทำงาน (เงื่อนไข/วนซ้ำ)

9 Crouse Outline (2) 5. ตัวแปรแถวลำดับ 6. ตัวแปรแบบโครงสร้าง 7. ตัวแปรแบบพอยต์เตอร์ 8. ฟังก์ชั่น 9. ความรู้เพิ่มเติมในการโปรแกรมภาษาซี (การเขียนโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม)

10 ครั้ง หัวข้อ วันที่ Schedule (1) 1
แนะนำรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ต.ค. 55 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น Flowchart Diagram การใช้ Turbo C ตัวแปรและชนิดของข้อมูล การตั้งชื่อและการประกาศตัวแปร 06 พ.ย. 55

11 ครั้ง หัวข้อ วันที่ Schedule (2) 5 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
เครื่องหมายในการคำนวณ เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์ ลำดับขั้นของเครื่องหมายในการคำนวณ 13 พ.ย. 55 4 การรับค่าและการแสดงผล การแสดงผลออกหน้าจอ การจัดรูปแบบของการแสดงผล การรับข้อมูลเข้า 20 พ.ย. 54

12 ครั้ง หัวข้อ วันที่ Schedule (3) 5 คำสั่งควบคุมการทำงานแบบเงื่อนไข if
if - else If – else – if Nested if 27 พ.ย. 55 6 คำสั่งควบคุมการทำงานแบบเงื่อนไขและคำสั่งควบคุมการทำงานแบบวนซ้ำ switch while, do-while, for 04 ธ.ค. 55

13 ครั้ง หัวข้อ วันที่ Schedule (4) 7 สอบย่อยครั้งที่ 1 11ธ.ค. 55 8
สอบกลางภาค 22 ธ.ค. 55 9 ตัวแปรแถวลำดับ 25 ธ.ค. 55 10 การอ้างอิงตำแหน่งตัวแปร (พอยต์เตอร์) 08 ม.ค. 55 11 ฟังก์ชั่น และการใช้งาน (1) 15 ม.ค. 55 12 ฟังก์ชั่น และการใช้งาน (2) 18 ม.ค. 55 13 ตัวแปรโครงสร้าง 22 ม.ค. 55

14 ครั้ง หัวข้อ วันที่ Schedule (5) 14
การประยุกต์การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 29 ม.ค. 55 15 สอบย่อยครั้งที่ 2 05 ก.พ. 55 16 สอบปลายภาค 22 ก.พ. 55

15 Regulations (1) ตรวจสอบวันเวลาเข้าห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง
แต่งกายให้เรียบร้อยถูกระเบียบสถาบันฯ ไม่นำอาหารเครื่องดื่มเข้าห้องปฏิบัติการ เอกสารประกอบการเรียนให้จัดเตรียมมาทุกครั้งในระหว่างการเรียนแต่ละสัปดาห์ โดยรับได้จากเว็บไซต์รายวิชา ให้นักศึกษาทำการทดลองตามเอกสารด้วยตนเอง หากไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์และผู้ช่วยสอนประจำห้อง ห้ามใช้คอมพิวเตอร์กระทำการอื่นที่ไม่เกี่ยวของกับบทเรียน เช่น เล่นเกมส์ เล่นอินเตอร์เน็ต ดูคลิปลับ และอื่นๆ

16 Regulations (2) ในกรณีการลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ แนบพร้อมใบลา ในกรณีลากิจอนุญาตเฉพาะการทำกิจกรรมในฐานะตัวแทนสถาบันเท่านั้น การลาป่วย และลากิจ ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น ลาป่วยต้องส่งเอกสารภายใน 7 วัน (นับตั้งแต่วันลา) ลากิจต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 7 วัน

17 Regulations (3) การคิดคะแนนในการเข้าห้องปฏิบัติการ 1 ครั้งประกอบด้วยคะแนนเข้าห้องปฏิบัติการ 0.5 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนจากการเข้าห้องปฏิบัติการไม่เกินเวลา 15 นาที ถ้าเข้าหลังจาก 15 นาที จะไม่ได้คะแนน คะแนนการส่งโปรแกรมในห้องปฏิบัติการ 0.5 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนจากการส่งโปรแกรมให้อาจารย์และผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการตรวจภายในเวลาชั่วโมงทำปฏิบัติครั้งต่อครั้ง โดยโจทย์จะมาจากเอกสารการทดลอง ที่เจ้าหน้าที่จะกำหนดให้นักศึกษาทำภายในแต่ละห้อง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 ข้อ

18 Regulations (4) การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้โปรแกรมที่ได้เรียนในห้องเรียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้น ห้ามคัดลอกจากเพื่อนหรือรุ่นพี่ ในกรณีที่คัดลอก ให้เอาคะแนนที่ตรวจมาหารจำนวนคนทั้งหมด ตรวจสอบชื่อ รหัสนักศึกษาให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน ส่งงานให้ตรงเวลาเท่านั้น ไฟล์งานมีไวรัสหรือก่อความเสียหายเป็นสิ่งต้องห้าม

19 บ้านพักและโทรศัพท์มือถืออาจารย์เป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นตัวแทนของรายวิชา
Regulations (5) บ้านพักและโทรศัพท์มือถืออาจารย์เป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นตัวแทนของรายวิชา การทุจริตต่อการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ (สอบย่อย หรือ Midterm หรือ Final ติด F อัตโนมัติ) การส่งข้อสอบกระดาษเปล่า หรือทำข้อสอบน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ (F อัตโนมัติ) เวลาเข้าเรียนไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ หมดสิทธิ์สอบทุกกรณีและติด F อัตโนมัติ

20 Books(1)

21 Books(2)

22 Books(3)


ดาวน์โหลด ppt Computer Programming การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google